Yrke importchef, trä- och byggvaror

Importchefer (trä- och byggvaror) inför och upprätthåller rutiner för gränsöverskridande verksamhet genom samordning av interna och externa parter.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Skyddsåtgärder mot införande av skadegörare

  De nationella och internationella skyddsåtgärderna mot införande av skadegörare, t.ex. rådets direktiv 2000/29/EG, om åtgärder som skyddar mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in eller sprids i gemenskapen.

 • Embargobestämmelser

  Nationella, internationella och utländska bestämmelser om sanktioner och embargo, t.ex. rådets förordning (EU) nr 961/2010.

 • Byggprodukter

  Byggmaterial, deras funktioner, egenskaper samt rättsliga och regelmässiga krav.

 • Träprodukter

  De olika träprodukter som t.ex. timmer och möbler, deras funktioner, egenskaper och rättsliga och lagstadgade krav.

 • Regler för internationell import och export

  Kunskap om de principer som styr import och export av produkter och utrustning, handelsrestriktioner, hälso- och säkerhetsåtgärder, licenser, o.s.v.

 • Regler för internationella affärstransaktioner

  Fördefinierade kommersiella villkor som används i internationella affärstransaktioner som innehåller tydliga uppgifter, kostnader och risker i samband med leverans av varor och tjänster.

 • Regler rörande ämnen

  De nationella och internationella bestämmelserna om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, t.ex. förordning (EG) nr 1272/2008.

 • Principer för exportkontroll

  De restriktioner som ett land tillämpar på sina exporterade produkter och varor.

Färdigheter

 • Följa internationella marknader

  Kontinuerligt övervaka den internationella marknadens resultat genom att hålla sig à jour med branschmedia och trender.

 • Sköta bokföringshandlingar

  Ansvara för och färdigställa alla formella dokument som återger ett företags eller ett projekts ekonomiska transaktioner.

 • Hitta lösningar på problem

  Lösa problem som uppstår vid planering, prioritering, organisering, ledning/främjande och prestandabedömning. Använda systematiska processer för insamling, analys och sammanställning av information för att utvärdera nuvarande praxis och skapa nya överenskommelser om praxis.

 • Förstå finansiell terminologi för affärsbruk

  Förstå innebörden av grundläggande finansiella begrepp och termer som används i företag och finansinstitut eller organisationer.

 • Hantera processer

  Hantera processer genom att definiera, mäta, kontrollera och förbättra processer i syfte att på ett lönsamt sätt uppfylla kundernas krav.

 • Följa etisk uppförandekod för företag

  Följa den etiska uppförandekod som stöds av företag i allmänhet. Säkerställa att verksamheter överensstämmer med uppförandekoden och etiska verksamheter genom hela leveranskedjan.

 • Kunna använda datorer

  Använda datorer, it-utrustning och modern teknik på ett effektivt sätt.

 • Tala olika språk

  Behärska främmande språk för att kunna kommunicera på ett eller flera främmande språk.

 • Sköta en verksamhet på ett omsorgsfullt sätt

  Detaljerad och grundlig behandling av transaktioner, efterlevnad av regler och tillsyn över anställda, säkerställande av en smidig drift av den dagliga verksamheten.

 • Ta fram import- och exportstrategier

  Utveckla och planera strategier för import och export beroende på företagets storlek, beskaffenheten hos dess produkter, dess sakkunskap och affärsvillkor på de internationella marknaderna.

 • Ta fram försäljningsrapporter

  Föra register över de samtal som gjorts och de produkter som sålts under en viss tidsperiod, bl.a. uppgifter om försäljningsvolymer, antalet nya konton och kostnader.

 • Säkerställa att tullreglerna följs

  Genomföra och övervaka efterlevnaden av import- och exportkraven för att undvika tullkrav, avbrott i försörjningskedjan, ökade totala kostnader.

 • Arbeta med konflikthantering

  Ta ansvar för hanteringen av alla klagomål och tvister med empati och förståelse för att uppnå en lösning. Vara fullt medveten om alla protokoll och rutiner för socialt ansvar och kunna hantera problem med spelande på ett professionellt sätt med mognad och empati.

 • Dirigera distributionsverksamhet

  Dirigera distributions- och logistikverksamhet för att nå högsta möjliga noggrannhet och produktivitet.

 • Kontrollera dokumentation för affärstransaktioner

  Övervaka skriftliga dokument som rör affärstransaktioner, såsom faktura, remburs, beställning, leverans, ursprungsintyg.

 • Utföra resultatmätning

  Samla in, bedöma och tolka data om prestanda hos ett system, en komponent, en grupp av personer eller en organisation.

 • Hålla tidsfrister

  Säkerställa att operativa processer avslutas vid en tidigare överenskommen tid.

 • Utföra finansiell riskhantering i internationell handel

  Utvärdera och hantera risken för ekonomisk förlust och utebliven betalning efter internationella transaktioner, inom ramen för valutamarknaden, tillämpa instrument som remburser.

 • Skapa goda relationer till människor med olika kulturell bakgrund

  Förstå och skapa en relation till människor från olika kulturer, länder och ideologier utan fördömande eller förutfattade meningar.

Source: Sisyphus ODB