Yrke kvalitetschef, industri

Kvalitetschefer (industri) övervakar och kontrollerar informationstillgångar genom att detaljerat ange processer och rutiner för att säkerställa efterlevnad av branschnormer. De utför revisioner av industriella processer, ger råd om förebyggande och korrigerande åtgärder och ser till att branschstandarder följs.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Internrevision

  Systematiskt observera, testa och utvärdera organisationens processer enligt en viss praxis för att förbättra effektiviteten, minska riskerna och ge organisationen ett mervärde genom att införa en förebyggande kultur.

 • Industriell programvara

  Olika programvaror som används för att utvärdera, hantera och planera industriella processer såsom utformning, arbetsflöde och produktionsförbättringar.

 • Revisionsmetoder

  De tekniker och metoder som ligger till grund för en systematisk och oberoende undersökning av data, policyer, verksamhet och prestanda med hjälp av datorstödda revisionsverktyg och -tekniker (CAAT), till exempel kalkylblad, databaser, statistisk analys och programvara för omvärldsbevakning.

 • Kvalitetsstandarder

  De nationella och internationella kraven, specifikationerna och riktlinjerna för att säkerställa att produkter, tjänster och processer är av god kvalitet och ändamålsenliga.

 • Kvalitetsstandarder för databaser

  Tekniker och metoder för att uppskatta och utvärdera kvaliteten på systemet och den övergripande kvaliteten på databasen, samt fastställa kvalitetsnormer och bestämmelser.

 • Industridesign

  Utformningen av produkter som ska tillverkas med hjälp av tekniker för massproduktion.

 • Produktionsteknik

  Det teknikområde som sysslar med utveckling, förbättring och genomförande av komplexa processer och system för kunskap, människor, utrustning osv.

 • Kriminalvård

  Rättsliga bestämmelser och strategier för insatser vid kriminalvård och andra korrigerande åtgärder.

Färdigheter

 • övervaka kvalitetsstandarder för tillverkning

  Övervaka kvalitetsnormer inom tillverknings- och slutbehandlingsprocessen.

 • Registrera produktionsdata för kvalitetskontroll

  Dokumentera fel på, ingrepp i och avvikelser hos maskiner inför kvalitetskontroll.

 • Hitta lösningar på problem

  Lösa problem som uppstår vid planering, prioritering, organisering, ledning/främjande och prestandabedömning. Använda systematiska processer för insamling, analys och sammanställning av information för att utvärdera nuvarande praxis och skapa nya överenskommelser om praxis.

 • Utföra kvalitetsgranskningar

  Utföra regelbundna, systematiska och dokumenterade undersökningar av ett kvalitetssystem för kontroll av överensstämmelse med en standard som bygger på objektiva bevis såsom genomförande av processer, effektivitet när det gäller att uppnå kvalitetsmål samt att minska och eliminera kvalitetsproblem.

 • Utarbeta granskningsplan

  Definiera alla organisatoriska uppgifter (tid, plats och ordning) och utarbeta en checklista för de ämnen som ska granskas.

 • Följa säkerhetsstandarder i industriell miljö

  Efterleva säkerhetsrutiner och -standarder för industriella sammanhang, oftast beträffande maskiner.

 • Inspektera industriutrustning

  Inspektera utrustning som används i industriell verksamhet, t.ex. tillverknings- eller byggutrustning, för att se till att utrustningen överensstämmer med hälso-, säkerhets- och miljölagstiftningen.

 • Identifiera förbättringsåtgärder

  Genomföra eventuella förbättringar av processerna i syfte att öka produktiviteten, förbättra effektiviteten, öka kvaliteten och rationalisera rutinerna.

 • Kontrollera kvaliteten på råvaror

  Kontrollera kvaliteten på basmaterial som används för framställning av halvfabrikat och färdiga varor genom att bedöma materialets egenskaper och vid behov välja ut prover för analys.

 • Genomföra arbetsplatsrevisioner

  Utföra revisioner och besiktningar av arbetsplatser för att säkra efterlevnad av regler och föreskrifter.

 • Bedöma industrihygien

  Utvärdera hygienen i industrimiljöer genom att bedöma kemiska, fysiska och biologiska agenser för att säkerställa hälsan hos dem som arbetar med dessa.

 • Ansvara för korrigerande åtgärder

  Genomdriva korrigerande åtgärder och fortlöpande förbättringsplaner utifrån interna och tredje parters revisioner för att nå upp till indikatorer för livsmedelssäkerhet och kvalitetsprestanda inom överenskomna tidsramar.

 • Identifiera förebyggande åtgärder

  Förutse situationer som kan vara skadliga för arbetsplatsen och dess processer genom att rikta uppmärksamhet på eventuella oönskade följder och föreslå förebyggande åtgärder.

 • Analysera testdata

  Tolka och analysera data som har samlats in under testning för att formulera slutsatser, nya insikter eller lösningar.

 • Redigera dokumentation för kvalitetskontrollsystem

  Redigera dokument för kvalitetskontroll. Läsa igenom dokumenten och redigera poster i dokumentationen som numreringssystemet, processen för att skapa nya dokument, gransknings- och uppföljningsprocessen, åtgärdande av avvikelser, metoder för att spåra dokument osv.

 • Tillhandahålla teknisk expertis

  Tillhandahålla sakkunskap inom ett visst område, särskilt när det gäller mekaniska och vetenskapliga ämnen, till beslutsfattare, ingenjörer, teknisk personal och journalister.

 • Stödja införandet av kvalitetsstyrningssystem

  Förespråka införandet av nya affärsprocesser för att bidra till att uppnå kvalitetsstandarder, såsom förbättring av organisationsstrukturen eller utveckling av nya förfaranden i händelse av kvalitetsbrister.

 • Fastställa kriterier för tillverkningskvalitet

  Definiera och beskriva de kriterier med hjälp av vilka datakvalitet mäts för tillverkningsändamål, t.ex. internationella standarder och tillverkningsbestämmelser.

 • övervaka kvalitetskontrollen

  Övervaka och säkerställa kvaliteten hos de tillhandahållna varorna eller tjänsterna genom att övervaka att alla produktionsfaktorer uppfyller kvalitetskraven. Övervaka produktkontroll och -provning.

 • Kontrollera kvaliteten hos produkter i produktionslinjen

  Kontrollera produktkvaliteten i produktionslinjen och ta bort defekta varor före och efter förpackning.

 • Hantera relationer med branschfolk

  Etablera relationer med ingenjörer, geologer, hydrologer och hydrogeologer och andra branschexperter.

Source: Sisyphus ODB