Yrke forsknings- och utvecklingschef

Forsknings- och utvecklingschefer samordnar prestationer av vetenskapsmän, akademiska forskare, produktutvecklare och marknadsforskare för skapande av nya produkter, förbättring av befintliga produkter eller andra forskningsaktiviteter, inkl. vetenskaplig forskning. De hanterar och planerar forsknings- och utvecklingsaktiviteter inom en organisation, anger mål och budgetkrav samt förvaltar personalen.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Innovationsprocesser

  Teknik, modeller, metoder och strategier som bidrar till att främja innovation.

 • Projektledning

  Förstå projektledning och verksamhet som omfattar detta område. Känna till de variabler som ingår i projektförvaltningen, till exempel tid, resurser, krav, tidsfrister och svar på oförutsedda händelser.

 • Marknadsundersökning

  De processer, tekniker och ändamål som ingår i det första steget för att utveckla marknadsföringsstrategier, såsom insamling av information om kunder och fastställande av segment och mål.

 • Företagens sociala ansvar

  Hantering eller styrning av affärsprocesser på ett ansvarsfullt och etiskt sätt med beaktande av det ekonomiska ansvaret gentemot aktieägarna som lika viktigt som ansvaret gentemot berörda miljö- och samhällsparter.

 • Immaterialrätt

  Förordningar som reglerar rättigheterna som skyddar immateriella produkter från olagliga överträdelser.

Färdigheter

 • Vidareutveckla befintliga rutiner

  Söka efter förbättringar och presentera innovativa lösningar samt använda kreativitet och alternativt tänkande för att utveckla nya tekniker, metoder, idéer och lösningar för arbetsrelaterade problem.

 • Analysera affärsmål

  Studera data i enlighet med affärsstrategier och mål och göra strategiska planer både på kort och lång sikt.

 • Arbeta på ett ekonomiskt effektivt sätt

  Arbeta så effektivt som möjligt och undvika slöseri med material, tid och energi i största möjliga mån.

 • Analysera interna företagsfaktorer

  Studera och förstå olika interna faktorer som påverkar driften av företag, t.ex. kultur, strategisk grund, produkter, priser och tillgängliga resurser.

 • Bedöma möjligheten att genomföra förändringar

  Granska utvecklings- och innovationsförslag för att avgöra hur de kan tillämpas i verksamheten och hur sannolikt det är att de kan genomföras inom olika områden, dvs. sett till ekonomiska effekter, företagets anseende och reaktioner från kunder.

 • Utföra strategiska undersökningar

  Undersöka långsiktiga möjligheter till förbättringar och planera åtgärder för att uppnå dem.

 • Administrera budgetar

  Planera, granska och rapportera om budgeten.

 • Hitta nya affärsmöjligheter

  Följa upp potentiella kunder eller produkter för att generera ytterligare försäljning och säkerställa tillväxt.

 • Utföra marknadsundersökningar

  Samla in, bedöma och presentera data om målmarknaden och kunderna för att främja strategisk utveckling och genomförbarhetsbedömningar. Kartlägga trender på marknaden.

 • Leda anställda

  Hantera anställda och underordnade, som arbetar i grupp eller enskilt, för att maximera deras resultat och insatser. Planera deras arbete och verksamhet, ge instruktioner, motivera och leda arbetstagarna så att de når företagets mål. Övervaka och mäta hur en anställd tar sitt ansvar och hur väl detta utförs. Identifiera områden som kan förbättras och lägga fram förslag för att uppnå detta. Leda en grupp människor att uppnå målen och upprätthålla en effektiv arbetsrelation bland personalen.

 • Leda forsknings- och utvecklingsprojekt

  Planera, organisera, leda och följa upp projekt som syftar till att utveckla nya produkter, implementera innovativa tjänster eller vidareutveckla befintliga sådana.

 • Analysera externa företagsfaktorer

  Bedriva forskning och analys av företagsexterna faktorer som konsumenter, ställning på marknaden, konkurrenter och den politiska situationen.

 • Företräda organisationen

  Agera som företrädare för institutionen, företaget eller organisationen inför allmänheten.

 • Rapportera analysresultat

  Utarbeta forskningsdokument eller ge presentationer för att rapportera resultaten av ett genomfört forsknings- och analysprojekt, med angivande av de analysförfaranden och analysmetoder som lett fram till resultaten samt potentiella tolkningar av resultaten.

Source: Sisyphus ODB