Yrke pr-chef

Pr-chefer strävar efter att förmedla och upprätthålla en önskvärd image eller ett önskvärt anseende för ett företag, en individ, en statlig institution eller en organisation i allmänhet gentemot allmänheten och intressenterna i stort. De använder alla typer av medier och evenemang för att främja en positiv image för produkter, humanitära insatser eller organisationer. De strävar efter att säkerställa att all offentlig kommunikation presenterar kunder så som de vill att de ska uppfattas.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Marknadsundersökning

  De processer, tekniker och ändamål som ingår i det första steget för att utveckla marknadsföringsstrategier, såsom insamling av information om kunder och fastställande av segment och mål.

 • Företagens sociala ansvar

  Hantering eller styrning av affärsprocesser på ett ansvarsfullt och etiskt sätt med beaktande av det ekonomiska ansvaret gentemot aktieägarna som lika viktigt som ansvaret gentemot berörda miljö- och samhällsparter.

 • Kommunikationsprinciper

  Gemensamma principer för kommunikation, t.ex. aktivt lyssnande, utarbetande av rapporter, anpassning av registret och respekt för andras medverkan.

 • Strategisk planering

  De element som definierar en organisations grund och kärnverksamhet, såsom dess uppdrag, vision, värderingar och mål.

 • PR

  Metoder för att hantera alla aspekter av bilden och uppfattningen av ett företag eller en person hos berörda parter och samhället i stort.

 • Retorik

  Samtalskonst som syftar till att förbättra förmågan hos författare och talare att informera, övertyga eller motivera sin publik.

 • Diplomati

  Förfaranden för att främja överenskommelser eller internationella avtal med andra länder genom att förhandla och försöka skydda hemstatens intressen samt underlätta kompromisser.

 • Opinionsbildning

  Den process genom vilken uppfattningar och åsikter om något formas och uttrycks. De element som spelar en roll i den allmänna opinionen, till exempel informationsramar, psykologiska processer och flockbeteende.

Färdigheter

 • Utarbeta presentationsmaterial

  Utarbeta dokument, bildspel, affischer och andra medier som behövs för särskilda målgrupper.

 • Redigera pressmeddelanden

  Samla in information och skriva pressmeddelanden, anpassa registret till målgruppen och se till att budskapet förmedlas väl.

 • Sköta pr

  Sköta public relations (PR) genom att hantera spridning av information mellan en individ eller en organisation och allmänheten.

 • Använda olika kommunikationskanaler

  Använda olika typer av kommunikationskanaler, t.ex. muntlig, handskriven, digital och telefonkommunikation, i syfte att formulera och dela idéer eller information.

 • Utföra intervjuer

  Ta reda på fakta om intervjuns kontext. Planera tillgängligheten. Förbereda dig själv beroende på kontexten och mediernas mångfald (radio, tv, webb, tidningar osv.) samt ge en intervju.

 • Ge råd om image

  Ge råd till en klient, till exempel en politiker, artist eller annan offentlig person, om hur hen kan presentera sig på ett sätt som vinner allmänhetens eller målgruppens gillande.

 • Utarbeta PR-strategier

  Planera, samordna och genomföra alla insatser som krävs i en PR-strategi, till exempel fastställa mål, förbereda kommunikation, kontakta partner och sprida information bland berörda parter.

 • Utveckla kommunikationsstrategier

  Hantera eller bidra till utformningen och genomförandet av en organisations interna och externa kommunikationsplaner och presentation, inbegripet dess onlinenärvaro.

 • Värna klientens intressen

  Skydda en klients intressen och behov genom att vidta nödvändiga åtgärder och undersöka alla möjligheter för att se till att klienten uppnår sitt önskade resultat.

 • Analysera externa företagsfaktorer

  Bedriva forskning och analys av företagsexterna faktorer som konsumenter, ställning på marknaden, konkurrenter och den politiska situationen.

 • Organisera presskonferenser

  Organisera intervjuer med en grupp journalister för att göra ett tillkännagivande eller besvara frågor om ett visst ämne.

 • Utveckla mediestrategi

  Skapa en strategi för den typ av innehåll som ska levereras till målgrupperna och vilka medier som ska användas, med beaktande av aktuell målgrupp och de medier som kommer att användas för att leverera innehållet.

 • Samarbeta med lokala myndigheter

  Upprätthålla samarbetet och utbytet av information med regionala eller lokala myndigheter.

 • Hålla offentliga presentationer

  Tala offentligt och interagera med de personer som närvarar. Förbereda meddelanden, planer, diagram och annan information till presentationen.

 • Skapa relationer till lokalsamhället

  Etablera engagerade och långsiktiga relationer till lokalsamhällen, till exempel genom att organisera särskilda program för förskolor, skolor, personer med funktionsnedsättning och äldre, öka medvetenheten och få lokalsamhällets uppskattning i utbyte.

 • Ge råd om PR

  Ge råd till företag eller offentliga organisationer om förvaltning av och strategier för PR för att säkerställa effektiv kommunikation med målpubliken och korrekt överföring av information.

 • Integrera företagets strategi i den dagliga verksamheten

  Reflektera över företags strategiska grund, dvs. deras uppdrag, visioner och värden, för att integrera denna grundval i jobbets prestanda.

 • Skapa relationer med medierna

  Anta en professionell inställning för att på ett effektivt sätt svara på mediernas krav.

Source: Sisyphus ODB