Yrke flygledare, lufttrafikövervakning och kodsamordning

Flygledare (lufttrafikövervakning och kodsamordning) säkerställer att alla delar av infrastrukturerna för övervakning, både på marken och i luften, fungerar på ett säkert, konsekvent och driftskompatibelt sätt.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • övervakningsradar

  Känna till att stationer med sekundär Mod A/C-övervakningsradar kontinuerligt kommunicerar med alla luftfartyg inom sitt område. Känna till att stationer med sekundär Mod S-övervakningsradar kommunicerar med luftfartyg inom sitt täckningsområde.

 • Geografiska informationssystem

  Verktygen inom geografisk kartläggning och positionering, bland annat GPS (globala positioneringssystem), GIS (geografiska informationssystem) och RS (fjärranalys).

 • Allmänna säkerhetsbestämmelser för luftfart

  Den lagstiftning och de bestämmelser som gäller för den civila luftfarten på regional, nationell, europeisk och internationell nivå. Förstå bestämmelser som syftar till att skydda medborgarna inom civil luftfart, och se till att operatörer, medborgare och organisationer följer dessa regler.

Färdigheter

 • Koordinera tilldelningen av interrogatorkoder till Mod S-radarenheter

  Säkerställa korrekt och säker drift av Mod S-övervakningsradar. Se till att de är konfigurerade med en interrogatorkod (IC) som tilldelas varje radar.

 • Använda olika kommunikationskanaler

  Använda olika typer av kommunikationskanaler, t.ex. muntlig, handskriven, digital och telefonkommunikation, i syfte att formulera och dela idéer eller information.

 • Använda radioutrustning

  Förbereda och använda radioenheter och -tillbehör, t.ex. sändningskonsoler, förstärkare och mikrofoner. Förstå det grundläggande i radiooperatörens språk och vid behov tillhandahålla instruktioner om hur radioutrustningen ska hanteras på ett korrekt sätt.

 • Arbeta i ett luftfartsteam

  Arbeta självsäkert i ett team för allmänna luftfartstjänster där varje individ arbetar inom ett visst ansvarsområde för att uppnå ett gemensamt mål, t.ex. god kundinteraktion, flygsäkerhet och flygplansunderhåll.

 • Hantera data

  Hantera alla typer av dataresurser under hela deras livscykel genom att utföra dataprofilering, valideringsanalyser, standardisering, identitetsuppdelning, rensning, utökning och granskning. Se till att alla data är ändamålsenliga med hjälp av specialiserade IKT-verktyg i syfte att uppfylla kvalitetskriterierna för data.

 • Förklara teknisk information

  Förklara tekniska detaljer för icke-tekniska kunder, intressenter eller andra berörda parter på ett tydligt och kortfattat sätt.

 • Hantera luftfartsplanering

  Utarbeta och genomföra beredskapsplaner; bedöma ändringar i luftfartsplanering.

 • Kontrollera flygplats övervakningsinfrastruktur

  Övervaka och underhålla den övervakningsutrustning och infrastruktur som används på flygplatser. Se till att denna infrastruktur fungerar fullt ut.

 • Skriva arbetsrelaterade rapporter

  Sammanställa arbetsrelaterade rapporter som stöder en effektiv relationshantering och en hög standard när det gäller dokumentation och registerföring. Skriva och presentera resultat och slutsatser på ett klart och begripligt sätt så att de kan förstås av en icke-expert.

 • Utföra riskanalys

  Identifiera och bedöma faktorer som kan äventyra ett projekts framgång eller hota en organisations funktion. Införa förfaranden för att undvika eller minimera faktorernas effekter.

 • Samordna tekniska standarder för global interoperabilitet

  Säkerställa samarbete mellan olika intressenter för att uppnå standardisering av tekniska och operativa aspekter av övervakningssystem.

Source: Sisyphus ODB