Yrke miljöskyddschef

Miljöskyddschefer ger råd om hur miljöpolicyer ska utvecklas för statliga och officiella institutioner. De analyserar eventuella hot mot befolkningens välbefinnande och miljön i en region och leder kampanjer för att hantera problem såsom avfallsinsamling, deponier och bevarande av grönområden.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Miljöpolitik

  Lokala, nationella och internationella strategier för att främja miljöhållbarhet och utarbetande av projekt som minskar negativ miljöpåverkan och förbättrar miljöns tillstånd.

 • Strategisk planering

  De element som definierar en organisations grund och kärnverksamhet, såsom dess uppdrag, vision, värderingar och mål.

 • Företagens sociala ansvar

  Hantering eller styrning av affärsprocesser på ett ansvarsfullt och etiskt sätt med beaktande av det ekonomiska ansvaret gentemot aktieägarna som lika viktigt som ansvaret gentemot berörda miljö- och samhällsparter.

 • Miljöhot

  De hot mot miljön som rör biologiska, kemiska, nukleära, radiologiska och fysiska faror.

 • Verksamhetsanalys

  Forskningsområde som rör identifiering av affärsbehov och -problem samt vilka lösningar som skulle kunna begränsa eller förhindra ett företag från att fungera väl. Verksamhetsanalys omfattar IT-lösningar, marknadsutmaningar, policyutveckling och strategiska frågor.

 • Organisationsstrategier

  Strategier för att uppnå definierade mål som rör utvecklingen och bevarandet av en organisation.

 • Miljölagstiftning

  Miljöpolitik och lagstiftning som är tillämplig inom ett visst område.

Färdigheter

 • Se till att policy efterlevs

  Säkra kontinuerlig efterlevnad av arbetsmiljölagstiftningen och företagets arbetsmiljörutiner på arbetsplatsen och på offentliga platser. Säkerställa medvetenhet om och efterlevnad av företagets alla policyer på arbetsmiljöområdet samt om lika möjligheter på arbetsplatsen. Utföra andra uppgifter som rimligen kan krävas.

 • Genomföra åtgärdsplaner inom miljöområdet

  Tillämpa planer som rör hantering av miljöfrågor i projekt, åtgärder inom miljöområden, företag och andra.

 • Utveckla miljösaneringsstrategier

  Utveckla strategier för att avlägsna föroreningar och miljöfarliga ämnen från mark, grundvatten, ytvatten eller sediment, med beaktande av miljösaneringslagstiftningen och tillgänglig teknik.

 • Samarbeta med politiker

  Upprätthålla kontakter med tjänstemän som fullgör viktiga politiska och lagstiftande roller i regeringarna för att säkerställa produktiv kommunikation och bygga upp relationer.

 • Rapportera om miljöfrågor

  Sammanställa miljörapporter och diskutera miljöfrågor. Informera allmänheten eller andra berörda parter om den senaste utvecklingen inom miljö, prognoser om miljöns framtid samt eventuella problem och möjliga lösningar.

 • Utföra strategisk planering

  Vidta åtgärder inom ramen för fastställda mål och förfaranden på strategisk nivå för att mobilisera resurser och fullfölja etablerade strategier.

 • Främja miljömedvetenhet

  Beräkna företagens koldioxidavtryck och andra metoder för att främja hållbarhet och öka medvetenheten om miljöpåverkan.

 • Kontrollera genomförandet av företagets policy

  Kontrollera företagets policy och föreslå förbättringar för företaget.

 • Ta fram miljöpolicy

  Ta fram en organisatorisk policy för hållbar utveckling och efterlevnad av miljölagstiftningen i linje med de politiska mekanismer som används inom miljöskyddsområdet.

 • Utarbeta företagsstrategier

  Tänka ut, planera och utarbeta strategier för företag och organisationer som syftar till att uppnå olika mål, till exempel etablering av nya marknader, renovering av ett företags utrustning och maskiner, genomförande av prissättningsstrategier osv.

 • Upprätthålla kontakter med myndighetstjänstemän

  Samråda och samarbeta med myndighetstjänstemän som hanterar frågor som är relevanta för dig eller ditt företag.

 • Samordna miljöåtgärder

  Organisera och integrera företagets alla miljöinsatser, bland annat föroreningshantering, återvinning, avfallshantering, miljöhälsa, miljöbevarande och förnybar energi.

 • Ge råd om miljösanering

  Ge råd om utveckling och genomförande av åtgärder som syftar till att avlägsna föroreningskällor och föroreningar från miljön.

 • Hantera relationer med chefer

  Hantera relationer med chefer inom andra avdelningar för att säkerställa effektiv service och kommunikation, dvs. försäljning, planering, inköp, handel, distribution och teknik.

 • Säkerställa efterlevnad av miljölagstiftning

  Övervaka verksamheter och utföra arbetsuppgifter som säkerställer överensstämmelse med standarder om miljöskydd och hållbarhet samt ändra aktiviteter vid ändringar i miljölagstiftningen. Se till att processerna överensstämmer med miljöreglerna och bästa praxis.

 • Ge råd om effektivitetsförbättringar

  Analysera information och detaljer om processer och produkter för att ge råd om möjliga effektivitetsförbättringar som skulle kunna genomföras och skulle innebära en bättre resursanvändning.

 • Integrera företagets strategi i den dagliga verksamheten

  Reflektera över företags strategiska grund, dvs. deras uppdrag, visioner och värden, för att integrera denna grundval i jobbets prestanda.

Source: Sisyphus ODB