Yrke produktionschef, läder

Produktionschefer (läder) planerar alla aspekter av läderproduktionsprocessen. De ser till att fabriken har tillräcklig kapacitet när det gäller lädrets kvalitet och kvantitet. De organiserar produktionspersonalen. De övervakar och säkerställer driften av maskiner och utrustning. De samarbetar med chefer vid varje produktionsavdelning.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Fysikalisk-kemiska egenskaper hos hudar och skinn

  Kvaliteten på hudar och skinn fastställs utifrån organoleptiska, mikrobiologiska, histologiska och kemiska egenskaper (dvs. fukthalt, läderhudens struktur, procentandel fett och kollagen). Varje typ av hud/skinn har särskilda fysiska och kemiska egenskaper som påverkar garvningsprocessen och vilken slutanvändning lädret lämpar sig till.

 • Läderteknik

  Traditionell och avancerad teknik för garvning, inbegripet relaterade maskiner, serviceanläggningar och annan stödutrustning som förflyttnings- eller doseringssystem.

 • Läderkemi

  Kemisk sammansättning och kemiska egenskaper hos hud/skinn och kemikalier som används och deras modifikation under de olika garvningsprocesserna. Reaktioner mellan hud/skinn eller halvfärdigt läder och kemiska produkter under de olika faserna av processen och de faktorer som påverkar reaktionen och processen. Övervakning av bearbetningens kemiska indikatorer och egenskaper hos hudar/skinn/läder.

 • Test av läderkemi

  Uppsättning tester som beskriver lädrets kemiska egenskaper. Testerna omfattar pH och halten av specifika ämnen.

 • Sprejbehandlingsteknik

  Utrustning och tekniker för sprejbehandling av läder i enlighet med produktspecifikationen. Ämnena omfattar ytberedning, utrustningstyper, beredning av behandlingsblandningar samt tillämpningar för övervakning och sprejning i samband med olika typer av slutbehandling, beläggningar och slutartiklar.

 • Läderberedningstekniker

  Utrustning och teknik för ytbehandling och laminering av läder i enlighet med produktspecifikationen. Ämnena omfattar ytberedning, utrustningstyper, preparering av substrat, driftövervakning och tillämpningar kopplade till olika typer av slutbehandling, beläggningar och slutprodukter.

 • Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen

  De regler, rutiner och föreskrifter som rör säkerhet, hälsa och välbefinnande av människor på deras arbetsplats. 

 • Lokalisera leverantörer av kemikalier för färgning

  Alla tillgängliga färgämnen och färgkemikalier som lämpar sig för läder och var de kommer ifrån.

 • Egenskaper hos kemikalier som används för garvning

  Sammansättning och fysikaliska och kemiska egenskaper hos hjälpkemikalier som används i de olika garvningsprocesserna (garvmedel, fettvätskor, pigment, färgämnen, o.s.v.)

 • Fysiska tester av läder

  Uppsättning tester som beskriver lädrets fysiska egenskaper. Detta omfattar en analys av lädrets egenskaper, t.ex. motstånd mot böjning, friktion, slitage m.m.

 • Maskiners funktionalitet

  De maskiner och anordningar som används och i synnerhet egenskaperna vad gäller funktion och kalibrering för säkerställande av överensstämmelse med kvalitets- och produktspecifikationer samt operatörens säkerhet.

 • Kvalitetskontrollsystem

  Förståelse och erfarenhet av system eller verktyg för produktutveckling, t.ex. FMEA, DOE, PPAP och APQP.

 • Fysikalisk-kemiska egenskaper hos krustläder

  Egenskaper, både fysiska och kemiska, hos intermediära läderprodukter som har bearbetats genom garvning. Dessa egenskaper varierar beroende på ursprungsdjur och tidigare tillverkningsprocesser.

Färdigheter

 • Utveckla tillverkningsmetoder

  Beskriva i detalj den verksamhet som krävs för korrekt drift och hantering av processer (mängden av kemiska produkter, planering av tid och bearbetning, övervakning). 

 • Hantera relationer med kollegor

  Hantera relationer med kollegor för att säkerställa en gemensam uppfattning om arbetsrelaterade frågor och komma överens om nödvändiga kompromisser som kan behöva nås mellan parter. Förhandla om kompromisser mellan parter för att se till att det övergripande arbetet fortskrider på ett effektivt sätt och i riktning mot målen.

 • övervaka verksamhet inom läderbranschen

  Driftsövervakning avser insamling av viktig systeminformation om produktionen av lädervaror med periodiska intervall eller i slutet av vissa särskilda faser av läderprocessen. Denna information ger en grund för att observera, spåra och registrera maskin- och systemdriften. Aktiviteten tillhandahåller också de kritiska uppgifterna för att kontrollera att processen utförs korrekt och för att övervaka kvalitet och genomströmning i förhållande till produkt- och produktionskrav.

 • Använda it-verktyg

  Använda datorer, datornätverk och annan informationsteknik och utrustning för att lagra, hämta, överföra och manipulera data inom ett bolag eller företag.

 • Följa företagets mål

  Agera på ett sätt som gynnar företaget och som bidrar till att uppnå dess mål.

 • Vidareutveckla befintliga rutiner

  Söka efter förbättringar och presentera innovativa lösningar samt använda kreativitet och alternativt tänkande för att utveckla nya tekniker, metoder, idéer och lösningar för arbetsrelaterade problem.

 • Köpa in råmaterial

  Hantera logistiken för inköp av råmaterial till ett garveri i syfte att säkerställa effektiv verksamhet och uppfylla kundernas krav.

 • Arbeta i textiltillverkningsteam

  Arbeta på ett harmoniskt sätt med kollegor inom textil- och beklädnadsindustrin.

 • Tänka analytiskt

  Framställa tankar med hjälp av logik och resonemang för att identifiera styrkor och svagheter hos alternativa lösningar, slutsatser eller strategier för problem.

 • övervaka läderkvaliteten i hela produktionsprocessen

  Hantera system för kundinriktade organisationer av läderproduktionsprocesser. Den använder strategi, data och effektiv kommunikation för att integrera kvalitetsmetoden i företagets kultur och verksamhet och för att uppnå organisationens uppdrag och mål.

 • Använda kommunikationstekniker

  Använda kommunikationstekniker som möjliggör samtalspartners att bättre förstå varandra och kommunicera korrekt vid överföring av meddelanden.

 • Hitta lösningar på problem

  Lösa problem som uppstår vid planering, prioritering, organisering, ledning/främjande och prestandabedömning. Använda systematiska processer för insamling, analys och sammanställning av information för att utvärdera nuvarande praxis och skapa nya överenskommelser om praxis.

 • Utöva målorienterat ledarskap för kolleger

  Anta en ledande roll i organisationen och bland kolleger för att ge coachning och vägledning till underordnade för att uppnå vissa mål.

 • Ansvara för leveranser

  Övervaka och kontrollera flödet av leveranser inklusive inköp, lagring och förflyttning av råvaror med erforderlig kvalitet samt inventering av produkter i arbete. Hantera aktiviteter i försörjningskedjan och synkronisera utbudet med efterfrågan på produktion och kunder.

 • Utföra underhåll på utrustning

  Regelbundet besiktiga och utföra alla nödvändiga åtgärder för att hålla utrustningen i gott funktionsskick, antingen före eller efter dess användning.

 • Hålla tidsfrister

  Säkerställa att operativa processer avslutas vid en tidigare överenskommen tid.

 • Anpassa sig efter ändrade förutsättningar

  Ändra sin attityd till situationer utifrån oväntade och plötsliga förändringar i människors behov och sinnesstämning eller i trender; ändra strategier, improvisera och anpassa sig naturligt till dessa omständigheter.

 • Identifiera defekter på råhudar

  Analysera, identifiera och utvärdera eventuella defekter på råhudar/skinn. Defekter kan vara av naturligt ursprung (t.ex. skador orsakade av parasiter), orsakade av dålig praxis på anläggningen, vid transport eller på slakteriet (t.ex. felaktig avhudning, defekter före slakt, felaktigt konservering) eller uppstå under tillverkningsprocessen. Klassificeringen av hudar/skinn och deras indelning i ”urval” grundar sig på defekternas karaktär, storlek och placering. Klassificeringen avgör typen av bearbetning och följaktligen typen av produkt.

 • Hantera verksamhetens miljöpåverkan

  Hantera samverkan med och påverkan på miljön från företagens sida. Identifiera och bedöma miljöpåverkan från produktionsprocessen och tillhörande tjänster och reglera en minskning av effekterna på miljön och på människor. Utarbeta handlingsplaner och övervaka eventuella framstegsindikatorer.

 • Leda anställda

  Hantera anställda och underordnade, som arbetar i grupp eller enskilt, för att maximera deras resultat och insatser. Planera deras arbete och verksamhet, ge instruktioner, motivera och leda arbetstagarna så att de når företagets mål. Övervaka och mäta hur en anställd tar sitt ansvar och hur väl detta utförs. Identifiera områden som kan förbättras och lägga fram förslag för att uppnå detta. Leda en grupp människor att uppnå målen och upprätthålla en effektiv arbetsrelation bland personalen.

 • Testa kemiska tillsatser

  Gör en analys för att karakterisera innehållet i kemikalieblandningar. Dessa omfattar fastställandet av vattenhalten, de deklarerade aktiva ämnenas mängd och de potentiella riskerna, etc.

 • Tillverka färgblandningar

  Tillverka färgblandningar i enlighet med recepten för och/eller egenskaperna hos den artikel som ska göras.

Source: Sisyphus ODB