Yrke kommunikationschef

Kommunikationschefer hanterar ett företags kommunikation med interna och externa kunder i egenskap av talespersoner. För interna kunder, dvs. anställda, ser de till att kommunikationen når varje anställd och att ytterligare frågor kan besvaras. För externa parter samordnar de samstämmighet mellan de budskap som förmedlas i e-post, tryckta material, artiklar i pressen och reklammaterial för företag. De strävar efter att upprätthålla en sanningsenlig kommunikation.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Grammatik

  De strukturella regler som styr sammansättningen av klausuler, fraser och ord på ett visst språk.

 • Marknadsundersökning

  De processer, tekniker och ändamål som ingår i det första steget för att utveckla marknadsföringsstrategier, såsom insamling av information om kunder och fastställande av segment och mål.

 • Strategisk planering

  De element som definierar en organisations grund och kärnverksamhet, såsom dess uppdrag, vision, värderingar och mål.

 • Retorik

  Samtalskonst som syftar till att förbättra förmågan hos författare och talare att informera, övertyga eller motivera sin publik.

 • Kontorsprogramvara

  Programmens egenskaper och funktion, som t.ex. ordbehandling, kalkylblad, presentation, e-post och databas.

 • Kommunikationsprinciper

  Gemensamma principer för kommunikation, t.ex. aktivt lyssnande, utarbetande av rapporter, anpassning av registret och respekt för andras medverkan.

 • Diplomati

  Förfaranden för att främja överenskommelser eller internationella avtal med andra länder genom att förhandla och försöka skydda hemstatens intressen samt underlätta kompromisser.

 • Företagens sociala ansvar

  Hantering eller styrning av affärsprocesser på ett ansvarsfullt och etiskt sätt med beaktande av det ekonomiska ansvaret gentemot aktieägarna som lika viktigt som ansvaret gentemot berörda miljö- och samhällsparter.

 • Opinionsbildning

  Den process genom vilken uppfattningar och åsikter om något formas och uttrycks. De element som spelar en roll i den allmänna opinionen, till exempel informationsramar, psykologiska processer och flockbeteende.

Färdigheter

 • Utveckla kommunikationsstrategier

  Hantera eller bidra till utformningen och genomförandet av en organisations interna och externa kommunikationsplaner och presentation, inbegripet dess onlinenärvaro.

 • Värna klientens intressen

  Skydda en klients intressen och behov genom att vidta nödvändiga åtgärder och undersöka alla möjligheter för att se till att klienten uppnår sitt önskade resultat.

 • Integrera företagets strategi i den dagliga verksamheten

  Reflektera över företags strategiska grund, dvs. deras uppdrag, visioner och värden, för att integrera denna grundval i jobbets prestanda.

 • Ge råd om kommunikationsstrategier

  Förse företag och organisationer med konsulttjänster avseende deras interna och externa kommunikationsplaner och deras representation, inbegripet deras närvaro på nätet. Rekommendera förbättringar i kommunikationen och se till att viktig information når alla anställda och att deras frågor besvaras.

 • Använda grammatik- och stavningsregler

  Använda grammatik- och stavningsregler och säkerställa följdriktighet i alla texter.

 • Sköta pr

  Sköta public relations (PR) genom att hantera spridning av information mellan en individ eller en organisation och allmänheten.

 • Analysera externa företagsfaktorer

  Bedriva forskning och analys av företagsexterna faktorer som konsumenter, ställning på marknaden, konkurrenter och den politiska situationen.

 • Sammanställa innehåll

  Hämta, välja och organisera innehåll från specifika källor, i enlighet med kraven för de producerande medierna, såsom trycksaker, webbaserade applikationer, plattformar, webbplatser och video.

 • Använda olika kommunikationskanaler

  Använda olika typer av kommunikationskanaler, t.ex. muntlig, handskriven, digital och telefonkommunikation, i syfte att formulera och dela idéer eller information.

 • Fastställa klientens behov

  Identifiera områden där klienten kan behöva stöd och undersöka möjligheter för att tillgodose kundens behov.

 • Ge råd om image

  Ge råd till en klient, till exempel en politiker, artist eller annan offentlig person, om hur hen kan presentera sig på ett sätt som vinner allmänhetens eller målgruppens gillande.

 • Utarbeta PR-strategier

  Planera, samordna och genomföra alla insatser som krävs i en PR-strategi, till exempel fastställa mål, förbereda kommunikation, kontakta partner och sprida information bland berörda parter.

 • Utarbeta presentationsmaterial

  Utarbeta dokument, bildspel, affischer och andra medier som behövs för särskilda målgrupper.

 • Tillämpa diplomatiska principer

  Tillämpa de förfaranden som används vid upprättandet av internationella fördrag genom att förhandla med företrädare för olika länder, skydda hemstatens intressen och främja kompromisser.

 • Analysera interna företagsfaktorer

  Studera och förstå olika interna faktorer som påverkar driften av företag, t.ex. kultur, strategisk grund, produkter, priser och tillgängliga resurser.

 • Korrekturläsa text

  Läsa en text noggrant, söka efter, granska och rätta fel för att se till att innehållet är godtagbart för publicering.

Source: Sisyphus ODB