Yrke informationschef

Informationschefer definierar och genomför IKT-strategi och -styrning. De fastställer nödvändiga resurser för genomförande av IKT-strategin samt prognostiserar utvecklingen av IKT-marknaden och företagets verksamhetsbehov. De bidrar till utveckling av organisationens strategiska plan och ser till att IKT-infrastrukturen stödjer organisationens övergripande verksamhet och prioriteringar.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Informationsstruktur

  Den typ av infrastruktur som definierar formatet av data: halvstrukturerad, ostrukturerad och strukturerad.

 • Modeller för programvaruarkitektur

  De strukturer och modeller som behövs för att förstå eller beskriva programsystemet, inklusive programvarukomponenter, förhållandet mellan dem och egenskaperna hos komponenterna och förhållandena.

 • Systemutveckling

  Sekvensen av etapper såsom planering, skapande, provning och användning samt modeller för utarbetande och livscykelhantering av ett system.

 • Marknadsanalys

  Marknadsanalyser och forskning samt dess tillhörande forskningsmetoder.

 • Beslutsstödsystem

  De IKT-system som används som stöd för företags- eller organisationsbeslut.

 • Informationsarkitektur

  De metoder genom vilka information genereras, struktureras, lagras, upprätthålls, länkas, utbyts och används.

 • Metoder för programvarudesign

  Metoder för utformning av programvarusystem och applikationer. Några exempel är Scrum, V-model och Waterfall.

 • Metoder för IT-projekthantering

  Metoderna eller modellerna för planering, förvaltning och övervakning av ICT-resurser för att uppfylla specifika mål. Sådana metoder innefattar Waterfall, Incremental, V-Model, Scrum eller Agile och användningen av ICT-verktyg för projektledning.

Färdigheter

 • Använda olika kommunikationskanaler

  Använda olika typer av kommunikationskanaler, t.ex. muntlig, handskriven, digital och telefonkommunikation, i syfte att formulera och dela idéer eller information.

 • Definiera teknikstrategi

  Skapa en övergripande plan med mål, metoder, principer och taktiker som rör användningen av teknik inom en organisation samt beskriva hur målen ska uppnås.

 • Granska utvecklingsprocessen i en organisation

  Bedöma, se över och besluta om innovations- och utvecklingsprocesser i en organisation för att förbättra effektiviteten och minska kostnaderna.

 • Hantera programversioner

  Granska och godkänna förslag till programutvecklingsversioner. Hantera ytterligare versionprocesser.

 • Utföra strategiska undersökningar

  Undersöka långsiktiga möjligheter till förbättringar och planera åtgärder för att uppnå dem.

 • övervaka tekniktrender

  Studera och undersöka de senaste trenderna och utvecklingarna inom teknik. Iaktta och prognostisera deras utveckling beroende på aktuella eller framtida marknads- och affärsförhållanden.

 • Implementera bolagsstyrning

  Tillämpa en rad principer och mekanismer utifrån vilka en organisation förvaltas och styrs, fastställa informationsrutiner, kontrollera arbetsflöden och beslutsprocesser, fördela rättigheter och ansvarsområden mellan avdelningar och enskilda personer, fastställa företagsmål samt övervaka och utvärdera åtgärder och resultat.

 • Förutse framtida IT-nätverksbehov

  Identifiera aktuell datatrafik och uppskatta hur tillväxten kommer att påverka IT-nätverket.

 • Använda beslutsstödsystem

  Utnyttja de tillgängliga IKT-system som kan användas för att underbygga företags- eller organisationsbeslut.

 • Implementera IT-riskhantering

  Utveckla och implementera förfaranden för att identifiera, bedöma, behandla och minska IT-risker, såsom hacknings- och dataläckor, i enlighet med företagets riskstrategi, förfaranden och policyer. Analysera och hantera säkerhetsrisker och incidenter. Rekommendera åtgärder för att förbättra den digitala säkerhetsstrategin.

 • Koordinera teknikaktiviteter

  Ge instruktioner till medarbetare och andra samarbetsparter för att nå önskade resultat inom ett tekniskt projekt eller uppnå fastställda mål inom en organisation som arbetar med teknik.

 • Upprätthålla en plan för driftskontinuitet

  Uppdatera metoder som omfattar åtgärder för att säkerställa att en organisations anläggningar kan fortsätta sin drift vid en rad olika oförutsedda händelser.

 • Optimera valet av IT-lösning

  Välja lämpliga lösningar på IKT-området beaktande av potentiella risker, fördelar och den övergripande effekten.

 • Säkerställa efterlevnad av verksamhetens it-standarder

  Säkerställa att händelseläget är i överensstämmelse med de IKT-regler och -förfaranden som beskrivs av en organisation för dess produkter, tjänster och lösningar.

Source: Sisyphus ODB