Yrke produktionsledare

Produktionsledare har hand om en rad praktiska frågor som rör produktionen. De hanterar olika frågor från rekrytering av personal och upphandling av material och tjänster till frakt, tullsamordning, telekommunikationer, anställningsrelationer, logistik, informationsteknik, statliga kontakter, lokalbokning, schemaläggning, operativ förvaltning, åtgärdande av förseningsproblem och säkerhet på arbetsplatsen.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Företagens sociala ansvar

  Hantering eller styrning av affärsprocesser på ett ansvarsfullt och etiskt sätt med beaktande av det ekonomiska ansvaret gentemot aktieägarna som lika viktigt som ansvaret gentemot berörda miljö- och samhällsparter.

 • Kulturprojekt

  Syfte med, organisering och förvaltning av kulturprojekt och relaterade penninginsamlingar.

Färdigheter

 • Utveckla kulturell verksamhet

  Utveckla aktiviteter som är anpassade till den utåtriktade verksamheten och/eller publiken. Ta hänsyn till svårigheter och behov som observerats och identifierats ur perspektivet att främja nyfikenhet och allmän möjlighet att få tillgång till konst och kultur.

 • Arbeta med specialister från kulturinstitutioner

  Förmå andra yrkesutövare och specialister, både inom och utanför organisationen, att bidra till verksamheten och tillhandahålla handlingar för att förbättra allmänhetens tillgång till samlingar och utställningar.

 • Organisera föreställningsutrymmen

  Hålla ordning på scenområdet och backstageområdet. Avgränsa och märka ut områden för olika ändamål, såsom lagring, omklädning och möten. Samordna organisatoriska beslut med användarna av utrymmet.

 • Planera konstnärlig produktionsverksamhet

  Fördela personal och resurser till olika verksamheter inom den konstnärliga produktionen. Ta hänsyn till produktionsbehoven och samordna verksamheten med de berörda parterna.

 • Leda konstnärliga projekt

  Leda ett konstnärligt projekt. Fastställa projektbehov. Upprätta partnerskap. Förvalta budgeten, tidsplanen, avtal och utvärdera projektet.

 • Administrera budgetar

  Planera, granska och rapportera om budgeten.

 • Arrangera kulturevenemang, festivaler och utställningar

  Anordna evenemang i samarbete med lokala aktörer i syfte att främja den lokala kulturen och det lokala kulturarvet.

 • Fastställa organisationspolicyer

  Delta i fastställandet av organisationspolicyer som omfattar frågor som val av deltagare, programkrav och fördelar för tjänsteanvändarna.

 • Sköta samarbetet med kulturpartner

  Etablera och bibehålla långvariga partnerskap med kulturmyndigheter, sponsorer och andra kulturinstitutioner.

 • Ansvara för verksamhetsbudget

  Förbereda, övervaka och anpassa driftsbudgetar tillsammans med den ekonomiska/administrativa chefen/yrkesverksamma inom konstinstitutet/enheten/projektet.

 • Dokumentera konstnärlig produktion

  Arkivera och dokumentera en produktion i alla dess faser efter uppträdandeperiodens slut så att den kan reproduceras och all relevant information förblir tillgänglig.

 • Samarbeta med lokala myndigheter

  Upprätthålla samarbetet och utbytet av information med regionala eller lokala myndigheter.

 • Sträva efter företagstillväxt

  Utveckla strategier och planer som syftar till att uppnå hållbar företagstillväxt, oavsett om företaget ägs av dig själv eller någon annan. Sträva i handling efter att öka intäkterna och åstadkomma positiva kassaflöden.

 • Företräda organisationen

  Agera som företrädare för institutionen, företaget eller organisationen inför allmänheten.

 • Leda anställda

  Hantera anställda och underordnade, som arbetar i grupp eller enskilt, för att maximera deras resultat och insatser. Planera deras arbete och verksamhet, ge instruktioner, motivera och leda arbetstagarna så att de når företagets mål. Övervaka och mäta hur en anställd tar sitt ansvar och hur väl detta utförs. Identifiera områden som kan förbättras och lägga fram förslag för att uppnå detta. Leda en grupp människor att uppnå målen och upprätthålla en effektiv arbetsrelation bland personalen.

 • Skapa produktionsschema

  Skapa en tidsplan för produktionen av en film, ett tv-program eller en konstnärlig produktion. Besluta hur lång tid varje etapp ska ta och vilka kraven är. Ta hänsyn till produktionsteamets befintliga scheman och utarbeta en genomförbar tidsplan. Informera teamet om schemat.

 • Leda daglig informationsverksamhet

  Direkt daglig drift av olika enheter. Samordna program-/projektverksamhet för att säkerställa respekten för kostnader och tidsåtgång.

 • Hantera logistik

  Skapa en logistisk ram för transport av varor till kunder och för mottagande; genomföra och följa upp logistiska processer och riktlinjer.

 • Ansvara för leveranser

  Övervaka och kontrollera flödet av leveranser inklusive inköp, lagring och förflyttning av råvaror med erforderlig kvalitet samt inventering av produkter i arbete. Hantera aktiviteter i försörjningskedjan och synkronisera utbudet med efterfrågan på produktion och kunder.

 • Samordna konstnärlig produktion

  Övervaka den dagliga samordningen av produktionsuppgifter så att organisationen ryms inom den önskade konstnärliga och affärsmässiga politiken och för att presentera produktioner med en enhetlig företagsidentitet för allmänheten.

 • Delegera uppgifter

  Delegera aktiviteter och uppgifter till andra beroende på deras förmåga, förberedelsenivå, behörighet och rättsligt fastställda arbetsområde. Se till att människor förstår vad de ska göra och när de ska göra det.

 • Samordna med kreativa avdelningar

  Samordna verksamheten med andra konstnärliga och kreativa avdelningar.

 • Främja inkludering

  Främja inkludering inom hälso- och sjukvård och sociala tjänster samt respekt för olika trosuppfattningar, kulturer, värderingar och preferenser med hänsyn till vikten av jämställdhets- och mångfaldsfrågor.

 • Bedöma behoven vid konstnärlig produktion

  Analysera, bedöma och förteckna produktionsbehoven.

 • Fastställa dagliga prioriteringar

  Fastställa dagliga prioriteringar för personal; hantera arbetsbelastning med flera uppgifter effektivt.

 • Följa företagets standarder

  Leda och styra enligt organisationens uppförandekod.

 • Samordna repetitioner

  Organisera repetitionsscheman för skådespelare och den tekniska personalen, samla in och uppdatera nödvändig kontaktinformation samt anordna eventuella ytterligare möten för skådespelare och den tekniska personalen.

 • Planera arbetsmiljöförfaranden

  Införa rutiner för att upprätthålla och förbättra hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

 • Organisera repetitioner

  Hantera, planera och genomföra repetitioner för uppträdandet.

 • Anpassa efter konstnärers kreativa behov

  Arbeta med konstnärer och sträva efter att förstå den kreativa visionen och anpassa sig till den. Utnyttja sina talanger och färdigheter fullt ut för att uppnå bästa möjliga resultat.

 • Utarbeta budgetar för konstnärliga projekt

  Utarbeta budgetar för konstnärliga projekt för godkännande, beräkna tidsfrister och materialkostnader.

 • Marknadsföra kulturinstitutioners evenemang

  Arbeta tillsammans med museipersonal eller personal från konstinstitutioner för att utveckla och marknadsföra deras evenemang och program.

Source: Sisyphus ODB