Yrke flygledare, flygkommunikation och frekvenssamordning

Flygledare (flygkommunikation och frekvenssamordning) ansvarar för aktiviteter och projekt som syftar till att möjliggöra lämplig kommunikationsinfrastruktur som stödjer informationsutbyte mellan luftrummets användare.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Kunna använda datorer

  Använda datorer, it-utrustning och modern teknik på ett effektivt sätt.

 • Hantera kommunikationsprogram för utbyte av flygdata

  Hantera utbyte av digitala data mellan flygledare och piloter för att möjliggöra effektiv luftfartsverksamhet, t.ex. flygbanebaserad dirigering och optimerade profiler vid landning. Stödja flygsäkerhetsrelaterade kommando-, kontroll- och informationstjänster genom att tillhandahålla datakonnektivitet. Tillhandahålla automatisk generering, överföring och dirigering av markmeddelanden.

 • Se till att kommunikationen är effektiv inom flygtrafikledningen

  Säkerställa genomförandet av effektivt kommunikationsutbyte inom flygtrafikledningstjänster (ATS) som omfattar förflyttningsområden på flygplatsen. Följa förfaranden inom nätverket.

 • Tänka analytiskt

  Framställa tankar med hjälp av logik och resonemang för att identifiera styrkor och svagheter hos alternativa lösningar, slutsatser eller strategier för problem.

 • Använda radioutrustning

  Förbereda och använda radioenheter och -tillbehör, t.ex. sändningskonsoler, förstärkare och mikrofoner. Förstå det grundläggande i radiooperatörens språk och vid behov tillhandahålla instruktioner om hur radioutrustningen ska hanteras på ett korrekt sätt.

 • Utveckla datalänktjänster för navigering

  Utveckla och införliva datalänktjänster och satellitteknik för kommunikation mellan mark- och luftfartyg.

 • Följa flygplatsens säkerhetsrutiner

  Följa rutiner, policyer och lagstiftning om flygplatssäkerhet för att säkerställa en trygg arbetsmiljö för alla anställda och för att garantera passagerarnas säkerhet.

 • Förklara teknisk information

  Förklara tekniska detaljer för icke-tekniska kunder, intressenter eller andra berörda parter på ett tydligt och kortfattat sätt.

 • övervaka prestanda för kommunikationskanaler

  Söka efter möjliga fel. Utföra visuella kontroller. Analysera systemindikatorer och använda diagnosutrustning.

 • Arbeta i ett luftfartsteam

  Arbeta självsäkert i ett team för allmänna luftfartstjänster där varje individ arbetar inom ett visst ansvarsområde för att uppnå ett gemensamt mål, t.ex. god kundinteraktion, flygsäkerhet och flygplansunderhåll.

 • Tillämpa frekvenshantering

  Utveckla och hantera flera kommunikationskanaler för att producera extra kapacitet i VHF-COM-bandet.

 • Använda olika kommunikationskanaler

  Använda olika typer av kommunikationskanaler, t.ex. muntlig, handskriven, digital och telefonkommunikation, i syfte att formulera och dela idéer eller information.

 • Skriva arbetsrelaterade rapporter

  Sammanställa arbetsrelaterade rapporter som stöder en effektiv relationshantering och en hög standard när det gäller dokumentation och registerföring. Skriva och presentera resultat och slutsatser på ett klart och begripligt sätt så att de kan förstås av en icke-expert.

 • Hantera data

  Hantera alla typer av dataresurser under hela deras livscykel genom att utföra dataprofilering, valideringsanalyser, standardisering, identitetsuppdelning, rensning, utökning och granskning. Se till att alla data är ändamålsenliga med hjälp av specialiserade IKT-verktyg i syfte att uppfylla kvalitetskriterierna för data.

 • Samordna tekniska standarder för global interoperabilitet

  Säkerställa samarbete mellan olika intressenter för att uppnå standardisering av tekniska och operativa aspekter av övervakningssystem.

Source: Sisyphus ODB