Yrke produktionschef, olje- och gasindustri

Produktionschefer (olje- och gasindustri) samordnar och genomför schemaläggning och planering av olje- och gasproduktion på kort och medellång sikt, t.ex. borrning, utvinning och avfallshantering. De leder en eller flera enheter och övervakar tillämpning av tekniska och mänskliga resurser inom ramen för volym-, kvalitets- och planeringsmålen. De planerar och ser till att produktionsplaner och -scheman följs.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Gasbränsle

  Gasformiga bränslen, till exempel acetylen, oxybensin, oxyhydrogen m.fl., samt dess olika kvaliteter, tillämpningar och de faror som är kopplade till dem.

 • Ledarskapsprinciper

  Egenskaper och värden som hjälper en ledare i interaktioner med sina anställda och företaget och ger instruktioner under hela hans/hennes karriär. Dessa principer är också ett viktigt verktyg vid själutvärdering för att identifiera styrkor och svagheter och eftersträva självförbättring.

 • Gasmarknad

  Trenderna och de viktiga drivkrafterna på marknaden för gashandel, metoder och praxis för gashandel samt identifiering av de viktigaste intressenterna inom gassektorn.

 • Naturgas

  Olika aspekter som rör naturgas, dvs. hur den utvinns och bearbetas, dess beståndsdelar, användningsområden, miljöpåverkan osv.

Färdigheter

 • Leda anställda

  Hantera anställda och underordnade, som arbetar i grupp eller enskilt, för att maximera deras resultat och insatser. Planera deras arbete och verksamhet, ge instruktioner, motivera och leda arbetstagarna så att de når företagets mål. Övervaka och mäta hur en anställd tar sitt ansvar och hur väl detta utförs. Identifiera områden som kan förbättras och lägga fram förslag för att uppnå detta. Leda en grupp människor att uppnå målen och upprätthålla en effektiv arbetsrelation bland personalen.

 • Arbeta med säkerhetsledning

  Tillämpa och övervaka åtgärder och bestämmelser om säkerhet och skydd för att upprätthålla en trygg miljö på arbetsplatsen.

 • Säkerställa efterlevnad av miljölagstiftning

  Övervaka verksamheter och utföra arbetsuppgifter som säkerställer överensstämmelse med standarder om miljöskydd och hållbarhet samt ändra aktiviteter vid ändringar i miljölagstiftningen. Se till att processerna överensstämmer med miljöreglerna och bästa praxis.

 • Utarbeta tekniska rapporter

  Utarbeta tekniska rapporter som beskriver resultat och processer för vetenskaplig eller teknisk forskning eller bedömer dess framsteg. Dessa rapporter hjälper forskare att hålla sig à jour med de senaste rönen.

 • Använda dator

  Använda datorutrustning eller digital utrustning för att främja kvalitetskontroll, datahantering och kommunikation. Följa instruktioner från ett datorprogram, skapa datafiler eller -dokument.

 • Sätta upp mål på medellång eller lång sikt

  Schemalägga långsiktiga mål, direkta mål till kortsiktiga mål genom effektiva planerings- och lösningsprocesser på medellång sikt.

 • Hantera förfaranden för nödsituationer

  Snabbt reagera i nödsituationer och fastställa planerade nödförfaranden.

 • Identifiera processförbättringar

  Identifiera möjliga förbättringar av operativa och ekonomiska resultat.

 • Lägga fram rapporter

  Visa resultat, statistik och slutsatser för publik på ett överskådligt och lättfattligt sätt.

 • Säkerställa efterlevnad av säkerhetslagstiftning

  Införa säkerhetsprogram för efterlevnad av nationella lagar och regler. Se till att utrustning och processer överensstämmer med säkerhetsförordningar.

 • Ta itu med problem på ett kritiskt sätt

  Identifiera styrkor och svagheter hos olika abstrakta och rationella koncept, såsom problem, synpunkter och tillvägagångssätt som avser en viss problematisk situation, i syfte att ta fram lösningar och alternativa metoder för att hantera situationen.

 • Ansvara för medellångsiktiga mål

  Övervaka de medelfristiga tidsplanerna enligt budgetberäkningar och avstämningar på kvartalsbasis.

 • Tänka proaktivt

  Ta initiativ till att utforma förbättringar.

 • Hantera tung utrustning

  Övervaka driften av tung utrustning. Beräkna utrustningens tillgänglighet. Planera schemalagt underhåll.

 • Rapportera om produktionsresultat

  Rapportera om produktionen till hierarkin. Ange en specificerad uppsättning parametrar, till exempel mängd som produceras och tidpunkt, och eventuella problem eller oväntade händelser.

 • Informera om säkerhetsstandarder

  Informera chefer och personal om arbetsmiljöstandarder, särskilt när det gäller farliga miljöer, t.ex. inom bygg- och gruvindustrin.

 • Skriva produktionsrapporter

  Upprätta och fylla i skiftscheman och produktionsrapporter i god tid.

 • Hantera press som uppkommer i oväntade situationer

  Sträva efter att uppnå målen trots de belastningar som uppstår till följd av oförutsedda faktorer utanför din kontroll.

Source: Sisyphus ODB