Yrke produktchef

Produktchefer ansvarar för en produkts livscykel. De forskar i och utvecklar nya produkter vid sidan av hantering av befintliga produkter genom marknadsundersökningar och strategisk planering. De utför marknadsförings- och planeringsarbete för att öka vinsten.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Relaterade yrken marknadsföring

 • Marknadsanalytiker

Kunskap

 • Livscykel för IT-produkt

  Hantering av en produkts livscykel från utvecklingsstegen till marknadslansering och borttagning från marknaden.

 • Socioekonomiska trender inom din bransch

  Situationen och utvecklingen inom en sektor ur ett socioekonomiskt perspektiv. Ekonomiska parametrar som sektorns värdebidrag till BNP, offentliga och privata investeringar, öppna ansökningsomgångar och finansieringsmöjligheter, målgruppstrender och hushållens konsumtion i förhållande till sektorn. Översyn av social uppfattning och politisk inriktning, dvs. den sociala uppfattningen av sektorn och dess intressenter som helhet, akademiskt och yrkesmässigt erkännande av yrkesverksamma inom sektorn, kvalifikationsramar, målgruppsutveckling och -trender, statliga myndigheter med anknytning till sektorn, främjande åtgärder, beslut och offentliga investeringar.

 • Marknadsundersökning

  De processer, tekniker och ändamål som ingår i det första steget för att utveckla marknadsföringsstrategier, såsom insamling av information om kunder och fastställande av segment och mål.

Färdigheter

 • Genomföra marknadsföringsplan

  Genomföra alla de åtgärder som krävs för att uppnå specifika marknadsföringsmål inom en viss tidsram.

 • övervaka kvalitetskontrollen

  Övervaka och säkerställa kvaliteten hos de tillhandahållna varorna eller tjänsterna genom att övervaka att alla produktionsfaktorer uppfyller kvalitetskraven. Övervaka produktkontroll och -provning.

 • Utveckla nya produkter

  Utveckla och generera nya produkter och produktidéer baserade på marknadsundersökningar av trender och nischer.

 • Upprätta affärsplaner

  Planera, skriva och samarbeta i verkställandet av affärsplaner. I affärsplanen ta med och prognosticera marknadsstrategi, företagets konkurrensanalys, planens utformning och utveckling, verksamhets- och ledningsaspekterna samt den ekonomiska prognosen i affärsplanen.

 • övertyga klienter genom alternativ

  Beskriva, specificera och jämföra möjliga alternativ för kunder avseende produkter och tjänster för att övertyga dem att fatta ett beslut som gynnar både företaget och kunden.

 • Planera produktledning

  Leda planeringen av förfaranden som syftar till att maximera försäljningsmålen, till exempel marknadsprognoser, produktplacering och säljplanering.

 • Leda produktprovning

  Övervaka provningsförfarandena för att säkerställa att slutprodukten uppfyller kvalitets- och säkerhetskraven.

 • Ansvara för kundupplevelse

  Följa, skapa och övervaka kundens upplevelse och uppfattning av varumärke och service. Se till att kunderna har en behaglig kundupplevelse, behandla kunderna på ett vänligt och hövligt sätt.

 • Utarbeta marknadsundersökningsrapporter

  Rapportera om resultaten av marknadsundersökningar, huvudsakliga observationer och slutsatser samt anmärkningar som är till hjälp vid analys av informationen.

 • Kombinera affärsteknik med användarupplevelse

  Analysera och utnyttja de punkter där teknik, användare och företag möts för att skapa och utarbeta nya produkter.

 • Analysera ekonomiska trender

  Analysera utvecklingen inom handel, affärsförbindelser och banker på nationell eller internationell nivå samt utvecklingen av de offentliga finanserna och hur dessa faktorer interagerar med varandra i ett givet ekonomiskt sammanhang.

 • Utveckla kommunikationsstrategier

  Hantera eller bidra till utformningen och genomförandet av en organisations interna och externa kommunikationsplaner och presentation, inbegripet dess onlinenärvaro.

 • Utveckla pr-verktyg

  Generera pr-material och samarbeta vid framställningen av pr-text, pr-videor, pr-foton osv. Organisera tidigare pr-material.

 • Ta fram produktdesign

  Införliva marknadskraven i produktdesign och -utveckling.

 • Definiera teknikstrategi

  Skapa en övergripande plan med mål, metoder, principer och taktiker som rör användningen av teknik inom en organisation samt beskriva hur målen ska uppnås.

 • Dra slutsatser av resultat från marknadsundersökningar

  Analysera, dra slutsatser och lägga fram viktiga synpunkter från resultaten av marknadsundersökningar. Föreslå potentiella marknader, priser, målgrupper eller investeringar.

 • Identifiera marknadsnischer

  Analysera marknadernas uppbyggnad, dela upp dem i grupper och lyfta fram de möjligheter som var och en av dessa nischer medför när det gäller nya produkter.

 • Analysera finansiella trender på marknaden

  Övervaka och förutsäga tendenser på en finansmarknad i syfte att gå i en viss riktning över tid.

 • Utföra marknadsundersökningar

  Samla in, bedöma och presentera data om målmarknaden och kunderna för att främja strategisk utveckling och genomförbarhetsbedömningar. Kartlägga trender på marknaden.

 • Analysera konsumenters köptrender

  Analysera köpvanor eller dominerande kundbeteende.

 • Utforma kundupplevelser

  Skapa kundupplevelser för att maximera kundernas nöjdhet och lönsamheten.

Source: Sisyphus ODB