Yrke prognoschef

Prognoschefer har en djup insikt i företagets verksamhet, lagernivåer, produktionspartier, produktionskrav och tillverkningskostnader per produkt samt utvecklingstendenser för efterfrågan. De använder all denna information i kombination med prognostiseringsprogramvara för att fastställa produktionsorder och strävar efter de mest effektiva produktionskombinationerna.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Hantering av distributionskedja

  Flödet av varor i distributionskedjan, förflyttning och lagring av råvaror, inventering av varor i produktion och färdiga varor från ursprungsorten till förbrukningsplatsen.

 • Företagens sociala ansvar

  Hantering eller styrning av affärsprocesser på ett ansvarsfullt och etiskt sätt med beaktande av det ekonomiska ansvaret gentemot aktieägarna som lika viktigt som ansvaret gentemot berörda miljö- och samhällsparter.

 • Leverantörshantering

  Metoder och tekniker för att säkerställa att de externa tjänster och konfigurationsenheter som behövs för tillhandahållandet av tjänster finns tillgängliga på begäran och i enlighet med vad som överenskommits på tjänstenivå.

 • Ekonomiska prognoser

  Det verktyg som används inom ekonomisk förvaltning för att identifiera intäktstendenser och uppskatta ekonomiska förhållanden.

 • Principer för distributionskedjor

  Egenskaper, verksamheter och resurser som används för att flytta en produkt eller tjänst från leverantör till kund.

Färdigheter

 • Bedöma leverantörsrisker

  Utvärdera leverantörsresultat för att bedöma vilka leverantörer som uppnår tillfredsställande resultat eller kanske inte gör det, håller sig till överenskomna avtal, uppfyller standardkraven och den önskade kvaliteten vid alla tidpunkter eller som kan utgöra framtida risker.

 • Analysera finansiella trender på marknaden

  Övervaka och förutsäga tendenser på en finansmarknad i syfte att gå i en viss riktning över tid.

 • Analysera strategier i leverantörskedjan

  Granska en organisations planeringsinformation om produktionen, dess förväntade produktionsenheter, kvalitet, kvantitet, kostnad, tillgängliga tid och behov av arbetskraft. Lägga fram förslag för att förbättra produkter, tjänsternas kvalitet och minska kostnaderna.

 • Sträva efter företagstillväxt

  Utveckla strategier och planer som syftar till att uppnå hållbar företagstillväxt, oavsett om företaget ägs av dig själv eller någon annan. Sträva i handling efter att öka intäkterna och åstadkomma positiva kassaflöden.

 • Förutse framtiden för affärsverksamhet

  Förutse hur affärsverksamhetens resultat kommer att se ut i framtiden med hänsyn till potentiella utgifter och intäkter i syfte att prognostisera kommande perioder.

 • Förutsäga produktionskvantiteter

  Fastställa de lämpligaste produktionsnivåerna för produkterna enligt prognoser och analyser baserade på tidigare konsumtion.

 • Hitta leverantörer

  Fastställa potentiella leverantörer för fortsatta förhandlingar. Beakta aspekter såsom produktkvalitet, hållbarhet, lokala källor, säsongsvariationer och täckning av området. Bedöma sannolikheten av att åstadkomma förmånliga avtal med leverantörerna.

 • Ansvara för leveranser

  Övervaka och kontrollera flödet av leveranser inklusive inköp, lagring och förflyttning av råvaror med erforderlig kvalitet samt inventering av produkter i arbete. Hantera aktiviteter i försörjningskedjan och synkronisera utbudet med efterfrågan på produktion och kunder.

 • Beräkna kostnader för nödvändiga varor

  Försöka värdera beloppen och kostnaderna för nödvändiga leveranser, t.ex. av livsmedel och ingredienser.

 • Upprätthålla leverantörsrelationer

  Skapa varaktiga och meningsfulla relationer med leverantörer och tjänsteleverantörer för att skapa positiva, lönsamma och varaktiga samarbeten och kontraktsförhandlingar.

 • Hantera relationer med chefer

  Hantera relationer med chefer inom andra avdelningar för att säkerställa effektiv service och kommunikation, dvs. försäljning, planering, inköp, handel, distribution och teknik.

 • Analysera ekonomiska trender

  Analysera utvecklingen inom handel, affärsförbindelser och banker på nationell eller internationell nivå samt utvecklingen av de offentliga finanserna och hur dessa faktorer interagerar med varandra i ett givet ekonomiskt sammanhang.

 • Följa företagets standarder

  Leda och styra enligt organisationens uppförandekod.

 • Analysera trender inom arbetet med distributionskedjor

  Analysera och göra prognoser om trender och utvecklingar i leveranskedjan avseende teknik, effektivitetssystem, typer av produkter som levereras samt logistiska krav på transporter för att fortsätta att ligga i framkant när det gäller metoder i försörjningskedjan.

 • Förutsäga utdelningsutveckling

  Förutsäga vinsterna som företag betalar ut till sina aktieägare på lång sikt, med hänsyn till tidigare utdelningar, företagets ekonomiska ställning och stabilitet, trender på aktiemarknaden och aktieägares reaktioner på trenderna.

 • Beställa varor

  Efterfråga produkter från relevanta leverantörer för att få lämpliga och lönsamma produkter att köpa.

 • Upprätthålla kundrelationer

  Bygga varaktiga och meningsfulla relationer med kunder för att säkerställa nöjdhet och lojalitet genom att ge korrekt och vänlig rådgivning och support, leverera högkvalitativa produkter och tjänster samt erbjuda information och service efter försäljning.

 • Analysera förändringar inom logistik

  Bedöma de ekonomiska konsekvenserna av eventuella förändringar i logistik såsom transportsätt, produktmix eller produktvolymer, transportörer och transportmedel.

 • Göra lagerinventering

  Kontrollera produktlagret med avseende på balans mellan tillgång och lagerkostnader.

Source: Sisyphus ODB