Yrke laboratoriechef, medicinskt laboratorium

Laboratoriechefer (medicinskt laboratorium) övervakar ett laboratoriums dagliga verksamhet. De leder anställda och informerar om verksamhetsplaner. De övervakar och ser till att all laboratorieverksamhet genomförs i enlighet med specifikationerna, ordnar den nödvändiga laboratorieutrustningen och säkerställer att tillämpliga normer för hälsa och säkerhet följs. 

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Diagnosmetoder i medicinskt laboratorium

  Olika typer av diagnostiska metoder i ett medicinskt laboratorium, t.ex. klinisk-kemiska metoder, hematologiska metoder, immunhematologiska metoder, histologiska metoder, cytologiska metoder och mikrobiologiska metoder.

 • Hälso- och säkerhetsföreskrifter

  Nödvändiga hälso-, säkerhets-, hygien- och miljönormer samt lagstiftning inom sektorn för särskilda verksamheter.

 • Projektledning

  Förstå projektledning och verksamhet som omfattar detta område. Känna till de variabler som ingår i projektförvaltningen, till exempel tid, resurser, krav, tidsfrister och svar på oförutsedda händelser.

 • Medicinsk laboratorieteknik

  De olika typerna och användningsområdena för teknik och utrustning som används i medicinska laboratorier för att utföra test på prover för att identifiera eventuella sjukdomsrelaterade ämnen.

Färdigheter

 • Ansvara för utrustning

  Starta och stänga av utrustning; identifiera och felsöka tekniska problem och genomföra mindre reparationer. Övervaka kontrollutrustningen för att identifiera säkerhets- och miljöfaror.

 • Göra lagerinventering

  Kontrollera produktlagret med avseende på balans mellan tillgång och lagerkostnader.

 • Planera scheman

  Utveckla tidsplaner inklusive förfaranden, möten och arbetstider.

 • Tillämpa säkerhetsrutiner i laboratoriet

  Se till att laboratorieutrustning används på ett säkert sätt och hanteringen av prov och provexemplar är korrekt. Arbeta för att säkerställa forskningsresultatens giltighet.

 • Leda anställda

  Hantera anställda och underordnade, som arbetar i grupp eller enskilt, för att maximera deras resultat och insatser. Planera deras arbete och verksamhet, ge instruktioner, motivera och leda arbetstagarna så att de når företagets mål. Övervaka och mäta hur en anställd tar sitt ansvar och hur väl detta utförs. Identifiera områden som kan förbättras och lägga fram förslag för att uppnå detta. Leda en grupp människor att uppnå målen och upprätthålla en effektiv arbetsrelation bland personalen.

 • Tolka medicinska bilder

  Analysera medicinska bilder för att diagnostisera sjukdomar och skador.

 • övervaka laboratorieverksamhet

  Övervaka den personal som arbetar på ett laboratorium, samt övervaka att utrustningen fungerar och underhålls, och att förfaranden genomförs i enlighet med förordningar och lagstiftning.

 • Se till att utrustning lagas

  Organisera reparation av utrustning vid behov.

 • Tolka medicinska resultat

  Tolka, integrera och tillämpa resultaten av diagnostisk bildframställning, laboratorietester och andra undersökningar som en del av bedömningen av patienten, i samråd med annan hälso- och sjukvårdspersonal.

 • Ansvara för verksamhetsbudget

  Förbereda, övervaka och anpassa driftsbudgetar tillsammans med den ekonomiska/administrativa chefen/yrkesverksamma inom konstinstitutet/enheten/projektet.

 • Ansvara för uppgiftsschema

  Upprätthålla en översikt över alla inkommande uppgifter för att prioritera uppgifter, planera deras genomförande och integrera nya uppgifter allteftersom de uppstår.

 • Utveckla projektscheman

  Fastställa etapper för projektets genomförande och skapa en tidsplan. Synkronisera nödvändig verksamhet, med beaktande av konvergensen i fråga om produktionsfaktorer. Fastställa ett schema.

 • Handleda anställda

  Övervaka val, utbildning, resultat och motivation avseende anställda.

 • Tillhandahålla testresultat åt medicinsk personal

  Registrera och vidarebefordra testresultat till sjukvårdspersonalen, som använder informationen för att diagnostisera och behandla patientens sjukdom.

 • Underhålla medicinsk laboratorieutrustning

  Regelbundet kontrollera skicket av den laboratorieutrustningen som används, rengöra och utföra underhåll efter behov.

 • Se till att standarder för hälsa säkerhet och hygien följs

  Övervaka all personal och alla processer för att uppfylla hälso-, säkerhets- och hygienstandarderna. Förmedla och stödja anpassningen av dessa krav till företagets hälso- och säkerhetsprogram.

Source: Sisyphus ODB