Yrke produktchef inom turism

Produktchefer inom turism analyserar marknaden, undersöker eventuella erbjudanden, utarbetar produkter samt planerar och organiserar distributions- och marknadsföringsprocesser.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Marknadsanalys

  Marknadsanalyser och forskning samt dess tillhörande forskningsmetoder.

 • Turistresurser på ett resmål som kan utvecklas

  Undersökning av turistresurser inom ett specifikt område och dess potential för vidareutveckling av nya turisttjänster och evenemang.

 • Turismmarknad

  Undersökning av turismmarknaden på internationell, regional och lokal nivå och med beaktande av turistdestinationer i hela världen.

 • Försäljningsstrategier

  Principerna för kundbeteende och målmarknader i syfte att främja och sälja en produkt eller en tjänst.

 • Geografiska områden för turism

  Turismens geografi i Europa och övriga världen för att lyfta fram relevanta turistområden och turistattraktioner.

Färdigheter

 • Ansvara för medellångsiktiga mål

  Övervaka de medelfristiga tidsplanerna enligt budgetberäkningar och avstämningar på kvartalsbasis.

 • Ta hand om kundservice

  Behålla den högsta möjliga nivån av kundtjänst och se till att kundtjänsten alltid fullgörs på ett professionellt sätt. Hjälpa kunder eller deltagare att känna sig bekväma och tillgodose specialkrav.

 • Utföra lagerplanering

  Fastställa optimala mängder och tidpunkter för inventering för att anpassa den till försäljnings- och produktionskapaciteten.

 • Genomföra marknadsföringsstrategier

  Genomföra strategier som syftar till att främja en viss produkt eller tjänst med hjälp av de utarbetade marknadsföringsstrategierna.

 • Hantera distributionskanaler

  Övervaka distributionskanaler med hänsyn till kunders krav.

 • Skapa strategier för prissättning

  Tillämpa metoder som ska användas för att fastställa produktvärden med beaktande av marknadsvillkor, konkurrenters åtgärder, insatskostnader och andra faktorer.

 • Sätta upp mål på medellång eller lång sikt

  Schemalägga långsiktiga mål, direkta mål till kortsiktiga mål genom effektiva planerings- och lösningsprocesser på medellång sikt.

 • Implementera försäljningsstrategier

  Genomföra planen för att vinna konkurrensfördelar på marknaden genom att positionera företagets varumärke eller produkt och genom att rikta in sig på rätt publik för att sälja varumärket eller produkten.

 • Ta fram innehåll för turistbroschyrer

  Skapa innehåll för broschyrer, turistbroschyrer, resetjänster och paketerbjudanden.

 • Ansvara för produktion av reklam för resmål

  Ansvara för utformning, produktion och distribution av turistkataloger och -broschyrer.

 • Utveckla turistmål

  Utarbeta turistpaket genom att utforska turistmål och sevärdheter i samarbete med lokala aktörer.

 • Hantera kontrakt

  Förhandla om villkor, kostnader och andra specifikationer för ett kontrakt, och samtidigt försäkra sig om att de uppfyller de rättsliga kraven och är rättsligt bindande. Övervaka genomförandet av kontraktet, komma överens om och dokumentera eventuella ändringar.

 • Förhandla avtal med leverantörer

  Nå en överenskommelse med leverantören om teknisk krav, kvantitet, kvalitet, pris, villkor, lagring, förpackning, retur och andra krav i samband med inköp och leverans.

 • Ta fram turistprodukter

  Ta fram och främja turistprodukter, aktiviteter, tjänster och paketerbjudanden.

 • Ansvara för distribution av reklam för resmål

  Ansvara för distributionen av turistkataloger och -broschyrer.

 • Lägga årlig marknadsföringsbudget

  Beräkna både de intäkter och utgifter som förväntas betalas under det kommande året när det gäller marknadsföringsrelaterad verksamhet som reklam, försäljning och leverans av produkter till kunder.

 • Bygga upp ett leverantörsnätverk inom turism

  Etablera ett allmänt spritt nätverk av leverantörer inom turistnäringen. Förbereda bästa möjliga paket- och turisttjänster.

 • Skapa affärsrelationer

  Skapa ett positivt, långsiktigt förhållande mellan organisationer och utomstående intressenter, till exempel leverantörer, distributörer, aktieägare och andra intressenter, i syfte att informera dem om organisationen och dess mål.

 • Delta i turistevenemang

  Delta i turistmässor och utställningar för att marknadsföra, sprida och förhandla om turismtjänster och -paket.

 • Ta fram program för charterresor

  Ta fram program för charterresor i enlighet med organisationens policyer och efterfrågan på marknaden.

 • övervaka entreprenörers arbete

  Leda entreprenörers arbete och bedöma om de uppfyller den överenskomna standarden och om så behövs korrigera undermåliga prestationer.

 • Skapa nya koncept

  Utforma nya koncept.

 • Följa lagar om hälsa, säkerhet, hygien och annat vad gäller livsmedel

  Iaktta optimal livsmedelssäkerhet och livsmedelshygien under beredning, produktion, bearbetning, förvaring, distribution och leverans av livsmedel.

 • Bedöma turistmål

  Utvärdera ett område genom att analysera dess typologi, egenskaper och dess tillämpning som turistresurs.

Source: Sisyphus ODB