Yrke idrottschef

Idrottschefer agerar på mellanchefsnivå inom idrottsorganisationer på alla nivåer, inom alla idrottsgrenar och i alla europeiska länder (t.ex. idrottsklubbar, idrottsförbund och lokala myndigheter). De utför organisatoriska uppgifter inom ett brett spektrum av funktioner i enlighet med den strategi och de riktlinjer som fastställts av ledningen, styrelser och kommittéer. De spelar en avgörande roll för idrottsutövande och deras arbete inom idrottsorganisationer har en direkt inverkan på frigörande av sektorns potential i Europa för hälsa, social inkludering och ekonomi.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Politikens inverkan på idrottsutövande

  Den politiska bakgrunden till aktuell tjänsteleverans och källorna till eventuell extern påverkan för idrottsorganisationen.

Färdigheter

 • Sköta samarbetet med idrottsorganisationer

  Samarbeta med lokala idrottsråd, regionala kommittéer och nationella styrande organ.

 • Leda en arbetsgrupp

  Säkerställa tydliga och effektiva kommunikationskanaler inom alla avdelningar inom organisationen och stödfunktioner, både internt och externt, för att säkerställa att gruppen är medveten om avdelningens/affärsenhetens normer och mål. Implementera de disciplinära åtgärder och klagomålsförfaranden som krävs för att säkerställa att en rättvis och konsekvent metod för att hantera resultaten uppnås konsekvent. Bistå i rekryteringsprocessen och leda, utbilda och motivera anställda att uppnå/överskrida sin potential med hjälp av effektiva metoder för prestationshantering. Uppmuntra och utveckla en gruppetik bland alla anställda.

 • Genomföra operativa affärsplaner

  Genomföra den strategiska operativa affärsplanen för en organisation genom att engagera och delegera till andra, övervaka framsteg och göra anpassningar längs vägen. Utvärdera i vilken utsträckning de strategiska målen har uppnåtts, dra lärdomar, fira framgångar och lyfta fram människors bidrag.

 • Ansvara för kundtjänst

  Hantera tillhandahållandet av kundtjänst, bl.a. aktiviteter och strategier som spelar en viktig roll i kundtjänsten, genom att söka och genomföra förbättringar och utvecklingsåtgärder.

 • Samordna administrationen i idrottsorganisationer

  Utveckla och genomföra strategier för att samordna förvaltningen av grupper eller team inom en klubb eller organisation.

 • Utföra strategisk planering

  Vidta åtgärder inom ramen för fastställda mål och förfaranden på strategisk nivå för att mobilisera resurser och fullfölja etablerade strategier.

 • Utveckla metoder för att leda en idrottsförening effektivt

  Utveckla metoder för att leda en idrottsförening effektivt. Stödja bildandet av en klubb, fastställa en kommittés roll och struktur, definiera mötens syften och förfaranden, ange klubbkassörens roll, definiera hur sponsring och kapitalanskaffning ska gå till, utveckla strategier för marknadsföring och idrottsfrämjande, tillse personalens behov vid evenemang samt hantera grundläggande rättsliga och riskhanteringsrelaterade frågor inom idrotten.

 • Ansvara för idrottsanläggningens ekonomi

  Hantera finansiering inom idrott och fysisk aktivitet för att uppnå de fastställda målen för organisationen. Utarbeta en huvudbudget och använda den för att övervaka, utvärdera och kontrollera prestanda och vidta åtgärder för att hantera upptäckta variationer. Delegera budgetansvaret för tydligt definierade aktiviteter.

 • Garantera kundernas hälsa och säkerhet

  Främja och upprätthålla en kultur präglad av hälsa, säkerhet och trygghet för era kunder genom att upprätthålla strategier och förfaranden för skydd av utsatta personer och vid behov hantera misstankar om eventuellt missbruk.

 • Utveckla möjligheter för idrottsliga framsteg

  Utveckla och genomföra planer och ramar för att öka idrottsutövarnas deltagande och framsteg.

 • Ansvara för sin yrkesmässiga utveckling inom idrott

  Ta ansvar för att utveckla egna kunskaper och färdigheter och egen kompetens för att uppfylla nuvarande och framtida krav för arbetet och stödja sin personliga utveckling och karriärutveckling inom idrotten.

 • Engagera frivilligarbetare

  Rekrytera, motivera och ansvara för frivilligarbetare i organisationen eller på en avdelning inom organisationen. Hantera relationen till frivilligarbetare från tiden innan de gör ett frivilligt åtagande, under hela deras tid inom organisationen fram till efter att deras formella volontäravtal har löpt ut.

 • Se till att det finns resurser för fysisk aktivitet

  Säkerställa de fysiska resurser (utrustning, material, lokaler, tjänster och energi) som krävs för att utföra planerad fysisk aktivitet och idrott i organisationen.

 • Ansvara för den interna processen i en idrottsorganisation

  Planera och genomföra ledning av team eller grupper inom en klubb eller organisation. Samordna personalresurser och kommunikation.

 • Svara på frågor

  Besvara frågor och förfrågningar om information från andra organisationer och allmänheten.

 • Leda en grupp

  Styra, handleda och motivera en grupp människor så att de uppnår förväntade resultat inom en given tidsram och med planerade resurser i åtanke.

 • Främja jämställdhet inom idrotten

  Utveckla policyer och program som syftar till att öka deltagandet och engagemanget bland underrepresenterade grupper, såsom kvinnor och flickor, etniska minoriteter, personer med funktionsnedsättning och i vissa fall ungdomar, i sport och idrott.

 • Genomföra projektledning

  Förvalta och planera olika resurser, såsom mänskliga resurser, budget, tidsfrister, resultat och kvalitet som krävs för ett specifikt projekt och övervaka projektets utveckling för att uppnå ett specifikt mål inom en fastställd tid och budget.

 • Garantera personalens hälsa och säkerhet

  Främja och upprätthålla en kultur av hälsa, säkerhet och trygghet bland personalen genom att upprätthålla strategier och förfaranden för skydd av utsatta personer och vid behov hantera misstankar om eventuellt missbruk.

Source: Sisyphus ODB