Yrke likabehandlingschef

Likabehandlingschefer tar fram policyer för att förbättra positiv särbehandling, mångfald och jämställdhetsfrågor. De informerar de anställda hos företagen om hur viktiga sådana policyer är och hur de kan genomföras; de ger även råd till högre chefer om företagsklimatet. De arbetar även med vägledning och stöd till de anställda.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Personalhantering

  Funktionen i en organisation som arbetar med rekrytering av anställda och optimering av arbetstagarnas resultat.

 • Förfaranden vid personalavdelning

  Olika processer, uppgifter, jargonger, roller inom en organisation samt andra särdrag hos personalavdelningen inom en organisation som t.ex. rekryteringsprogram, pensionssystem och personalutvecklingsprogram.

 • Personalledning

  De metoder och förfaranden som används vid anställning och utveckling av anställda för att säkerställa organisationens värde, personalbehov, nytta, konfliktlösning och säkerställandet av ett positivt företagsklimat.

 • Arbetslagstiftning

  Lagstiftning på nationell eller internationell nivå som reglerar arbetsvillkor på olika områden mellan parterna på arbetsmarknaden såsom regeringen, arbetstagare, arbetsgivare och fackföreningar.

Färdigheter

 • Ge råd om organisationsmiljö

  Ge råd till organisationer om deras interna kultur och arbetsmiljö som den upplevs av de anställda, och om de faktorer som kan påverka de anställdas beteende.

 • Främja inkludering i organisationer

  Främja mångfald och lika behandling av kvinnor och män, etniska grupper och minoritetsgrupper i organisationer för att förebygga diskriminering och säkerställa inkludering och en positiv miljö.

 • Upprätta lojalitetsprogram för anställda

  Planera, utveckla och genomföra program som syftar till att anställda är så nöjda som möjligt. Detta leder i sin tur till att anställda är lojala.

 • Utföra strategisk planering

  Vidta åtgärder inom ramen för fastställda mål och förfaranden på strategisk nivå för att mobilisera resurser och fullfölja etablerade strategier.

 • Koordinera driftspersonalens arbete

  Synkronisera den operativa personalens verksamhet och ansvar för att säkerställa att en organisations resurser utnyttjas så effektivt som möjligt i syfte att uppnå de angivna målen.

 • Bedöma träning

  Utvärdera träningens resultat och mål, undervisningens kvalitet och ge öppen återkoppling till tränarna och praktikanterna.

 • Samla in feedback från anställda

  Kommunicera på ett öppet och positivt sätt för att bedöma graden av tillfredsställelse hos anställda, deras åsikter om arbetsmiljön och för att identifiera problem och hitta lösningar.

 • Utveckla professionella nätverk

  Nå ut till och hålla kontakt med människor i ett yrkesmässigt sammanhang. Hitta en gemensam grund och använda dina kontaktuppgifter till ömsesidig nytta. Hålla reda på individerna i ditt personliga yrkesnätverk och hålla dig uppdaterad om deras verksamhet.

 • Organisera personalbedömning

  Organisera den övergripande personalutvärderingsprocessen.

 • Utarbeta fortbildningsprogram

  Utarbeta program där anställda eller framtida anställda undervisas i den kompetens som krävs för arbetet eller för att förbättra och utvidga kompetensen för nya verksamheter eller uppgifter. Välja ut eller utforma verksamheter som syftar till att introducera arbetet och system eller förbättra individers och gruppers prestationer i organisatoriska miljöer.

 • Tänka strategiskt

  Tillämpa generering och effektiv tillämpning av företagsinsikter och eventuella möjligheter för att få konkurrensfördelar på lång sikt.

 • Följa företagets policy

  Tillämpa de principer och regler som styr en organisations verksamhet och processer.

 • Följa föreskrifter

  Se till att du är korrekt informerad om de rättsliga bestämmelser som gäller för en viss verksamhet och följa dess regler, policyer och lagstiftning.

 • Förhandla med arbetsförmedlingsbyråer

  Etablera samarbete med arbetsförmedlingar i syfte att anordna rekryteringsrelaterad verksamhet. Upprätthålla kommunikationen med dessa arbetsförmedlingar i syfte att säkerställa en effektiv och produktiv rekrytering med ett stort antal potentiella kandidater som utfall.

 • Inrätta strategier för inkludering

  Utarbeta och genomföra planer som syftar till att skapa en miljö i en organisation som är positiv och inkluderande för minoriteter såsom etniska grupper, olika könsidentiteter och religiösa minoriteter.

 • Svara på frågor

  Besvara frågor och förfrågningar om information från andra organisationer och allmänheten.

 • Sätta upp mål på medellång eller lång sikt

  Schemalägga långsiktiga mål, direkta mål till kortsiktiga mål genom effektiva planerings- och lösningsprocesser på medellång sikt.

 • Förhandla om anställningsavtal

  Komma fram till avtal mellan arbetsgivare och potentiella arbetstagare om lön, arbetsvillkor och förmåner som inte är lagstadgade.

 • Identifiera personalbehov

  Fastställa hur många anställda som behövs för att genomföra ett projekt och hur de ska fördelas i utarbetandet, produktionen, kommunikationen eller administrationen.

 • Följa företagets mål

  Agera på ett sätt som gynnar företaget och som bidrar till att uppnå dess mål.

 • Administrera budgetar

  Planera, granska och rapportera om budgeten.

 • Främja jämställdhet i affärssammanhang

  Öka medvetenheten om och främjandet av en jämn könsfördelning genom att bedöma könens deltagande i företagens och affärsvärldens övergripande verksamhet.

 • övervaka organisationsmiljö

  Övervaka arbetsmiljön och de anställdas agerande i en organisation i syfte att bedöma hur de anställda uppfattar organisationskulturen och identifiera de faktorer som påverkar deras beteende och som kan möjliggöra en positiv arbetsmiljö.

 • Ge råd om konflikthantering

  Ge råd till privata eller offentliga organisationer om övervakning av eventuella konfliktrisker och konfliktutveckling, och om konfliktlösningsmetoder som är specifika för de fastställda konflikterna.

 • Följa nyckeltal

  Identifiera de kvantifierbara åtgärder som ett företag eller en industri använder för att mäta eller jämföra resultat när det gäller att uppnå sina operativa och strategiska mål, med hjälp av resultatindikatorer.

 • Hantera löner

  Hantera och ansvara för att anställda får sina löner, granska löner och förmånsplaner samt ge råd till ledningen om löner och andra anställningsvillkor.

 • Hantera relationer med chefer

  Hantera relationer med chefer inom andra avdelningar för att säkerställa effektiv service och kommunikation, dvs. försäljning, planering, inköp, handel, distribution och teknik.

Source: Sisyphus ODB