Yrke lotterichef

Lotterichefer organiserar och samordnar en lotteriorganisations verksamhet. De övervakar den dagliga verksamheten och underlättar kommunikationen mellan personal och kunder. De ser över lotterirutiner, ordnar priser, utbildar personal och strävar efter att förbättra lönsamheten för sin verksamhet. De ansvarar för all lotteriverksamhet och ser till att tillämpliga regler och bestämmelser för lotterier följs.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Företagens sociala ansvar

  Hantering eller styrning av affärsprocesser på ett ansvarsfullt och etiskt sätt med beaktande av det ekonomiska ansvaret gentemot aktieägarna som lika viktigt som ansvaret gentemot berörda miljö- och samhällsparter.

 • Lotteriutrustning

  Lotterimatriser och vadslagningssystem där vaden samlas i en pool. 

 • Kundservice

  Processer och principer relaterade till kunden, klienten, tjänsteanvändaren och till personliga tjänster; dessa kan inkludera rutiner för utvärdering av kundens eller tjänsteanvändarens nöjdhet.

 • Budgetprinciper

  Principer för att uppskatta och planera prognoser för affärsverksamhet, sammanställa regelbundna budgetar och rapporter.

 • Lotteriföretagspolicyer

  Regler och policyer för ett företag som bedriver lotteriverksamhet.

Färdigheter

 • Ansvara för lotteriverksamhet

  Sköta all lotteriverksamhet i syfte att se till att verksamheten bedrivs på rätt sätt. Notera problem i verksamheten och se till att all lotteriverksamhet bedrivs enligt lag och organisationens regler. Se till att lotteripriserna finansieras och genomdriva handlingsplaner för att säkerställa lotteriorganisationens beständighet.

 • Genomföra projektledning

  Förvalta och planera olika resurser, såsom mänskliga resurser, budget, tidsfrister, resultat och kvalitet som krävs för ett specifikt projekt och övervaka projektets utveckling för att uppnå ett specifikt mål inom en fastställd tid och budget.

 • Engagera frivilligarbetare

  Rekrytera, motivera och ansvara för frivilligarbetare i organisationen eller på en avdelning inom organisationen. Hantera relationen till frivilligarbetare från tiden innan de gör ett frivilligt åtagande, under hela deras tid inom organisationen fram till efter att deras formella volontäravtal har löpt ut.

 • Administrera budgetar

  Planera, granska och rapportera om budgeten.

 • Arrangera revisioner

  Arrangera en systematisk granskning av räkenskaper, konton, dokument och verifikationer för att kontrollera i vilken utsträckning de finansiella rapporterna ger en sann och rättvisande bild och för att se till att räkenskaperna sköts i enlighet med kraven i lagstiftningen.

 • Ta hand om kundservice

  Behålla den högsta möjliga nivån av kundtjänst och se till att kundtjänsten alltid fullgörs på ett professionellt sätt. Hjälpa kunder eller deltagare att känna sig bekväma och tillgodose specialkrav.

 • Följa företagets standarder

  Leda och styra enligt organisationens uppförandekod.

 • Hantera lönsamhetsfrågor

  Regelbundet granska försäljnings- och vinstprestationen.

 • Samarbeta med lokala myndigheter

  Upprätthålla samarbetet och utbytet av information med regionala eller lokala myndigheter.

 • Ansvara för leveranser

  Övervaka och kontrollera flödet av leveranser inklusive inköp, lagring och förflyttning av råvaror med erforderlig kvalitet samt inventering av produkter i arbete. Hantera aktiviteter i försörjningskedjan och synkronisera utbudet med efterfrågan på produktion och kunder.

 • Följa föreskrifter

  Se till att du är korrekt informerad om de rättsliga bestämmelser som gäller för en viss verksamhet och följa dess regler, policyer och lagstiftning.

 • Underhålla lotteriutrustning

  Ansvara för lotteriet (mekanik och elektronik) och övervaka försäljningsförfarandena.

 • Fastställa organisationspolicyer

  Delta i fastställandet av organisationspolicyer som omfattar frågor som val av deltagare, programkrav och fördelar för tjänsteanvändarna.

 • Sköta insamling av ekonomiska medel

  Initiera aktiviteter för insamling av ekonomiska medel samt hantera insamlingsplats, medverkande grupper, ändamål och budgetar.

 • Schemalägga rekreationsanläggningar

  Schemalägga användningen av rekreationsanläggningar.

 • Hantera löner

  Hantera och ansvara för att anställda får sina löner, granska löner och förmånsplaner samt ge råd till ledningen om löner och andra anställningsvillkor.

 • Hantera databas

  Använda system och modeller för databashantering, definiera databeroenden, använda frågespråk och databashanteringssystem för att utveckla och hantera databaser.

 • Ansvara för frivilligarbetare

  Ansvara för frivilligarbetares uppgifter, rekrytering, program och budgetar.

 • Marknadsföra företaget

  Ständigt försöka framställa företaget i bästa möjliga dager och att anstränga sig extra för att se till att personalen och kunderna får den bästa möjliga erfarenheten av klubben. Förklara och aktivt marknadsföra alla klubbverksamheter för kunder.

 • Leda processoptimering

  Leda processoptimering med hjälp av statistiska data. Utforma experiment på produktionslinjen och funktionella processkontrollmodeller.

 • Genomföra insamlingar

  Genomföra aktiviteter för att samla in medel för en organisation eller kampanj, t.ex. vända dig till allmänheten, samla in medel genom penninginsamling eller andra allmänna evenemang och använda onlineverktyg för penninginsamling.

 • Företräda organisationen

  Agera som företrädare för institutionen, företaget eller organisationen inför allmänheten.

 • Leda anställda

  Hantera anställda och underordnade, som arbetar i grupp eller enskilt, för att maximera deras resultat och insatser. Planera deras arbete och verksamhet, ge instruktioner, motivera och leda arbetstagarna så att de når företagets mål. Övervaka och mäta hur en anställd tar sitt ansvar och hur väl detta utförs. Identifiera områden som kan förbättras och lägga fram förslag för att uppnå detta. Leda en grupp människor att uppnå målen och upprätthålla en effektiv arbetsrelation bland personalen.

Source: Sisyphus ODB