Yrke flygplatschef

Flygplatschefer övervakar en grupp av chefer som leder eller övervakar ett visst område på flygplatsen, ett program eller ett projekt.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Flygplatsers verksamhetsmiljö

  Djup förståelse för flygplatsens verksamhetsmiljö, operativa egenskaper, tjänster, verksamheter och förfaranden inom ett allmänt flygplatsområde samt av leverantörer, partner och andra flygplatsbyråer.

 • Miljöbestämmelser för flygplatser

  De officiella reglerna för miljönormer vid flygplatser enligt nationella bestämmelser för flygplatsplanering och relaterad utveckling. Dessa omfattar bestämmelser som reglerar buller- och miljöaspekter, hållbarhetsåtgärder och effekter i samband med markanvändning, utsläpp och dämpning av risker för vilda djur och växter.

Färdigheter

 • övervaka underhållsarbete på flygplats

  Övervaka flygplatspersonal under operativt och underhållsrelaterat arbete, t.ex. bränslepåfyllning, flygkommunikationer, underhåll av landningsbanor osv.

 • Genomföra strategiskt arbete

  Genomföra en strategi för utveckling och omvandling av företaget. Strategisk förvaltning innebär utarbetande och genomförande av ett företags viktigaste mål och initiativ från ledningens sida för ägarnas räkning, baserat på beaktande av tillgängliga resurser och en bedömning av de interna och externa miljöer där organisationen är verksam.

 • Säkerställa allmänhetens säkerhet

  Genomföra relevanta förfaranden, strategier och använda lämplig utrustning för att främja lokal eller nationell säkerhetsverksamhet för skydd av data, personer, institutioner och egendom.

 • Hitta lösningar på problem

  Lösa problem som uppstår vid planering, prioritering, organisering, ledning/främjande och prestandabedömning. Använda systematiska processer för insamling, analys och sammanställning av information för att utvärdera nuvarande praxis och skapa nya överenskommelser om praxis.

 • Skapa affärsrelationer

  Skapa ett positivt, långsiktigt förhållande mellan organisationer och utomstående intressenter, till exempel leverantörer, distributörer, aktieägare och andra intressenter, i syfte att informera dem om organisationen och dess mål.

 • Identifiera faror rörande flygplatssäkerhet

  Identifiera hot i fråga om säkerheten vid flygplats och tillämpa förfaranden för att motverka dem på ett snabbt, säkert och effektivt sätt.

 • Följa föreskrifter

  Se till att du är korrekt informerad om de rättsliga bestämmelser som gäller för en viss verksamhet och följa dess regler, policyer och lagstiftning.

 • Leda anställda

  Hantera anställda och underordnade, som arbetar i grupp eller enskilt, för att maximera deras resultat och insatser. Planera deras arbete och verksamhet, ge instruktioner, motivera och leda arbetstagarna så att de når företagets mål. Övervaka och mäta hur en anställd tar sitt ansvar och hur väl detta utförs. Identifiera områden som kan förbättras och lägga fram förslag för att uppnå detta. Leda en grupp människor att uppnå målen och upprätthålla en effektiv arbetsrelation bland personalen.

 • Följa etisk uppförandekod för transporttjänster

  Utföra transporttjänster i enlighet med vedertagna principer om vad som är rätt och fel. Dessa inbegriper principer om rättvisa, öppenhet och opartiskhet.

 • Skriva arbetsrelaterade rapporter

  Sammanställa arbetsrelaterade rapporter som stöder en effektiv relationshantering och en hög standard när det gäller dokumentation och registerföring. Skriva och presentera resultat och slutsatser på ett klart och begripligt sätt så att de kan förstås av en icke-expert.

 • Agera diplomatiskt

  Hantera människor på ett hänsynsfullt och taktfullt sätt.

 • Kunna använda datorer

  Använda datorer, it-utrustning och modern teknik på ett effektivt sätt.

 • Genomföra förbättringsåtgärder för flygplatsverksamhet

  Genomföra förbättringsåtgärder av flygplatsverksamhet utifrån förståelse för behoven på en flygplats. Planera och utveckla förbättringsåtgärder med fullgoda resurser.

 • Arbeta i ett luftfartsteam

  Arbeta självsäkert i ett team för allmänna luftfartstjänster där varje individ arbetar inom ett visst ansvarsområde för att uppnå ett gemensamt mål, t.ex. god kundinteraktion, flygsäkerhet och flygplansunderhåll.

 • Använda olika kommunikationskanaler

  Använda olika typer av kommunikationskanaler, t.ex. muntlig, handskriven, digital och telefonkommunikation, i syfte att formulera och dela idéer eller information.

 • Säkerställa kundfokus

  Attityd som alltid sätter kunderna i fokus för verksamheten.

 • Förhandla om försäljningsavtal

  Nå en överenskommelse mellan affärspartner med fokus på villkor, specifikationer, leveranstid, pris osv.

 • Utöva målorienterat ledarskap för kolleger

  Anta en ledande roll i organisationen och bland kolleger för att ge coachning och vägledning till underordnade för att uppnå vissa mål.

 • Hjälpa olika typer av flygplatsbesökare

  Tillgodose behoven hos olika typer av flygplatskunder; ta fram och verkställa planer som tillgodoser intressenternas krav.

 • Föra en förteckning över flygplatsverksamheter

  Föra en aktuell förteckning över alla aspekter inom flygplatsverksamhet.

 • Tillämpa regler och standarder för flygplatser

  Känna till och tillämpa antagna standarder och föreskrifter för europeiska flygplatser. Tillämpa kunskapen för att genomdriva flygplatsregler och -bestämmelser samt flygplatsens säkerhetsplan.

Source: Sisyphus ODB