Yrke produktionschef, vattenbruk

Produktionschefer (vattenbruk) planerar, styr och samordnar produktionen av fisk, skaldjur eller andra former av vattenlevande organismer, såsom avsalugrödor i storskaliga vattenbruk, för odling och skörd eller för utsättning i färskt, bräckt eller salt vatten. 

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Bedömning av tillväxthastighet

  De metoder som används för att bedöma tillväxthastigheten hos de viktigaste odlade arterna.

 • Biosäkerhet

  Känna till de allmänna principerna för begreppet biosäkerhet och särskilt de bestämmelser om förebyggande av sjukdom som ska tillämpas vid epidemier som hotar folkhälsan.

 • Effekter av odling och skörd på vattenresurser

  Förstå djurhållnings- och skördeeffekter på akvatiska resurser, fisk, blötdjur och kräftdjur.

 • Kvalitetsstandarder för vattenbruksprodukter

  Kvalitetssystem, rödlistning, ISO-system, HACCP-förfaranden, biologisk/organisk status, spårbarhetsmärkning.

 • Programvara för planering av vattenbruk

  Funktionsprinciper och användning av en programvara för planering av vattenbruk.

 • Förståelse av sötvattenekosystem

  Förståelse av sötvattenekosystem.

 • Designprinciper för inneslutningssystem

  Designelement för olika inneslutningssystem, till exempel burar, fållor/boxar, nät, dammar och tankar.

 • Skördemetoder för fisk

  Kunskap om aktuella skördemetoder för fisk.

 • System för skaldjursodling

  Tekniska principer för utformningen av system för skaldjursodling, till exempel långrev, Bouchot, bockar, hängande odling, bord och bottenodling.

 • Beredskapsplan för rymning

  De förfaranden som ska följas vid rymning från bursystem.

 • Försäkringsprinciper

  Förstå principerna för försäkring, inbegripet tredje parts skulder, lager och faciliteter.

 • Lagstiftning rörande djurvälfärd

  Rättsliga ramar, yrkesetiska regler, nationella regelverk och EU-regelverk och rättsliga förfaranden för att arbeta med djur och levande organismer i syfte att säkerställa deras välbefinnande och hälsa.

 • Sortering av fisk

  Metoden för sortering av fisk med hänsyn till olika egenskaper: specifikation, storlek, kvalitet och tillstånd.

 • Miljölagstiftning

  Miljöpolitik och lagstiftning som är tillämplig inom ett visst område.

 • Fiskars biologi

  Undersökning av fisk-, skaldjurs- eller kräftdjursorganismer, indelade i många specialiserade områden som täcker deras morfologi, fysiologi, anatomi, beteende, ursprung och fördelning.

 • Fortplantningsteknik för vattenbruk

  De tekniker som används för att stimulera fortplantningslek, lek i bon och kramning med lämpliga metoder för särskilda arter av fisk, blötdjur, kräftdjur och andra arter. Miljömässig kontroll av leken, användning av hormoner för att framkalla fortplantning och identifiering av avelsbestånd genom genetiskt urval.

Färdigheter

 • Utarbeta förvaltningsplaner för att minska riskerna inom vattenbruk

  Utarbeta en förvaltningsplan för att minska riskerna för skadedjur, rovdjur och sjukdomar. Övervaka genomförandet av planen, särskilt sjukdomsförebyggande åtgärder, i hela vattenbruksanläggningen.

 • Planera utfodringsscheman för akvatiska resurser

  Vidta lämpliga åtgärder för att tillse akvatiska resurser inom utfodringsscheman, beakta uppfödningsbegränsningar, upprätta fiskutfodringsscheman, kontrollera djurens utfodringsbeteende och använda datoriserade fodersystem.

 • Hålla utbildning på plats i vattenbruksanläggningar

  Hålla utbildning på plats i vattenbruksanläggningar genom att ge instruktioner och demonstrera uppgifter. Tillhandahålla, genomföra och övervaka en utbildningsplan.

 • övervaka odlade fiskarters tillväxthastighet

  Övervaka och bedöma tillväxthastigheter och biomassa hos odlade fiskarter med beaktande av dödligheten. Beräkna och prognostisera tillväxthastigheter. Övervaka och bedöma dödligheten.

 • Kontrollera den akvatiska produktionsmiljön

  Bedöma effekterna av biologiska förhållanden som alger och påväxt genom hantering av vattenintag, upptagningsområden och syreanvändning.

 • Sköta ett litet eller medelstort företag

  Hantera den organisatoriska, finansiella och dagliga verksamheten i ett litet till medelstort företag.

 • övervaka resursanvändningen i produktionen

  Observera och kontrollera användningen av resurser som livsmedel, syre, energi och vatten i produktionsprocessen.

 • Jämföra produktionsprognoser med verkliga resultat

  Analysera produktionsprestationer och bedöma avvikelser från förväntade resultat.

 • Planera arbetet för team och enskilda

  Planera arbetet för team och enskilda Bedöma arbetet av team och enskilda. Ge återkoppling till team och enskilda om det utförda arbetet. Stödja och handleda individer och grupper. Utarbeta arbetsinstruktioner för nya uppgifter.

 • Förvalta beståndsproduktion av akvatiska resurser

  Upprätta en tabell över beståndsproduktion och en foderbudget (utfodring, tillväxt, biomassa, dödlighet, FCR, skörd). Övervaka och upprätthålla beståndsproduktionen.

 • Garantera hälsa och säkerhet för vattenbrukspersonal

  Se till att rutiner för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen fastställs och följs i alla vattenbruksanläggningar, inklusive vattenkassar. Se till att både personalen och allmänheten är informerade och att verksamheten utförs i enlighet med gällande hälso- och säkerhetsföreskrifter.

 • Skriva arbetsrelaterade rapporter

  Sammanställa arbetsrelaterade rapporter som stöder en effektiv relationshantering och en hög standard när det gäller dokumentation och registerföring. Skriva och presentera resultat och slutsatser på ett klart och begripligt sätt så att de kan förstås av en icke-expert.

 • Ansvara för avfallshantering

  Övervaka deponering av biologiskt och kemiskt avfall i enlighet med föreskrifter.

 • övervaka gårdens miljöledningsplan

  Identifiera miljöbeteckningar och direktiv som rör en viss anläggning och ta hänsyn till deras behov i samband med gårdsplaneringen. Övervaka genomförandet av gårdens miljöledningsplan och se över tidsfristerna.

 • Följa företagets policy

  Tillämpa de principer och regler som styr en organisations verksamhet och processer.

 • Använda beredskapsplaner för rymlingar

  Utföra beredskapsplaner för rymlingar. Utföra åtgärder för att fånga rymd fisk.

 • Kontrollera fisksjukdomar

  Identifiera symtom på fisksjukdomar. Vidta lämpliga åtgärder för att behandla eller eliminera diagnostiserade tillstånd.

 • Ansvara för vattenbruksanläggningar

  Ansvara för vattenbruksanläggningar och identifiera utrustningsbehov. Förstå ritningar, planer för vattenbruksutrustning och konstruktionsprinciper för olika inneslutningssystem.

 • Genomföra projektledning

  Förvalta och planera olika resurser, såsom mänskliga resurser, budget, tidsfrister, resultat och kvalitet som krävs för ett specifikt projekt och övervaka projektets utveckling för att uppnå ett specifikt mål inom en fastställd tid och budget.

 • Ansvara för behandling av avloppsvatten

  Ansvara för behandling av avloppsvatten enligt miljölagstiftning.

 • Utarbeta program för beståndets hälsa

  Utarbeta i samråd med en fiskvårdspecialist ett program för hälsa och välstånd för de akvatiska resurser som kultiveras.

 • Leverera akvatiska produkter enligt kundspecifikationer

  Leverera akvatiska produkter enligt kundspecifikationer och med fullständig förståelse av kundens krav.

Source: Sisyphus ODB