Yrke energichef

Energichefer samordnar energianvändningen inom en organisation och strävar efter att tillämpa policyer för ökad hållbarhet och minimering av kostnader och miljöpåverkan. De övervakar energibehov och -förbrukning samt utvecklar förbättringsstrategier och undersöker den mest fördelaktiga energikällan för organisationens behov.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Energieffektivitet

  Informationsområde som fokuserar på hur vi kan minska vår energianvändning. Det omfattar beräkning av energiförbrukning, tillhandahållande av certifikat och stödåtgärder, energisparande genom att minska efterfrågan, främjande av en effektiv användning av fossila bränslen och främjande av användningen av förnybar energi.

 • Elförbrukning

  De olika faktorer som ingår i beräkningen och uppskattningen av elförbrukningen i en bostad eller en anläggning och metoder som kan bidra till att minska eller effektivisera elförbrukningen.

 • Tillverkningsprocesser

  De steg som krävs för att ett material ska omvandlas till en produkt, inbegripet produktens utveckling och fullskaliga tillverkning.

 • Säkerhetsbestämmelser för elkraft

  Efterlevnad av de säkerhetsåtgärder som ska vidtas vid installation, drift och underhåll av anläggningar och utrustning som genererar, överför och distribuerar elkraft, t.ex. använda lämpliga säkerhetsanordningar och känna till förfaranden för hantering av utrustning samt förebyggande åtgärder som krävs.

 • Företagens sociala ansvar

  Hantering eller styrning av affärsprocesser på ett ansvarsfullt och etiskt sätt med beaktande av det ekonomiska ansvaret gentemot aktieägarna som lika viktigt som ansvaret gentemot berörda miljö- och samhällsparter.

 • Byggnaders energiprestanda

  Faktorer som bidrar till lägre energiförbrukning i byggnader. Bygg- och renoveringsteknik som används för att uppnå detta. Lagstiftning och förfaranden för byggnaders energiprestanda.

Färdigheter

 • Ta fram tillverkningsriktlinjer

  Ta fram rutiner och riktlinjer för att se till att tillverkare på både internationella och inhemska marknader följer myndighets- och branschreglerna.

 • Leda anställda

  Hantera anställda och underordnade, som arbetar i grupp eller enskilt, för att maximera deras resultat och insatser. Planera deras arbete och verksamhet, ge instruktioner, motivera och leda arbetstagarna så att de når företagets mål. Övervaka och mäta hur en anställd tar sitt ansvar och hur väl detta utförs. Identifiera områden som kan förbättras och lägga fram förslag för att uppnå detta. Leda en grupp människor att uppnå målen och upprätthålla en effektiv arbetsrelation bland personalen.

 • Utveckla personal

  Leda anställda att uppfylla organisationens förväntningar på produktivitet, kvalitet och måluppfyllelse. Ge effektiv feedback om resultat genom erkännande och belöning av anställda i samarbete med personalchefen vid behov.

 • Ansvara för leveranser

  Övervaka och kontrollera flödet av leveranser inklusive inköp, lagring och förflyttning av råvaror med erforderlig kvalitet samt inventering av produkter i arbete. Hantera aktiviteter i försörjningskedjan och synkronisera utbudet med efterfrågan på produktion och kunder.

 • Göra energibesiktningar

  Analysera och utvärdera energiförbrukningen på ett systematiskt sätt för att förbättra energiprestandan.

 • Ta fram business case

  Samla in relevant information för att utarbeta ett välkomponerat och välstrukturerat dokument som anger riktningen för ett visst projekt.

 • Fastställa dagliga prioriteringar

  Fastställa dagliga prioriteringar för personal; hantera arbetsbelastning med flera uppgifter effektivt.

 • Hantera logistik

  Skapa en logistisk ram för transport av varor till kunder och för mottagande; genomföra och följa upp logistiska processer och riktlinjer.

 • Hålla tidsfrister

  Säkerställa att operativa processer avslutas vid en tidigare överenskommen tid.

 • Analysera energiförbrukning

  Utvärdera och analysera den totala mängd energi som används av ett företag eller en institution genom att bedöma behoven i samband med de operativa processerna och genom att fastställa orsakerna till överflödig förbrukning.

 • Främja innovativ infrastruktur

  Under hela samordningen av ett konstruktionsprojekt främja utvecklingen av innovativa och hållbara infrastrukturer i enlighet med den senaste utvecklingen på området.

 • Leda daglig informationsverksamhet

  Direkt daglig drift av olika enheter. Samordna program-/projektverksamhet för att säkerställa respekten för kostnader och tidsåtgång.

 • Utveckla tillverkningspolicyer

  Utveckla policyer och förfaranden som tillämpas på en tillverkningsanläggning, t.ex. anställningspolicyer och säkerhetsrutiner.

 • Främja miljömedvetenhet

  Beräkna företagens koldioxidavtryck och andra metoder för att främja hållbarhet och öka medvetenheten om miljöpåverkan.

 • Administrera budgetar

  Planera, granska och rapportera om budgeten.

 • Ge råd om energieffektivitet för värmesystem

  Ge kunder information och råd om hur man upprätthåller ett energieffektivt värmesystem i hemmet eller kontoret samt om möjliga alternativ.

 • Utforma avtal om energiprestanda

  Utarbeta och se över avtal som beskriver energiprestanda och samtidigt se till att de uppfyller lagstadgade krav.

 • Sträva efter företagstillväxt

  Utveckla strategier och planer som syftar till att uppnå hållbar företagstillväxt, oavsett om företaget ägs av dig själv eller någon annan. Sträva i handling efter att öka intäkterna och åstadkomma positiva kassaflöden.

 • Ge råd om värme-, vatten-, gas- och elförbrukning

  Ge råd till enskilda personer eller organisationer om metoder som kan minska deras förbrukning av värme, vatten, gas och elektricitet, så att de kan spara pengar och införliva hållbara rutiner.

 • Fastställa kriterier för tillverkningskvalitet

  Definiera och beskriva de kriterier med hjälp av vilka datakvalitet mäts för tillverkningsändamål, t.ex. internationella standarder och tillverkningsbestämmelser.

 • Hantera relationer med chefer

  Hantera relationer med chefer inom andra avdelningar för att säkerställa effektiv service och kommunikation, dvs. försäljning, planering, inköp, handel, distribution och teknik.

 • Följa företagets standarder

  Leda och styra enligt organisationens uppförandekod.

 • Främja hållbar förvaltning

  Bidra till planering och policyutveckling för hållbar förvaltning, inbegripet bidrag till miljökonsekvensbedömningar.

 • Följa organisations riktlinjer

  Följa organisationens eller avdelningens specifika standarder och riktlinjer. Förstå syftena med organisationen och gemensamma avtal och agera därefter.

 • Utveckla energiförbrukningsstrategier

  Bidra till att utveckla effektiva energiförbrukningsstrategier och se till att de är hållbara för byggnader. Se över byggnader och anläggningar för att kartlägga var förbättringar kan göras i fråga om energieffektivitet.

 • Utveckla energipolicy

  Utveckla och upprätthålla en organisations strategi för energiprestanda.

 • Främja hållbar energi

  Främja användningen av förnybara el- och värmekällor för organisationer och enskilda individer samt arbeta mot en hållbar framtid genom att uppmuntra till försäljning av utrustning för förnybar energi, t.ex. solenergiutrustning.

Source: Sisyphus ODB