Yrke produktionschef, kemi

Produktionschefer (kemi) ansvarar för den tekniska samordningen och kontrollen av de kemiska produktionsprocesserna. De styr en eller flera tillverkningsenheter och övervakar tillämpningen av tekniska och mänskliga resurser inom ramen för volym-, kvalitets- och planeringsmålen. De planerar och ser till att produktionsplaner och -scheman följs. De ansvarar för genomförandet av de processer som ska säkerställa kvaliteten på den tillverkade produkten, goda arbetsförhållanden och god miljöpraxis samt säkerheten på arbetsplatsen.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Ledarskapsprinciper

  Egenskaper och värden som hjälper en ledare i interaktioner med sina anställda och företaget och ger instruktioner under hela hans/hennes karriär. Dessa principer är också ett viktigt verktyg vid själutvärdering för att identifiera styrkor och svagheter och eftersträva självförbättring.

 • Principer för distributionskedjor

  Egenskaper, verksamheter och resurser som används för att flytta en produkt eller tjänst från leverantör till kund.

 • God tillverkningssed

  Lagstadgade krav och goda tillverkningsseder (GMP) som tillämpas inom den berörda tillverkningssektorn.

 • Tillverkningsanläggningsutrustning

  Egenskaper och funktionssätt för tillverkningsutrustning, som t.ex. kemiska reaktorer, tillsatsbehållare, pumpar, filter och blandare.

 • Riskhantering

  Processen för att identifiera, bedöma och prioritera alla typer av risker och var de kan komma från, till exempel naturliga orsaker, rättsliga förändringar eller osäkerhet i ett visst sammanhang, och metoderna för att hantera risker på ett effektivt sätt.

 • Kemiska processer

  De relevanta kemiska processer som används vid tillverkning, till exempel rening, separation, emulgation och spridningsbehandling.

 • Tillverkningsprocesser

  De steg som krävs för att ett material ska omvandlas till en produkt, inbegripet produktens utveckling och fullskaliga tillverkning.

Färdigheter

 • Analysera strategier i leverantörskedjan

  Granska en organisations planeringsinformation om produktionen, dess förväntade produktionsenheter, kvalitet, kvantitet, kostnad, tillgängliga tid och behov av arbetskraft. Lägga fram förslag för att förbättra produkter, tjänsternas kvalitet och minska kostnaderna.

 • Hålla tidsfrister

  Säkerställa att operativa processer avslutas vid en tidigare överenskommen tid.

 • Planera arbetsmiljöförfaranden

  Införa rutiner för att upprätthålla och förbättra hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

 • Ansvara för leveranser

  Övervaka och kontrollera flödet av leveranser inklusive inköp, lagring och förflyttning av råvaror med erforderlig kvalitet samt inventering av produkter i arbete. Hantera aktiviteter i försörjningskedjan och synkronisera utbudet med efterfrågan på produktion och kunder.

 • Utföra produktplanering

  Identifiera och formulera marknadskrav som definierar en produkts egenskaper. Produktplanering fungerar som underlag för beslut om pris, distribution och marknadsföring.

 • Säkerställa efterlevnad av miljölagstiftning

  Övervaka verksamheter och utföra arbetsuppgifter som säkerställer överensstämmelse med standarder om miljöskydd och hållbarhet samt ändra aktiviteter vid ändringar i miljölagstiftningen. Se till att processerna överensstämmer med miljöreglerna och bästa praxis.

 • Ta fram tillverkningsriktlinjer

  Ta fram rutiner och riktlinjer för att se till att tillverkare på både internationella och inhemska marknader följer myndighets- och branschreglerna.

 • Utveckla tillverkningspolicyer

  Utveckla policyer och förfaranden som tillämpas på en tillverkningsanläggning, t.ex. anställningspolicyer och säkerhetsrutiner.

 • Anpassa produktionsnivåer

  Anpassa nuvarande produktionsnivåer och sträva efter att förbättra de nuvarande produktionssiffrorna för att skapa ekonomiska vinster och marginaler. Förhandla om förbättringar med försäljnings-, avsändnings- och distributionsavdelningarna.

 • Förbättra kemiska processer

  Samla in de data som krävs för att göra förbättringar eller förändringar av kemiska processer. Utveckla nya industriella processer, utforma nya processanläggningar/utrustning eller ändra befintliga sådana.

 • Säkerställa efterlevnad av säkerhetslagstiftning

  Införa säkerhetsprogram för efterlevnad av nationella lagar och regler. Se till att utrustning och processer överensstämmer med säkerhetsförordningar.

 • Bedöma miljöpåverkan

  Övervaka miljöpåverkan och göra bedömningar i syfte att identifiera och minska organisationens miljörisker och samtidigt ta hänsyn till kostnaderna.

 • Hantera relationer med chefer

  Hantera relationer med chefer inom andra avdelningar för att säkerställa effektiv service och kommunikation, dvs. försäljning, planering, inköp, handel, distribution och teknik.

 • Följa standardförfaranden

  Följa standardförfarandena.

 • Leda anställda

  Hantera anställda och underordnade, som arbetar i grupp eller enskilt, för att maximera deras resultat och insatser. Planera deras arbete och verksamhet, ge instruktioner, motivera och leda arbetstagarna så att de når företagets mål. Övervaka och mäta hur en anställd tar sitt ansvar och hur väl detta utförs. Identifiera områden som kan förbättras och lägga fram förslag för att uppnå detta. Leda en grupp människor att uppnå målen och upprätthålla en effektiv arbetsrelation bland personalen.

 • Administrera budgetar

  Planera, granska och rapportera om budgeten.

 • Hålla sig uppdaterad om den digitala omvandlingen av industriprocesser

  Hålla sig uppdaterad om digitala innovationer som är tillämpliga på industriella processer. Införliva dessa omvandlingar i företagets processer som syftar till konkurrenskraftiga och lönsamma affärsmodeller.

 • Bedöma tjänsters kvalitet

  Testa och jämföra olika varor och tjänster för att bedöma deras kvalitet och ge detaljerad information till konsumenter.

 • Informera om produktionsplan

  Kommunicera en produktionsplan på alla nivåer så att målen, processerna och kraven är tydliga. Se till att informationen vidarebefordras till alla som är involverade i processen och att de tar på sig ansvaret för den övergripande framgången.

 • övervaka kemiska processer

  Kontrollera att kemiska processer överensstämmer med kraven och övervaka alla indikatorer eller varningssignaler som ges av instrument såsom registreringsinstrument, flödesmätare och panellampor.

 • Anpassa produktionsschema

  Anpassa arbetsschemat för att upprätthålla kontinuerligt skiftarbete.

 • Följa företagets standarder

  Leda och styra enligt organisationens uppförandekod.

 • Sträva efter företagstillväxt

  Utveckla strategier och planer som syftar till att uppnå hållbar företagstillväxt, oavsett om företaget ägs av dig själv eller någon annan. Sträva i handling efter att öka intäkterna och åstadkomma positiva kassaflöden.

 • övervaka kvalitetsstandarder för tillverkning

  Övervaka kvalitetsnormer inom tillverknings- och slutbehandlingsprocessen.

 • Styra kemiska reaktioner

  Styra reaktionen genom att justera ång- och kylventiler så att reaktionen ligger inom de angivna gränserna för explosionsskydd.

 • övervaka anläggningens produktion

  Övervaka införandet och effektiviteten när det gäller processerna på anläggningen för att säkerställa maximala produktionsnivåer.

 • Följa organisations riktlinjer

  Följa organisationens eller avdelningens specifika standarder och riktlinjer. Förstå syftena med organisationen och gemensamma avtal och agera därefter.

 • Sköta inspektion av kemiska processer

  Sköta inspektion av kemiska processer och se till att inspektionsresultaten dokumenteras, att inspektionsförfarandena är välskrivna och att kontrollistorna uppdateras.

Source: Sisyphus ODB