Yrke räddningschef

Räddningschefer övervakar en brandkår. De samordnar brandkårens verksamhet samt övervakar och leder brandkåren och räddningspersonalen vid brandbekämpning och räddningsinsatser för att säkra personalens säkerhet och riskbegränsning. De utför administrativa uppgifter för att säkra registerhållning och tillämpar policyer för att förbättra brandkårens verksamhet.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Förebyggande av bränder

  Föreskrifter om brand- och explosionsskydd och om den utrustning, de system och de metoder som används.

 • Akut omhändertagande

  Förfaranden för prehospital vård vid medicinska nödsituationer, som t.ex. första hjälpen, återupplivningstekniker, rättsliga och etiska frågor, patientbedömning och trauman.

 • Lagstiftning om fyrverkeriartiklar

  Rättsliga bestämmelser om fyrverkeriartiklar och pyrotekniska material.

 • Brandbekämpningssystem

  De enheter och system som används för att släcka bränder; klassning och kemi gällande bränder.

 • Brandsäkerhetsföreskrifter

  Rättsliga regler som ska tillämpas för brandsäkerhet och förebyggande av brand vid en anläggning.

Färdigheter

 • Delegera uppgifter

  Delegera aktiviteter och uppgifter till andra beroende på deras förmåga, förberedelsenivå, behörighet och rättsligt fastställda arbetsområde. Se till att människor förstår vad de ska göra och när de ska göra det.

 • Säkerställa allmänhetens säkerhet

  Genomföra relevanta förfaranden, strategier och använda lämplig utrustning för att främja lokal eller nationell säkerhetsverksamhet för skydd av data, personer, institutioner och egendom.

 • Använda geografiska informationssystem

  Arbete med datasystem som t.ex. geografiska informationssystem (GIS).

 • Släcka bränder

  Välja lämpliga ämnen och metoder, såsom vatten och olika kemiska agenter, för att släcka bränder beroende på deras storlek. Använda en andningsmask.

 • Använda olika typer av brandsläckare

  Ha kunskap om och tillämpa olika brandsläckningsmetoder samt olika typer och klasser av brandsläckningsutrustning.

 • Leda anställda

  Hantera anställda och underordnade, som arbetar i grupp eller enskilt, för att maximera deras resultat och insatser. Planera deras arbete och verksamhet, ge instruktioner, motivera och leda arbetstagarna så att de når företagets mål. Övervaka och mäta hur en anställd tar sitt ansvar och hur väl detta utförs. Identifiera områden som kan förbättras och lägga fram förslag för att uppnå detta. Leda en grupp människor att uppnå målen och upprätthålla en effektiv arbetsrelation bland personalen.

 • Leda en grupp

  Styra, handleda och motivera en grupp människor så att de uppnår förväntade resultat inom en given tidsram och med planerade resurser i åtanke.

 • Förvalta akuta vårdsituationer

  Hantera situationer där beslutsfattande under tidspress är avgörande för att rädda liv.

 • Hantera allvarliga händelser

  Vidta omedelbara åtgärder för att reagera på allvarliga händelser som påverkar individers säkerhet och trygghet i privata eller offentliga områden, t.ex. trafikolyckor.

 • Arbeta i grupp i farlig miljö

  Arbeta tillsammans med andra i en farlig, ibland bullrig, miljö, t.ex. en brinnande byggnad eller en smidesanläggning, för att uppnå en högre nivå av effektivitet samtidigt som medarbetarnas säkerhet beaktas.

Source: Sisyphus ODB