Yrke gruvchef

Gruvchefer kontrollerar, styr, planerar och samordnar utvinningsverksamhet. De har lagstadgat säkerhetsansvar och även ansvar för miljöpåverkan. De övervakar inköp, installation, underhåll och lagring av gruvanläggningar och -utrustning. De leder och förvaltar enligt organisationens uppförandekod.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Geologiska faktorers påverkan på gruvdrift

  Kunskap om den påverkan geologiska faktorer, exempelvis förkastningars och stenars rörelser, har på gruvdrift.

 • Gruvdriftteknik

  Ingenjörsområden som är relevanta för gruvdrift. Principer, tekniker, förfaranden och utrustning som används vid mineralutvinning.

 • El

  Förstå principerna för el- och strömkretsar och de risker som är förknippade med detta.

 • Säkerhetslagstiftning för gruvdrift

  Lagar, förordningar och riktlinjer för säkerhet vid gruvdrift.

Färdigheter

 • Utvärdera gruvutvecklingsprojekt

  Utvärdera metoder och förfaranden för gruvdrift, inbegripet avfallshantering, övergripande verksamhetsplaner, produktionstidsramar och finansierade utgifter.

 • Utveckla hälso- och säkerhetsstrategier för gruvdrift

  Utveckla strategier och förfaranden för hantering av hälsa och säkerhet i samband med gruvdrift. Se till att förfarandena överensstämmer med som minst nationell lagstiftning.

 • Handleda anställda

  Övervaka val, utbildning, resultat och motivation avseende anställda.

 • Informera om miljöpåverkan från gruvdrift

  Förbereda samtal, föreläsningar, samråd med berörda parter och offentliga utfrågningar om miljöfrågor i samband med gruvdrift.

 • övervaka gruvproduktion

  Övervaka processer inom gruvproduktion i syfte att uppskatta den operativa effektiviteten.

 • Ta itu med problem på ett kritiskt sätt

  Identifiera styrkor och svagheter hos olika abstrakta och rationella koncept, såsom problem, synpunkter och tillvägagångssätt som avser en viss problematisk situation, i syfte att ta fram lösningar och alternativa metoder för att hantera situationen.

 • Förutsäga organisationsrisker

  Analysera ett företags verksamhet och handlingar för att bedöma relaterade konsekvenser och eventuella risker för företaget och utveckla lämpliga strategier för att åtgärda dessa.

 • Hantera utrustning för gruvanläggningar

  Övervaka förvärv, installation, underhåll och förvaring av utrustning för gruvdrift.

 • Identifiera processförbättringar

  Identifiera möjliga förbättringar av operativa och ekonomiska resultat.

 • Informera i frågor som rör mineraler

  Kommunicera med entreprenörer, politiker och offentliga tjänstemän i frågor som rör mineraler.

 • Säkerställa att gruvdriftsregister upprätthålls

  Säkerställa att produktions-, miljö- och redovisningskraven uppfylls för att analysera produktiviteten och uppfylla de lagstadgade kraven.

 • Bedöma verksamhetskostnader

  Uppskatta driftskostnaderna i form av arbetskraft, förbrukningsmaterial och underhåll.

 • Kommunicera med gruvmotståndare

  Kommunicera med gruvmotståndare när det gäller utvecklingen av en potentiell mineralfyndighet.

 • Säkerställa efterlevnad av säkerhetslagstiftning

  Införa säkerhetsprogram för efterlevnad av nationella lagar och regler. Se till att utrustning och processer överensstämmer med säkerhetsförordningar.

 • Uppvisa social kompetens

  Ha förmåga att interagera effektivt med andra människor.

 • Hantera kommersiella risker

  Analysera och utvärdera kommersiella risker och utarbeta lämpliga strategier för att hantera dessa risker.

 • Hantera förfaranden för nödsituationer

  Snabbt reagera i nödsituationer och fastställa planerade nödförfaranden.

 • Hantera press som uppkommer i oväntade situationer

  Sträva efter att uppnå målen trots de belastningar som uppstår till följd av oförutsedda faktorer utanför din kontroll.

 • Tänka proaktivt

  Ta initiativ till att utforma förbättringar.

 • övervaka planering av gruvdrift

  Leda, kontrollera och granska gruvplanering och övervaka personal och verksamhet.

 • Lägga fram rapporter

  Visa resultat, statistik och slutsatser för publik på ett överskådligt och lättfattligt sätt.

 • Använda dator

  Använda datorutrustning eller digital utrustning för att främja kvalitetskontroll, datahantering och kommunikation. Följa instruktioner från ett datorprogram, skapa datafiler eller -dokument.

 • Optimera finansiella resultat

  Styra och samordna organisationens finansiella verksamhet och budgetverksamhet för att optimera de finansiella resultaten.

 • Leda anställda

  Hantera anställda och underordnade, som arbetar i grupp eller enskilt, för att maximera deras resultat och insatser. Planera deras arbete och verksamhet, ge instruktioner, motivera och leda arbetstagarna så att de når företagets mål. Övervaka och mäta hur en anställd tar sitt ansvar och hur väl detta utförs. Identifiera områden som kan förbättras och lägga fram förslag för att uppnå detta. Leda en grupp människor att uppnå målen och upprätthålla en effektiv arbetsrelation bland personalen.

Source: Sisyphus ODB