Yrke produktionschef, industri

Produktionschefer (industri) övervakar verksamheten och de resurser som behövs på industrianläggningar och tillverkningsanläggningar för en smidig drift av verksamheten. De utarbetar produktionsschemat genom att kombinera kundernas krav med produktionsanläggningens resurser. De organiserar flödet av inkommande råmaterial eller halvfabrikat inom anläggningen fram till leverans av en slutprodukt genom samordning av förråd, lager, distribution och stödaktiviteter.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Tillverkningsprocesser

  De steg som krävs för att ett material ska omvandlas till en produkt, inbegripet produktens utveckling och fullskaliga tillverkning.

 • Arbetsmiljöåtgärder inom städbranschen

  Förebyggande åtgärder och ingreppsmetoder som används inom städbranschen för att upprätthålla hälsa och säkerhet för alla arbetstagare och tredje parter.

 • Produktionsteknik

  Det teknikområde som sysslar med utveckling, förbättring och genomförande av komplexa processer och system för kunskap, människor, utrustning osv.

Färdigheter

 • Leda anställda

  Hantera anställda och underordnade, som arbetar i grupp eller enskilt, för att maximera deras resultat och insatser. Planera deras arbete och verksamhet, ge instruktioner, motivera och leda arbetstagarna så att de når företagets mål. Övervaka och mäta hur en anställd tar sitt ansvar och hur väl detta utförs. Identifiera områden som kan förbättras och lägga fram förslag för att uppnå detta. Leda en grupp människor att uppnå målen och upprätthålla en effektiv arbetsrelation bland personalen.

 • Anpassa produktionsschema

  Anpassa arbetsschemat för att upprätthålla kontinuerligt skiftarbete.

 • Hantera relationer med branschfolk

  Etablera relationer med ingenjörer, geologer, hydrologer och hydrogeologer och andra branschexperter.

 • Administrera budgetar

  Planera, granska och rapportera om budgeten.

 • Ansvara för leveranser

  Övervaka och kontrollera flödet av leveranser inklusive inköp, lagring och förflyttning av råvaror med erforderlig kvalitet samt inventering av produkter i arbete. Hantera aktiviteter i försörjningskedjan och synkronisera utbudet med efterfrågan på produktion och kunder.

 • Planera arbetsmiljöförfaranden

  Införa rutiner för att upprätthålla och förbättra hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

 • Hantera resurser

  Hantera personal, maskiner och utrustning för att optimera produktionsresultaten, i enlighet med företagets policy och planer.

 • Följa organisations riktlinjer

  Följa organisationens eller avdelningens specifika standarder och riktlinjer. Förstå syftena med organisationen och gemensamma avtal och agera därefter.

 • övervaka monteringsverksamhet

  Ge tekniska anvisningar till monteringsarbetare och kontrollera deras framsteg för att säkerställa att kvalitetsnormerna följs, och kontrollera att de mål som anges i produktionsplanen uppfylls.

 • Hålla tidsfrister

  Säkerställa att operativa processer avslutas vid en tidigare överenskommen tid.

 • övervaka produktionskrav

  Övervaka produktionsprocesserna och förbereda alla resurser som krävs för att upprätthålla ett effektivt och kontinuerligt produktionsflöde.

 • Ta fram tillverkningsriktlinjer

  Ta fram rutiner och riktlinjer för att se till att tillverkare på både internationella och inhemska marknader följer myndighets- och branschreglerna.

 • Utarbeta kvalitetsstandarder

  Fastställa kvalitetsstandarder i samarbete med chefer och kvalitetssakkunniga för att säkerställa att bestämmelserna efterlevs samt hjälpa till att uppnå kundernas behov.

 • Kontrollera materialresurser

  Kontrollera att alla begärda resurser levereras och fungerar väl. Underrätta den eller de berörda personerna om eventuella problem som rör de tekniska och materiella resurserna.

 • Kontrollera finansiella resurser

  Övervaka och kontrollera budgetar och finansiella resurser, och tillhandahålla en god bolagsstyrning.

 • Bedöma påverkan från industriverksamhet

  Analysera data för att uppskatta en industriverksamhets påverkan på tillgången till resurser och kvaliteten på grundvatten.

Source: Sisyphus ODB