Yrke programvaruchef

Programvaruchefer övervakar förvärv och utveckling av programvarusystem för att tillhandahålla stöd till alla organisatoriska enheter. De övervakar även resultaten och kvaliteten på de olika programvarulösningar och -projekt som genomförs inom organisationen.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Metoder för IT-projekthantering

  Metoderna eller modellerna för planering, förvaltning och övervakning av ICT-resurser för att uppfylla specifika mål. Sådana metoder innefattar Waterfall, Incremental, V-Model, Scrum eller Agile och användningen av ICT-verktyg för projektledning.

 • Enhetligt modelleringsspråk

  Det universella modelleringsspråket som används vid programvaruutveckling och som syftar till att erbjuda en standardiserad visualisering av systemutformning.

 • Kvalitetssäkringsmetoder

  Principer för kvalitetssäkring, standardkrav och uppsättningen av processer och aktiviteter som används för att mäta, kontrollera och säkerställa kvaliteten på produkter och processer.

 • Systemutveckling

  Sekvensen av etapper såsom planering, skapande, provning och användning samt modeller för utarbetande och livscykelhantering av ett system.

 • Programvaruegenskaper

  Metriska metoder som mäter en egenskap hos programvarusystemet för att fastställa utvecklingen av programvaran och utvärdera den.

 • Datalagring

  Fysiska och tekniska koncept som anger hur digital datalagring ska organiseras i särskilda system, både lokalt, som hårddiskar och direktminnen (RAM), och på distans, via nätverk, internet eller molntjänster.

 • It-projektledning

  Metoder för planering, genomförande, översyn och uppföljning av it-projekt, såsom utveckling, integrering, förändring och försäljning av it-produkter och -tjänster, samt projekt som rör teknisk innovation på it-området.

 • Organisationsstrategier

  Strategier för att uppnå definierade mål som rör utvecklingen och bevarandet av en organisation.

Färdigheter

 • Tillämpa användningspolicyer för IT-system

  Följa skriftliga och etiska lagar och policyer när det gäller användning och administration av IT-system.

 • Hantera affärskunskaper

  Inrätta strukturer och distributionspolicyer för att möjliggöra eller förbättra informationsutnyttjande med hjälp av lämpliga verktyg för att ta fram, skapa och utöka företagets kompetens.

 • Hantera data

  Hantera alla typer av dataresurser under hela deras livscykel genom att utföra dataprofilering, valideringsanalyser, standardisering, identitetsuppdelning, rensning, utökning och granskning. Se till att alla data är ändamålsenliga med hjälp av specialiserade IKT-verktyg i syfte att uppfylla kvalitetskriterierna för data.

 • Beräkna kostnad för programvara

  Tillämpa metoder och tekniker för att uppskatta och beräkna kostnaden för programvara under hela dess livscykel, inklusive kostnader för utveckling och förvärv, underhållskostnader och inbyggda kvalitetskostnader, dvs. kostnader som förknippas med efterlevnad eller bristande efterlevnad.

 • Ta fram programdesign

  Införliva en rad krav i en tydlig och organiserad programvarudesign.

 • Utföra analytiska matematiska beräkningar

  Tillämpa matematiska metoder och använda beräkningsteknik för att utföra analyser och finna lösningar på specifika problem.

 • Leda IT-projekt

  Planera, organisera, kontrollera och dokumentera förfaranden och resurser, såsom humankapital, utrustning och kontroll, för att inom ramen för särskilda begränsningar, såsom tillämpningsområde, tid, kvalitet och budget, uppnå specifika mål med anknytning till IKT-system, IKT-tjänster eller IKT-produkter.

 • Tillämpa systemorganisatoriska principer

  Genomföra interna policyer om utveckling, intern och extern användning av tekniska system såsom programvarusystem, nätverkssystem och telekommunikationssystem för att uppnå en kombination av mål för en organisations effektiva verksamhet och tillväxt.

 • Använda IT-ärendesystem

  Använda ett specialiserat system för att spåra registrering, behandling och lösning av frågor inom en organisation genom att tilldela var och en av dessa frågor ett ärendenummer, registrera synpunkter från berörda personer, spåra ändringar och visa status för ärendet, tills det är klart.

 • Analysera programvaruspecifikationer

  Bedöma specifikationerna för en programvara eller ett system som ska utvecklas genom att identifiera funktionella och icke-funktionella krav, begränsningar och möjliga fallstudier som illustrerar interaktionen mellan programvara och användare.

 • övervaka tekniktrender

  Studera och undersöka de senaste trenderna och utvecklingarna inom teknik. Iaktta och prognostisera deras utveckling beroende på aktuella eller framtida marknads- och affärsförhållanden.

 • Säkerställa efterlevnad av verksamhetens it-standarder

  Säkerställa att händelseläget är i överensstämmelse med de IKT-regler och -förfaranden som beskrivs av en organisation för dess produkter, tjänster och lösningar.

Source: Sisyphus ODB