Yrke flygledningschef

Flygledningschefer samordnar planeringen av markkontrollen, underhåll av luftfartyg och kundhantering. De strävar efter maximalt effektiv resursanvändning vid styrning av luftfartyg. De hanterar säkerhet, kvalitet och risker i det dagliga arbetet. De planerar även prestanda och jämför den med andra leverantörer av flygtrafiktjänster.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Allmänna säkerhetsbestämmelser för luftfart

  Den lagstiftning och de bestämmelser som gäller för den civila luftfarten på regional, nationell, europeisk och internationell nivå. Förstå bestämmelser som syftar till att skydda medborgarna inom civil luftfart, och se till att operatörer, medborgare och organisationer följer dessa regler.

 • Geografiskt område

  Detaljerade kunskaper om det geografiska området; kunskaper om var olika organisationer bedriver sin verksamhet.

 • Flygledningstjänst

  Ha djup kunskap om de viktigaste aspekterna inom flygledningstjänster, t.ex. flygtrafikledning, flödesplanering inom luftfarten och luftfartsrelaterade informationstjänster.

 • Blockuppgradering av luftfartssystem

  Genom en blockuppgradering av luftfartssystem (Aviation System Block Upgrade – ASBU) tillskrivs en uppsättning åtgärder som kan genomföras för att förbättra flygledningssystemets funktionalitet.

 • Astronomisk navigering

  Förstå vetenskapen bakom astronomisk navigering och fastställande av position med hjälp av specialiserad mätutrustning.

Färdigheter

 • Säkerställa säkerheten vid internationell luftfart

  Kommunicera med nationella och internationella organ för att säkerställa största möjliga effektivitet och säkerhet inom luftfart.

 • Fortbilda personal om krav i samband med flygnavigering

  Planera och genomföra markövningar och flyginstruktioner samt tillämpa navigeringsmetoder enligt uppdragskraven.

 • Hantera flygtrafiktjänster

  Hantera flygtrafiktjänster, ansvara för finansiell planering och följa utvecklingen inom flygteknik.

 • Följa flygplatsens säkerhetsrutiner

  Följa rutiner, policyer och lagstiftning om flygplatssäkerhet för att säkerställa en trygg arbetsmiljö för alla anställda och för att garantera passagerarnas säkerhet.

 • Utföra riskanalys

  Identifiera och bedöma faktorer som kan äventyra ett projekts framgång eller hota en organisations funktion. Införa förfaranden för att undvika eller minimera faktorernas effekter.

 • Använda moderna elektroniska navigationshjälpmedel

  Använda moderna navigeringshjälpmedel såsom GPS och radarsystem.

 • Utföra dataanalys

  Samla in data och statistik att testa och utvärdera i syfte att generera anspråk och mönsterprognoser med målet att upptäcka användbar information i en beslutsprocess.

 • Utföra marknadsundersökningar

  Samla in, bedöma och presentera data om målmarknaden och kunderna för att främja strategisk utveckling och genomförbarhetsbedömningar. Kartlägga trender på marknaden.

 • Säkerställa kvaliteten i tjänster för hantering av luftfartsinformation

  Genomföra komplexa uppgifter och utföra databas-, dator- och GIS-relaterade uppgifter på medelnivå och hög nivå; utveckla kvalitativa datauppsättningar och publikationer inom luftfart.

Source: Sisyphus ODB