Yrke licenschef

Licenschefer övervakar licenser och rättigheter för ett företag när det gäller användning av deras produkter eller immateriella rättigheter. De säkerställer att tredje parter följer särskilda överenskommelser och avtal och förhandlar med och upprätthåller förbindelser mellan de båda parterna.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Immaterialrätt

  Förordningar som reglerar rättigheterna som skyddar immateriella produkter från olagliga överträdelser.

 • Avtalsrätt

  Rättsliga principer som reglerar skriftliga avtal mellan parter gällande utbyte av varor eller tjänster, inbegripet avtalsförpliktelser och uppsägning av avtal.

 • Finansiell kapacitet

  Finansiella transaktioner som beräkningar, kostnadsuppskattningar och budgetförvaltning med beaktande av relevanta kommersiella och statistiska uppgifter, till exempel uppgifter om material, varor och arbetskraft.

Färdigheter

 • Leda anställda

  Hantera anställda och underordnade, som arbetar i grupp eller enskilt, för att maximera deras resultat och insatser. Planera deras arbete och verksamhet, ge instruktioner, motivera och leda arbetstagarna så att de når företagets mål. Övervaka och mäta hur en anställd tar sitt ansvar och hur väl detta utförs. Identifiera områden som kan förbättras och lägga fram förslag för att uppnå detta. Leda en grupp människor att uppnå målen och upprätthålla en effektiv arbetsrelation bland personalen.

 • Skapa affärsrelationer

  Skapa ett positivt, långsiktigt förhållande mellan organisationer och utomstående intressenter, till exempel leverantörer, distributörer, aktieägare och andra intressenter, i syfte att informera dem om organisationen och dess mål.

 • Förhandla om nyttjanderätt

  Förhandla med kunder om de exakta villkoren för tjänsten som säljs.

 • Följa organisations riktlinjer

  Följa organisationens eller avdelningens specifika standarder och riktlinjer. Förstå syftena med organisationen och gemensamma avtal och agera därefter.

 • Säkerställa att reglerna för inköp och ingående av avtal följs

  Övervaka och säkerställa att företagets verksamhet överensstämmer med lagstadgade regler för avtal och inköp.

 • Följa företagets policy

  Tillämpa de principer och regler som styr en organisations verksamhet och processer.

 • Tänka strategiskt

  Tillämpa generering och effektiv tillämpning av företagsinsikter och eventuella möjligheter för att få konkurrensfördelar på lång sikt.

 • Ta fram licensavtal

  Upprätta villkoren för beviljande av begränsade nyttjanderätter för fastigheter eller tjänster.

 • Hålla tidsfrister

  Säkerställa att operativa processer avslutas vid en tidigare överenskommen tid.

 • Kunna använda datorer

  Använda datorer, it-utrustning och modern teknik på ett effektivt sätt.

 • Upprätta användningspolicy

  Upprätta, sprida och uppdatera användningspolicyer för licenser. En användningspolicy fastställer vad som är juridiskt acceptabelt och vad som inte är det, och i vilka fall piratkopiering föreligger.

 • Hantera portföljen med licenstagare

  Hantera data och filer för alla licenstagare som använder ett företags produkter, varumärken eller tjänster enligt ett licensavtal.

 • Sköta ekonomiska transaktioner

  Hantera valutor, finansiella växlingar, inlåning samt företags- och kontrollbetalningar. Upprätta och förvalta gästkonton och ta emot betalningar med kontanter, kreditkort och betalkort.

 • Använda olika kommunikationskanaler

  Använda olika typer av kommunikationskanaler, t.ex. muntlig, handskriven, digital och telefonkommunikation, i syfte att formulera och dela idéer eller information.

 • Hantera ekonomiska risker

  Förutse och hantera finansiella risker samt identifiera förfaranden för att undvika eller minimera deras effekter.

 • Följa etisk uppförandekod för företag

  Följa den etiska uppförandekod som stöds av företag i allmänhet. Säkerställa att verksamheter överensstämmer med uppförandekoden och etiska verksamheter genom hela leveranskedjan.

 • Hantera licensavgifter

  Hantera och kontrollera licensavgifter för en tjänst/produkt som tillhandahålls enligt immateriella rättigheter.

 • Jämföra leverantörers anbud

  Jämföra anbud och tilldela kontrakt för att utföra angivna arbetsuppgifter inom en fastställd tidsram.

 • Utföra strategiska undersökningar

  Undersöka långsiktiga möjligheter till förbättringar och planera åtgärder för att uppnå dem.

 • Utföra marknadsundersökningar

  Samla in, bedöma och presentera data om målmarknaden och kunderna för att främja strategisk utveckling och genomförbarhetsbedömningar. Kartlägga trender på marknaden.

 • Kontrollera att licensavtal följs

  Se till att licenstagaren är väl medveten om alla villkor, rättsliga aspekter och förnyelseaspekter avseende den beviljade licensen.

Source: Sisyphus ODB