Yrke forskningschef

Forskningschefer övervakar forsknings- och utvecklingsfunktionerna på en eller flera forskningsanläggningar eller ett eller flera universitet. De stödjer den verkställande personalen, samordnar arbetet och övervakar personal och forskningsprojekt. De kan arbeta inom en rad olika sektorer, t.ex. kemi-, teknik- och biovetenskap. Forskningsledare kan även ge råd om forskning och själva bedriva forskning.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Vetenskapliga forskningsmetoder

  Den teoretiska metod som används för vetenskaplig forskning som omfattar bakgrundsforskning, utarbetande av en hypotes, testning, analys av data och avslutning av resultaten.

 • Projektledning

  Förstå projektledning och verksamhet som omfattar detta område. Känna till de variabler som ingår i projektförvaltningen, till exempel tid, resurser, krav, tidsfrister och svar på oförutsedda händelser.

Färdigheter

 • Tillhandahålla projektinformation om utställningar

  Tillhandahålla information om utarbetande, genomförande och utvärdering av utställningar och andra konstnärliga projekt.

 • Leda forsknings- och utvecklingsprojekt

  Planera, organisera, leda och följa upp projekt som syftar till att utveckla nya produkter, implementera innovativa tjänster eller vidareutveckla befintliga sådana.

 • Diskutera forskningsförslag

  Diskutera förslag och projekt med forskare, besluta om resurser som ska fördelas och huruvida man ska gå vidare med studien.

 • Studera ämnen

  Bedriva effektiv forskning om relevanta ämnen för att kunna ta fram sammanfattande information som är lämplig för olika målgrupper. Forskningen kan omfatta granskning av böcker, tidskrifter, internet och/eller muntliga samtal med kunniga personer.

 • Kommunicera på engelska på avancerad nivå

  Avancerade kunskaper i det engelska språket; R351 motsvarar nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS).

 • Uppskatta arbetstid

  Ta fram korrekta beräkningar i tid som är nödvändiga för att fullgöra framtida tekniska uppgifter på grundval av tidigare och nuvarande information och observationer eller planera hur lång tid enskilda uppgifter i ett visst projekt beräknas pågå.

 • Utföra vetenskaplig forskning

  Erhålla, korrigera eller förbättra kunskaper om fenomen genom att använda vetenskapliga metoder och tekniker utifrån empiriska eller mätbara iakttagelser.

 • Arbeta självständigt med utställningar

  Arbeta självständigt med att utveckla ett ramverk för konstnärliga projekt, inbegripet platser och arbetsflöden.

 • Rapportera analysresultat

  Utarbeta forskningsdokument eller ge presentationer för att rapportera resultaten av ett genomfört forsknings- och analysprojekt, med angivande av de analysförfaranden och analysmetoder som lett fram till resultaten samt potentiella tolkningar av resultaten.

 • Leda anställda

  Hantera anställda och underordnade, som arbetar i grupp eller enskilt, för att maximera deras resultat och insatser. Planera deras arbete och verksamhet, ge instruktioner, motivera och leda arbetstagarna så att de når företagets mål. Övervaka och mäta hur en anställd tar sitt ansvar och hur väl detta utförs. Identifiera områden som kan förbättras och lägga fram förslag för att uppnå detta. Leda en grupp människor att uppnå målen och upprätthålla en effektiv arbetsrelation bland personalen.

 • Studera en samling

  Studera och härleda ursprunget till samt den historiska betydelsen av samlingar och arkiverat innehåll.

 • Respektera kulturella skillnader i samband med utställningar

  Respektera kulturella skillnader vid skapande av konstnärliga koncept och utställningar. Samarbeta med internationella konstnärer, kuratorer, museer och sponsorer.

 • Ansvara för verksamhetsbudget

  Förbereda, övervaka och anpassa driftsbudgetar tillsammans med den ekonomiska/administrativa chefen/yrkesverksamma inom konstinstitutet/enheten/projektet.

 • Hantera utmanande krav

  Upprätthålla en positiv inställning till nya och utmanande krav, såsom interaktion med konstnärer och hantering av konstartefakter. Arbeta under press, såsom att hantera ändringar av tidplanerna och de finansiella begränsningarna i sista minuten.

Source: Sisyphus ODB