Yrke museichef

Museichefer övervakar hantering av konstsamlingar, artefakter och utställningslokaler. De anskaffar och säljer konstverk å ena sidan och strävar efter att bevara och upprätthålla konstsamlingen på ett museum å andra sidan. Dessutom förvaltar de museets finanser, anställda och marknadsföringsinsatser.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Museidatabaser

  Verktyg och processer vid arbete med museidatabaser.

 • Konstsamlingar

  Diverse målningar, skulpturer, trycksaker, teckningar och andra verk som bildar samlingar i ett museum och framtida nya samlingar som är av intresse för ett museum eller konstgalleri.

 • Konsthistoria

  Konstens och konstnärernas historia, den konstnärliga utvecklingen under århundradenas lopp och dess nutida utveckling.

 • Konsthistoriska värden

  Historiska och konstnärliga värden som anges för ett representativt urval av konstverken inom det specifika området.

Färdigheter

 • Samråda med utbildningsinstitutioner

  Kommunicera och samarbeta med målet att tillhandahålla studiematerial (t.ex. böcker) till utbildningsinstitutioner.

 • Ge råd om lån av konst till utställningar

  Arbeta tillsammans med kuratorer och museisamlingschefer; en registrator utvärderar konstföremåls skick för utställnings- eller låneändamål. Registratorn beslutar också om ett konstföremål kan klara påfrestningarna i samband med transporter och utställningar.

 • Administrera budgetar

  Planera, granska och rapportera om budgeten.

 • Ge råd om konsthantering

  Ge råd till och instruera andra museianställda och tekniker om hur man kan hantera, flytta, lagra och presentera artefakter i enlighet med deras fysiska egenskaper.

 • Planera konstpedagogisk verksamhet

  Planera och genomföra utbildningsverksamhet och evenemang som har med konstnärliga anläggningar, föreställningar, lokaler och museiverksamhet att göra.

 • Hantera konst

  Arbeta direkt med föremål i museer och konstgallerier i samarbete med andra museianställda i syfte att säkerställa att konstverk hanteras, förpackas, förvaras och tas om hand på ett säkert sätt.

 • Sälja konst

  Säkra och sälja konstverk på olika marknader. Förhandla om priser, upprätthålla kontakt med konsthandlare och hindra köp av förfalskade konstverk.

 • Hantera relationer med chefer

  Hantera relationer med chefer inom andra avdelningar för att säkerställa effektiv service och kommunikation, dvs. försäljning, planering, inköp, handel, distribution och teknik.

 • Leda anställda

  Hantera anställda och underordnade, som arbetar i grupp eller enskilt, för att maximera deras resultat och insatser. Planera deras arbete och verksamhet, ge instruktioner, motivera och leda arbetstagarna så att de når företagets mål. Övervaka och mäta hur en anställd tar sitt ansvar och hur väl detta utförs. Identifiera områden som kan förbättras och lägga fram förslag för att uppnå detta. Leda en grupp människor att uppnå målen och upprätthålla en effektiv arbetsrelation bland personalen.

 • Dokumentera museisamlingar

  Arbeta med dokumentation och registerföring av museisamlingar. Dokumentationen inkluderar information om objektets skick, ursprung, material och alla dess rörelser inom museet eller utanför när det lånas ut.

 • Hantera relationer med kollegor

  Hantera relationer med kollegor för att säkerställa en gemensam uppfattning om arbetsrelaterade frågor och komma överens om nödvändiga kompromisser som kan behöva nås mellan parter. Förhandla om kompromisser mellan parter för att se till att det övergripande arbetet fortskrider på ett effektivt sätt och i riktning mot målen.

 • Upprätthålla kataloger över samlingar

  Beskriva, förteckna och katalogisera posterna i samlingen.

 • övervaka museimiljö

  Övervaka och dokumentera miljöförhållandena i ett museum, både i lager och i utställningslokaler. Se till att ett anpassat och stabilt klimat garanteras.

 • Samarbeta med aktieägare

  Kommunicera och fungera som kontaktpunkt med aktieägarna för att ge en överblick över deras investeringar, avkastning och företagets långsiktiga planer för att öka lönsamheten.

 • Underhålla museiregister

  Se till att museets register är aktuella och överensstämmer med museistandarder.

 • Leda personal på konstgalleri

  Leda aktiviteter och följa upp resultaten för anställda vid ett konstgalleri.

 • Sköta riskhantering för konstverk

  En registrator fastställer riskfaktorer för en konstsamling och motverkar dem. Riskfaktorer för konstverk omfattar skadegörelse, stöld, skadegörare, nödsituationer och naturkatastrofer. Det är en registrators ansvar att utarbeta och genomföra strategier för att minimera dessa risker.

Source: Sisyphus ODB