Yrke odlingschef, vattenbruk

Odlingschefer (vattenbruk) är specialiserade på uppfödning av vattenlevande arter, särskilt processer som rör utfodring, tillväxt och förvaltning av bestånden.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Bedömning av tillväxthastighet

  De metoder som används för att bedöma tillväxthastigheten hos de viktigaste odlade arterna.

 • Fiskars biologi

  Undersökning av fisk-, skaldjurs- eller kräftdjursorganismer, indelade i många specialiserade områden som täcker deras morfologi, fysiologi, anatomi, beteende, ursprung och fördelning.

 • Biosäkerhet

  Känna till de allmänna principerna för begreppet biosäkerhet och särskilt de bestämmelser om förebyggande av sjukdom som ska tillämpas vid epidemier som hotar folkhälsan.

 • Vattenströmmar

  Förstå effekterna av vattenströmmar på fiskodlingar, i kassar, dammar, laguner och floder.

 • Registrering av olyckor och incidenter

  Metoder för rapportering och registrering av tillbud och olyckor på arbetsplatsen.

 • Odlingsutrustning för vattenbruk

  Förståelse för ritningar och planer för vattenbruksodling

 • Beredskapsplan för rymning

  De förfaranden som ska följas vid rymning från bursystem.

 • Skördemetoder för fisk

  Kunskap om aktuella skördemetoder för fisk.

 • Programvara för planering av vattenbruk

  Funktionsprinciper och användning av en programvara för planering av vattenbruk.

 • Lagstiftning rörande djurvälfärd

  Rättsliga ramar, yrkesetiska regler, nationella regelverk och EU-regelverk och rättsliga förfaranden för att arbeta med djur och levande organismer i syfte att säkerställa deras välbefinnande och hälsa.

 • Regelverk för fiskars välbefinnande

  De regler som gäller för fiskskördemetoder som garanterar fiskens välbefinnande.

 • Sortering av fisk

  Metoden för sortering av fisk med hänsyn till olika egenskaper: specifikation, storlek, kvalitet och tillstånd.

 • Effekter av odling och skörd på vattenresurser

  Förstå djurhållnings- och skördeeffekter på akvatiska resurser, fisk, blötdjur och kräftdjur.

Färdigheter

 • Hantera vattenflöden och tillrinning

  Hantera vattenflöden och avrinningsområden i dammar, laguner och slussar.

 • Identifiera risker i vattenbruksanläggningar

  Identifiera farorna och utvärdera riskerna för hälsa och säkerhet i vattenbruksanläggningar.

 • Använda beredskapsplaner för rymlingar

  Utföra beredskapsplaner för rymlingar. Utföra åtgärder för att fånga rymd fisk.

 • Följa utfodringsscheman för fisk

  Följa dagliga utfodringsscheman för fisk i syfte att ta hänsyn till miljövariationer. Kontrollera att utfodringsscheman följs genom att korrekta utfodringsförfaranden används. Genomföra anpassningar av utfodringsscheman med beaktande av fluktuerande produktionsprestanda och varierande miljöförhållanden. Kontrollera specialistutfodringsprogram i syfte att främja specificerade produktionskrav. Undersöka förändringar i utfodringsbeteende i syfte att fastställa orsak och korrigerande åtgärder.

 • Bedöma vattenkvaliteten i kassarna

  Analysera vattenkvaliteten genom att bland annat övervaka temperatur- och syreförhållanden.

 • Utarbeta program för beståndets hälsa

  Utarbeta i samråd med en fiskvårdspecialist ett program för hälsa och välstånd för de akvatiska resurser som kultiveras.

 • Hantera veterinärmedicinska akutsituationer

  Hantera oförutsedda händelser som rör djur och omständigheter som kräver brådskande åtgärder på lämpligt sätt.

 • Utarbeta förvaltningsplaner för fiskars hälsa och välbefinnande

  Utarbeta en plan som tar upp risker sprungna ur utomhusfaktorer, till exempel rovdjur och skadedjur.

 • Säkerställa att säkerhetskraven för kassar uppfylls

  Se till att personalen uppfyller säkerhetskraven för kassar.

 • Kontrollera den akvatiska produktionsmiljön

  Bedöma effekterna av biologiska förhållanden som alger och påväxt genom hantering av vattenintag, upptagningsområden och syreanvändning.

 • Ansvara för avfallshantering

  Övervaka deponering av biologiskt och kemiskt avfall i enlighet med föreskrifter.

 • Planera utfodringsscheman för akvatiska resurser

  Vidta lämpliga åtgärder för att tillse akvatiska resurser inom utfodringsscheman, beakta uppfödningsbegränsningar, upprätta fiskutfodringsscheman, kontrollera djurens utfodringsbeteende och använda datoriserade fodersystem.

 • Skriva arbetsrelaterade rapporter

  Sammanställa arbetsrelaterade rapporter som stöder en effektiv relationshantering och en hög standard när det gäller dokumentation och registerföring. Skriva och presentera resultat och slutsatser på ett klart och begripligt sätt så att de kan förstås av en icke-expert.

 • Säkerställa att standarder för vattenbruk följs

  Se till att driften är förenlig med standarder för ett hållbart vattenbruk.

 • Samarbeta med yrkesverksamma inom djurområdet

  Samarbeta med veterinärspecialister och andra djurrelaterade specialister genom muntlig, skriftlig eller elektronisk informationsutbyte om djur, uppgifter om fall och sammanfattande rapporter.

 • övervaka utfodringssystem

  Se till att fodermatare, utfodringssystemet och övervakningsinstrumenten fungerar. Analysera återkoppling från instrumenten.

 • Beräkna akvatiska resursers tillväxthastighet

  Beräkna och prognostisera tillväxthastigheter. Övervaka och bedöma tillväxt och biomassa med beaktande av dödlighetsfrekvens utifrån olika metoder för tillväxtbedömning.

 • Ansvara för bekämpning av skadegörare och sjukdomar

  Inspektera skadedjursangrepp, beställa bekämpningsmedel efter behov och inom ramen för budgeten, övervaka blandning och spridning av bekämpningsmedel samt föra register över användningen av bekämpningsmedel.

 • Ansvara för behandling av avloppsvatten

  Ansvara för behandling av avloppsvatten enligt miljölagstiftning.

 • Leda arbetet

  Övervaka, instruera och planera arbetet för team eller enskilda medlemmar i teamet. Upprätta tidsscheman och se till att de följs.

 • övervaka resursanvändningen i produktionen

  Observera och kontrollera användningen av resurser som livsmedel, syre, energi och vatten i produktionsprocessen.

 • Tolka vetenskapliga data för att bedöma vattenkvalitet

  Analysera och tolka data såsom biologiska egenskaper för att ta reda på vattnets kvalitet.

 • Förvalta beståndsproduktion av akvatiska resurser

  Upprätta en tabell över beståndsproduktion och en foderbudget (utfodring, tillväxt, biomassa, dödlighet, FCR, skörd). Övervaka och upprätthålla beståndsproduktionen.

 • övervaka fiskars mortalitet

  Övervaka fiskdödligheten och bedöma eventuella orsaker.

 • Garantera hälsa och säkerhet för vattenbrukspersonal

  Se till att rutiner för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen fastställs och följs i alla vattenbruksanläggningar, inklusive vattenkassar. Se till att både personalen och allmänheten är informerade och att verksamheten utförs i enlighet med gällande hälso- och säkerhetsföreskrifter.

 • Underhålla vattenbruksutrustning

  Övervaka och underhålla vattenbruksutrustning och -maskiner, bland annat inneslutningssystem, lyftanordningar, transportredskap, desinfektionsutrustning, värmeutrustning, syresättningsanordningar, elektrisk utrustning, luftpumpar, undervattenspumpar, pumpar för levande fiskar och vakuumpumpar.

Source: Sisyphus ODB