Yrke redovisningschef

Redovisningschefer ansvarar för all bokföring i samband med finansiell rapportering. De utvecklar och upprätthåller principer och rutiner för redovisning för att säkerställa utfärdande av korrekta finansiella rapporter i rätt tid, övervakar redovisningspersonal och sköter redovisningsaktiviteterna inom en lämplig tidsram och med lämplig budget.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Skattelagstiftning

  Skattelagstiftning som är tillämplig på ett visst specialområde, t.ex. importskatt, statlig skatt, o.s.v.

 • Förfaranden vid ekonomiavdelning

  Processer, arbetsuppgifter, språkbruk, organisationsroll och andra specifika faktorer vid en organisations ekonomiavdelning. Kunskap om finansiella rapporter, investeringar, redovisningsnormer osv.

 • Rapporter

  Ekonomisk redovisning av ett företags finansiella ställning vid periodens eller räkenskapsårets slut. Rapporten består av fem avsnitt; rapport över finansiell ställning, rapport över totalresultat, rapport över förändringar i eget kapital, rapport över kassaflöden samt anmärkningar.

 • Nationellt allmänt accepterade revisionsstandarder

  Den revisionsstandard som godtas i en region eller ett land med angivande av regler och förfaranden för redovisning av finansiella uppgifter.

 • Förfaranden vid redovisningsavdelning

  De olika processerna, arbetsuppgifterna, jargongen, rollen i en organisation samt andra specifika särdrag av redovisningsavdelningen såsom bokföring, fakturor, registerföring och beskattning.

 • Ekonomisk förvaltning

  Det ekonomiska område som omfattar praktiska analyser och verktyg för att fastställa finansiella resurser. Detta inbegriper affärsstrukturer, investeringskällor och företags värdestegring till följd av ledningsbeslut.

 • Företagens sociala ansvar

  Hantering eller styrning av affärsprocesser på ett ansvarsfullt och etiskt sätt med beaktande av det ekonomiska ansvaret gentemot aktieägarna som lika viktigt som ansvaret gentemot berörda miljö- och samhällsparter.

 • Finansiell analys

  Bedömning av finansiella möjligheter, medel och status för en organisation eller enskild person genom analys av redovisning och rapporter i syfte att fatta väl underbyggda affärsbeslut eller finansiella beslut.

 • Bokföringsposter

  De finansiella transaktioner som redovisas i ett företags redovisningssystem eller räkenskapsböcker tillsammans med tillhörande metadata, till exempel datum, belopp, berörda konton och en beskrivning av transaktionen.

 • Avskrivning

  En metod inom redovisning som innebär att en tillgångs värde delas upp under dess nyttjandeperiod för kostnadsfördelning per räkenskapsår, parallellt med att tillgångens värde dras av i företagets räkenskaper.

 • Bedrägeribekämpning

  Metoder som används för att identifiera bedräglig verksamhet.

 • IFRS-standarder

  Uppsättning redovisningsstandarder och regler riktade till företag som är noterade på börsen och som är skyldiga att publicera och offentliggöra sina redovisningsrapporter.

Färdigheter

 • Förklara räkenskapshandlingar

  Ge ytterligare förklaringar och upplysningar till personal, återförsäljare, revisorer och övriga om hur redovisningen registreras och behandlas i räkenskaperna.

 • Tolka rapporter

  Läsa, förstå och tolka de viktigaste posterna och indikatorerna i finansiella rapporter. Hämta den viktigaste informationen från finansiella rapporter efter behov och integrera denna information i utvecklingen av avdelningens planer.

 • Förvalta konton

  Förvalta en organisations räkenskaper och finansiella verksamhet genom att övervaka att alla handlingar arkiveras på korrekt sätt, att all information och alla beräkningar är korrekta och att korrekta beslut fattas.

 • Införa finansiella regler

  Läsa, förstå och se till att finansiella regler följs av företaget vid samtliga skattemässiga och redovisningsrelaterade förfaranden inom organisationen.

 • Integrera företagets strategi i den dagliga verksamheten

  Reflektera över företags strategiska grund, dvs. deras uppdrag, visioner och värden, för att integrera denna grundval i jobbets prestanda.

 • Planera arbetsmiljöförfaranden

  Införa rutiner för att upprätthålla och förbättra hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

 • Leda bokföringsarbete

  Samordna, agera uppdragsgivare och övervaka verksamheten inom bokföringsavdelningar för att säkerställa korrekt redovisning och slutlig rapportering av företagets finansiella transaktioner.

 • Fullgöra lagstadgade skyldigheter

  Förstå, följa och tillämpa företagets lagstadgade skyldigheter i det dagliga arbetet.

 • Sträva efter företagstillväxt

  Utveckla strategier och planer som syftar till att uppnå hållbar företagstillväxt, oavsett om företaget ägs av dig själv eller någon annan. Sträva i handling efter att öka intäkterna och åstadkomma positiva kassaflöden.

 • Följa företagets standarder

  Leda och styra enligt organisationens uppförandekod.

 • Säkerställa efterlevnad av redovisningspraxis

  Förvaltning av räkenskaper och efterlevnad av allmänt accepterade redovisningskonventioner som bokföring av transaktioner till gällande pris, kvantifiering av varor, skilja chefernas personliga konton från företagets konton, verkställa överföring av äganderätt till tillgångar under genomförandetiden och säkerställa väsentlighetsprincipen.

 • övervaka finansiella konton

  Hantera enhetens ekonomiadministration, hålla nere kostnaderna till endast nödvändiga utgifter och maximera intäkterna i din organisation.

 • Upprätta en finansiell plan

  Upprätta en finansiell plan i enlighet med finansiella regler och kundregler, bl.a. en investerarprofil, finansiell rådgivning samt förhandlings- och transaktionsplaner.

 • Analysera finansiella trender på marknaden

  Övervaka och förutsäga tendenser på en finansmarknad i syfte att gå i en viss riktning över tid.

 • Bedöma ett företags fortlevnad

  Analysera finansiella rapporter, finansiell information och företagets utsikter för att fastställa företagets fortlevnad.

 • Hjälpa till vid framtagning av årsbudget

  Hjälpa till vid framtagningen av den årliga budgeten genom att ta fram basdata i enlighet med budgetprocessen.

 • Kontrollera räkenskapshandlingar

  Se över räkenskapshandlingar för kvartalet och året samt se till att redovisningsuppgifterna korrekt återspeglar företagets finansiella transaktioner.

 • Se till att kraven uppfylls för offentliggörande av redovisningsinformation

  Granska företagets redovisningsuppgifter så att de uppfyller gängse kriterier för offentliggörande, till exempel när det gäller begriplighet, relevans, konsekvens, jämförbarhet, tillförlitlighet och objektivitet.

 • Utarbeta redovisningsrutiner

  Fastställa standardiserade metoder och riktlinjer för bokföring och redovisning, bl.a. fastställande av det bokföringssystem som ska användas för att registrera finansiella transaktioner.

 • Analysera ett företags ekonomiska resultat

  Baserat på bokföring, register, finansieringsöversikter och extern information om marknaden, analysera företagets resultat i finansiella frågor för att fastställa förbättringsåtgärder som skulle kunna öka vinsten.

 • Utvärdera budgetar

  Läsa budgetplanerna, analysera de utgifter och inkomster som planeras under en viss period och bedöma företagets eller organisationens allmänna planer.

Source: Sisyphus ODB