Yrke lagerchef

Lagerchefer ansvarar för lageranläggningar. De ansvarar för deras verksamhet och personal.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Lagerverksamhet

  Känna till de grundläggande principerna och rutinerna av lagerverksamhet såsom förvaring av varor. Förstå och tillgodose kundernas behov och krav samtidigt som lagerutrustning, utrymme och arbetskraft används på ett effektivt sätt.

 • Säkerhetsbestämmelser för lager

  Säkerhetsrutiner och -bestämmelser som syftar till att förebygga tillbud och risker. Följa säkerhetsbestämmelser och inspektera utrustning.

 • Lagerbestämmelser

  Känna till och följa lokala lagerbestämmelser och -förordningar samt hålla sig uppdaterad genom att studera befintlig och ny lagstiftning.

 • Projektledning

  Förstå projektledning och verksamhet som omfattar detta område. Känna till de variabler som ingår i projektförvaltningen, till exempel tid, resurser, krav, tidsfrister och svar på oförutsedda händelser.

 • Varor transporterade från lager

  Känna till de varor som transporteras från lagerutrymmen. Förstå de lagstadgade kraven och säkerhetskraven på varor och de risker som material kan medföra; tillhandahålla lösningar och lämplig handledning för hantering av varor.

Färdigheter

 • Utöva målorienterat ledarskap för kolleger

  Anta en ledande roll i organisationen och bland kolleger för att ge coachning och vägledning till underordnade för att uppnå vissa mål.

 • Arbeta med säkerhetsledning

  Tillämpa och övervaka åtgärder och bestämmelser om säkerhet och skydd för att upprätthålla en trygg miljö på arbetsplatsen.

 • Planera avsändande av produkter

  Anordna och planera avsändning av varor enligt tidsplanen.

 • Förbättra affärsprocesser

  Optimera en organisations serie av insatser för att uppnå effektivitet. Analysera och anpassa befintliga affärstransaktioner för att fastställa och uppnå nya mål.

 • övervaka fraktrelaterad finansiell dokumentation

  Se över fraktfakturering och korrekt fakturering

 • Ansvara för lagerorganisation

  Hantera organisations- och designlayout för lager- och lagerpersonal; vidta åtgärder för att säkerställa maximal säkerhet och riskförebyggande.

 • Göra lagerinventering

  Kontrollera produktlagret med avseende på balans mellan tillgång och lagerkostnader.

 • Hantera programvarusystem för transportverksamhet

  Hantera programvarusystem för transportverksamhet för att utföra uppgifter som t.ex. beställningsarbete, ruttplanering och annan verksamhet.

 • Skapa affärsrelationer

  Skapa ett positivt, långsiktigt förhållande mellan organisationer och utomstående intressenter, till exempel leverantörer, distributörer, aktieägare och andra intressenter, i syfte att informera dem om organisationen och dess mål.

 • Arbeta i ett logistikteam

  Arbeta ansvarsfullt inom ett logistikteam, där varje medarbetare fyller en funktion avsedd att öka gruppens övergripande effektivitet.

 • Hålla lagerdatabas uppdaterad

  Hålla digital lagerdatabas aktuell och tillgänglig för alla.

 • Tillhandahålla personalutbildning om lagerhantering

  Genomföra nödvändiga utbildningsinsatser och utbildningsprogram för företagets lagerhanteringspersonal.

 • Planera för framtida kapacitetskrav

  Utveckla en genomarbetad affärsplan för framtida kapacitetskrav; fastställa huruvida ett företag är kapabelt att möta efterfrågan på dess produkter eller tjänster.

 • Använda olika kommunikationskanaler

  Använda olika typer av kommunikationskanaler, t.ex. muntlig, handskriven, digital och telefonkommunikation, i syfte att formulera och dela idéer eller information.

 • Sköta lagerverksamhet

  Sköta lagerverksamhet såsom leverans av beställningar och lagerhållning, hantera säkerhets- och riskförebyggande åtgärder i lagret samt följa planer som syftar till att maximera effektiviteten inom leveranskedjan.

 • Hantera fristående logistikleverantörer

  Samordna tjänsteleverantörer som har hand om lagring och transport.

 • Leda anställda

  Hantera anställda och underordnade, som arbetar i grupp eller enskilt, för att maximera deras resultat och insatser. Planera deras arbete och verksamhet, ge instruktioner, motivera och leda arbetstagarna så att de når företagets mål. Övervaka och mäta hur en anställd tar sitt ansvar och hur väl detta utförs. Identifiera områden som kan förbättras och lägga fram förslag för att uppnå detta. Leda en grupp människor att uppnå målen och upprätthålla en effektiv arbetsrelation bland personalen.

 • övervaka värdeskapande verksamhet på lager

  Övervaka lagerhållningen såsom förvaring och mottagning samt utleverans av olika varor såsom livsmedel, drycker, kläder och hushållsprodukter.

 • Instruera personal

  Instruera underordnad personal genom att använda olika kommunikationsmedel. Anpassa kommunikationen till målgruppen i syfte att förmedla instruktioner på rätt sätt.

 • Skapa en arbetsmiljö präglad av kontinuerlig förbättring

  Tillämpa förvaltningsmetoder med inriktning mot kontinuerlig förbättring och förebyggande underhåll. Fokusera på problemlösning och principer för lagarbete.

 • Utbilda anställda

  Leda och vägleda anställda genom en process där de får lära sig den kompetens som behövs för det prospektiva jobbet. Organisera verksamhet som syftar till att introducera arbetet och systemen eller förbättra individers och gruppers prestationer i organisatoriska sammanhang.

 • övervaka att säkerhetsföreskrifter för lagerverksamhet följs

  Övervaka och säkra efterlevnad av säkerhetsföreskrifter.

 • Uppnå produktivitetsmål

  Utarbeta metoder för att fastställa produktivitetsförbättringar, anpassa de mål som ska uppnås och den tid och de resurser som krävs.

 • Säkerställa att produkter lagras på ett säkert sätt

  Se till att produkterna förvaras på lämpligt sätt. Följa säkerhetsrutinerna.

 • Hitta lösningar på problem

  Lösa problem som uppstår vid planering, prioritering, organisering, ledning/främjande och prestandabedömning. Använda systematiska processer för insamling, analys och sammanställning av information för att utvärdera nuvarande praxis och skapa nya överenskommelser om praxis.

 • Sköta ett lagerhanteringssystem

  Använda programvara för lagring av material i ett lager; lagerhantering inkluderar leverans, mottagande och plockning.

 • övervaka lagringsutrymme

  Övervaka och organisera det område där produkter lagras.

 • Planera lagerhållning av produkter

  Besluta var och hur produkter ska förvaras i lagerlokalen.

 • Hålla lager i gott fysiskt skick

  Utveckla och införa nya lagerutformningar för att hålla lokalerna i gott och funktionsdugligt skick samt utfärda arbetsordrar för reparations- och ersättningsarbeten.

 • Utföra kostnadsbokföring

  Genomföra kostnadsrelaterade aktiviteter och verksamhet inom bokföringsaktiviteter som utveckling av standardkostnader, analys av genomsnittliga priser, analys av marginal- och kostnadsförhållande, lagerkontroll och variansanalys. Rapportera resultaten till ledningen och ge råd om möjliga åtgärder för att kontrollera och minska kostnaderna.

 • Se till att lagerutrymmen används på ett effektivt sätt

  Sträva efter effektiv användning av lagerutrymmen, säkerställa största möjliga effektivitet och samtidigt uppfylla miljö- och budgetmålen.

 • Förstå finansiell terminologi för affärsbruk

  Förstå innebörden av grundläggande finansiella begrepp och termer som används i företag och finansinstitut eller organisationer.

 • Schemalägga skift

  Planera personalens arbetstider och skift enligt företagets behov.

 • Coacha anställda

  Upprätthålla och förbättra arbetstagares prestationer genom att coacha individer eller grupper om optimering av vissa metoder, färdigheter eller förmågor, med hjälp av anpassade coachingstilar och -metoder. Handleda nyanställda och hjälpa dem med att lära sig nya affärssystem.

 • Sköta bokföringshandlingar

  Ansvara för och färdigställa alla formella dokument som återger ett företags eller ett projekts ekonomiska transaktioner.

 • Underhålla system för lagerstyrning

  Hålla systemen för lagerstyrning uppdaterade och se till att inventeringen är korrekt.

Source: Sisyphus ODB