Yrke flygledare, luftrumsplanering

Flygledare (luftrumsplanering) kontrollerar aktiviteter som syftar till att utveckla det europeiska luftrummet till ett kontinuum som är flexibelt och reagerar på förändringar i användarnas behov i luftrummet. De syftar till att optimera nätkapaciteten och förbättra prestandan.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Lagstiftning för luftfart

  Kunskap om lagar och förordningar gällande luftfart. På grund av luftfartens natur överlappar kunskapen om luftfartslagar delvis med kunskaper om internationell rätt.

 • Flygledningstjänst

  Ha djup kunskap om de viktigaste aspekterna inom flygledningstjänster, t.ex. flygtrafikledning, flödesplanering inom luftfarten och luftfartsrelaterade informationstjänster.

 • Verksamhet utförd av flygkontrolltjänst

  Förstå de uppgifter som utförs av flygledare, inklusive interaktion och effektiv kommunikation mellan flygplan och flygledare; genomförande av uppföljningsaktiviteter och säkerställandet av effektivitet under flygningar.

 • Elektronisk kommunikation

  Datakommunikation med digitala medel som datorer, telefon eller e-post.

 • Luftfartygs styrsystem

  Kunskap om inställningar, funktioner och användning av luftfartygs styrsystem. Hantera de flygstyrytor, cockpitstyrdon, kopplingar och operativa mekanismer som krävs för att styra ett luftfartygs färdriktning. Manövrera flygplanets motorreglage för att styra dess hastighet.

 • Astronomisk navigering

  Förstå vetenskapen bakom astronomisk navigering och fastställande av position med hjälp av specialiserad mätutrustning.

Färdigheter

 • Besitta en rumslig medvetenhet

  Känna till din position och din omgivning. Förstå hur föremålen förhåller sig till varandra när positionen ändras.

 • Använda radarutrustning

  Använda radarskärmar och annan radarutrustning; säkerställa att flygplan håller säkert avstånd till varandra.

 • Använda geografiska informationssystem

  Arbete med datasystem som t.ex. geografiska informationssystem (GIS).

 • Utföra navigationsberäkningar

  Lösa matematiska problem för att uppnå säker navigering.

 • Tillämpa konceptet flexibel användning av luftrummet

  Övervaka ett effektivt genomförande av den flexibla användningen av luftrummet på olika nivåer.

 • Kunna läsa av grafisk information

  Tolka diagram, kartor, grafik och andra visuella illustrationer som används i stället för skriftlig text. Den grafik som används skiljer sig åt mellan olika processer, och yrkesutövaren måste därför ha tillräcklig kunskap om fältet för att kunna följa och använda den presenterade informationen.

 • Använda olika kommunikationskanaler

  Använda olika typer av kommunikationskanaler, t.ex. muntlig, handskriven, digital och telefonkommunikation, i syfte att formulera och dela idéer eller information.

 • Sköta alla aspekter av luftrumsplanering

  Sköta alla aspekter av luftrumsplanering i alla luftrumsklasser.

 • Tänka analytiskt

  Framställa tankar med hjälp av logik och resonemang för att identifiera styrkor och svagheter hos alternativa lösningar, slutsatser eller strategier för problem.

 • Arbeta i ett luftfartsteam

  Arbeta självsäkert i ett team för allmänna luftfartstjänster där varje individ arbetar inom ett visst ansvarsområde för att uppnå ett gemensamt mål, t.ex. god kundinteraktion, flygsäkerhet och flygplansunderhåll.

 • övervaka luftrumsplanering

  Behandla data om luftrummet för att övervaka och förbättra luftrumsplaneringen; öka flygverksamhetens effektivitet och reducera driftkostnader.

Source: Sisyphus ODB