Yrke produktionschef, bygg

Produktionschefer (bygg) ansvarar för genomförande av ett byggprojekt. De deltar i anbudsförfaranden för byggprojekt och anlitar underleverantörer för att genomföra de olika etapperna i byggprocessen från början till slut. De ser till att underleverantörerna håller sin del av avtalet och arbetar på byggarbetsplatsen för att se till att projektet genomförs i tid och i enlighet med överenskomna standarder.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Avtalsrätt

  Rättsliga principer som reglerar skriftliga avtal mellan parter gällande utbyte av varor eller tjänster, inbegripet avtalsförpliktelser och uppsägning av avtal.

 • Fastighetsmarknad

  Tendenserna rörande köp, försäljning eller uthyrning av fastigheter, inklusive mark, byggnader och naturresurser som omfattas av fastigheten; kategorierna av bostadsfastigheter och fastigheter för affärsändamål som sådana fastigheter handlas med.

 • Regler för byggprodukter

  Regler om kvalitetsstandarder för byggprodukter som gäller inom hela EU.

Färdigheter

 • Identifiera kundmål

  Fastställa individuella motiv som leder till att hälsomål på kort, medellång och lång sikt uppnås.

 • Samordna byggarbete

  Samordna arbetet som utförs av flera byggnadsarbetare eller besättningar för att se till att uppgifterna inte stör varandra och att arbetet utförs i tid. Hålla sig uppdaterad om hur de olika besättningarnas arbete fortskrider och uppdatera tidsplanen vid behov.

 • övervaka byggarbetsplats

  Kontinuerligt övervaka vad som händer på byggarbetsplatsen. Identifiera vilka i arbetslaget som är närvarande och vilken fas byggnadsarbetet befinner sig i.

 • övervaka parametrar vid byggprojekt

  Övervaka framstegen på byggarbetsplatser och efterlevnaden av de olika parametrar som skisseras i konstruktionsfasen, t.ex. kvalitet, kostnad, tidsplan och entreprenörernas ansvar.

 • Läsa vanliga ritningar

  Läsa och förstå vanliga ritningar, maskiner och processritningar.

 • Kontrollera byggnaders överensstämmelse med bestämmelser

  Avgöra om en byggnad överensstämmer med lagar och bestämmelser.

 • Kontrollera efterlevnad av tidsfrister för byggprojekt

  Planera, schemalägg och övervaka byggprocesserna för att säkerställa att projektet slutförs inom den fastställda tidsfristen.

 • Hantera kontrakt

  Förhandla om villkor, kostnader och andra specifikationer för ett kontrakt, och samtidigt försäkra sig om att de uppfyller de rättsliga kraven och är rättsligt bindande. Övervaka genomförandet av kontraktet, komma överens om och dokumentera eventuella ändringar.

 • Genomföra kvalitetskontroll av design under en genomgång

  Kontrollera och kvalitetssäkra konstruktionsresultaten under en körning.

 • Följa hälso- och säkerhetsförfaranden för byggverksamhet

  Tillämpa relevanta hälso- och säkerhetsrutiner inom byggverksamhet för att förebygga olyckor, föroreningar och andra risker.

 • Föra register över arbetsprocesser

  Dokumentera hur arbetet framskrider, inklusive tid, defekter, funktionsfel osv.

 • Granska entreprenörer

  Undersöka och dokumentera olika industrientreprenörer för att avgöra om de följer regler och standarder i fråga om säkerhet, miljö, kvalitet avseende projektering, byggande och provning osv.

 • Kommunicera med kunder

  Svara och kommunicera med kunder på ett maximalt effektivt och ändamålsenligt sätt för att möjliggöra för dem att få tillgång till önskade produkter eller tjänster, eller ge annan hjälp som de kan behöva.

 • övervaka entreprenörers arbete

  Leda entreprenörers arbete och bedöma om de uppfyller den överenskomna standarden och om så behövs korrigera undermåliga prestationer.

Source: Sisyphus ODB