Yrke kvalitetschef

Kvalitetschefer hanterar kvaliteten på tjänster i näringslivsorganisationer. De säkrar kvaliteten på företagets interna verksamhet, t.ex. kundernas krav och standarder för servicekvalitet. De övervakar företagets resultat och inför ändringar vid behov.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Kvalitetsstandarder

  De nationella och internationella kraven, specifikationerna och riktlinjerna för att säkerställa att produkter, tjänster och processer är av god kvalitet och ändamålsenliga.

 • Affärsprocesser

  Processer som en organisation tillämpar för att förbättra effektiviteten, sätta upp nya mål och uppnå målen på ett lönsamt och snabbt sätt.

 • Kvalitetssäkringsmetoder

  Principer för kvalitetssäkring, standardkrav och uppsättningen av processer och aktiviteter som används för att mäta, kontrollera och säkerställa kvaliteten på produkter och processer.

 • Företagens sociala ansvar

  Hantering eller styrning av affärsprocesser på ett ansvarsfullt och etiskt sätt med beaktande av det ekonomiska ansvaret gentemot aktieägarna som lika viktigt som ansvaret gentemot berörda miljö- och samhällsparter.

 • Kvalitetsstandarder för databaser

  Tekniker och metoder för att uppskatta och utvärdera kvaliteten på systemet och den övergripande kvaliteten på databasen, samt fastställa kvalitetsnormer och bestämmelser.

 • Affärskännedom

  Ett företags verksamhet, de processer och uppgifter som används för att utföra dessa uppgifter och förhållandet mellan dessa funktioner, processer och uppgifter för var och en av de funktioner, processer och uppgifter som utförs i hela företaget.

Färdigheter

 • Hitta lösningar på problem

  Lösa problem som uppstår vid planering, prioritering, organisering, ledning/främjande och prestandabedömning. Använda systematiska processer för insamling, analys och sammanställning av information för att utvärdera nuvarande praxis och skapa nya överenskommelser om praxis.

 • Utföra kvalitetsgranskningar

  Utföra regelbundna, systematiska och dokumenterade undersökningar av ett kvalitetssystem för kontroll av överensstämmelse med en standard som bygger på objektiva bevis såsom genomförande av processer, effektivitet när det gäller att uppnå kvalitetsmål samt att minska och eliminera kvalitetsproblem.

 • Fortbilda personal om kvalitetsföreskrifter

  Utbilda och fortbilda teammedlemmar i de kvalitetsrutiner som hör samman med gruppens uppdrag.

 • Följa företagets standarder

  Leda och styra enligt organisationens uppförandekod.

 • Utarbeta kvalitetsstandarder

  Fastställa kvalitetsstandarder i samarbete med chefer och kvalitetssakkunniga för att säkerställa att bestämmelserna efterlevs samt hjälpa till att uppnå kundernas behov.

 • Analysera testdata

  Tolka och analysera data som har samlats in under testning för att formulera slutsatser, nya insikter eller lösningar.

 • Hantera relationer med chefer

  Hantera relationer med chefer inom andra avdelningar för att säkerställa effektiv service och kommunikation, dvs. försäljning, planering, inköp, handel, distribution och teknik.

 • Följa organisations riktlinjer

  Följa organisationens eller avdelningens specifika standarder och riktlinjer. Förstå syftena med organisationen och gemensamma avtal och agera därefter.

 • Förbättra affärsprocesser

  Optimera en organisations serie av insatser för att uppnå effektivitet. Analysera och anpassa befintliga affärstransaktioner för att fastställa och uppnå nya mål.

 • Sträva efter företagstillväxt

  Utveckla strategier och planer som syftar till att uppnå hållbar företagstillväxt, oavsett om företaget ägs av dig själv eller någon annan. Sträva i handling efter att öka intäkterna och åstadkomma positiva kassaflöden.

 • Planera arbetsmiljöförfaranden

  Införa rutiner för att upprätthålla och förbättra hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

 • övervaka kvalitetskontrollen för lager

  Kontrollera den allmänna produktkvaliteten före utleverans.

Source: Sisyphus ODB