Yrke reklamchef

Reklamchefer sköter genomförandet av de reklaminitiativ som ingår i den strategiska marknadsplanen. De organiserar och förbereder de resurser som krävs för att lansera reklamkampanjer och insatser på reklambyråer. De förbereder och anpassar kommunikationskanalerna, förhandlar om avtal och ser till att verksamheten följer budgetarna.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Copyrightlagstiftning

  Lagstiftning som beskriver skyddet av upphovsmäns rättigheter i förhållande till deras verk och hur andra kan använda dem.

 • Marknadsföringsteknik

  De kommunikationsstrategier som är avsedda att övertyga eller uppmuntra en publik och de olika medier som används för att uppnå detta mål.

 • Företagens sociala ansvar

  Hantering eller styrning av affärsprocesser på ett ansvarsfullt och etiskt sätt med beaktande av det ekonomiska ansvaret gentemot aktieägarna som lika viktigt som ansvaret gentemot berörda miljö- och samhällsparter.

 • Retorik

  Samtalskonst som syftar till att förbättra förmågan hos författare och talare att informera, övertyga eller motivera sin publik.

 • Opinionsbildning

  Den process genom vilken uppfattningar och åsikter om något formas och uttrycks. De element som spelar en roll i den allmänna opinionen, till exempel informationsramar, psykologiska processer och flockbeteende.

 • Kommunikationsprinciper

  Gemensamma principer för kommunikation, t.ex. aktivt lyssnande, utarbetande av rapporter, anpassning av registret och respekt för andras medverkan.

 • Diplomati

  Förfaranden för att främja överenskommelser eller internationella avtal med andra länder genom att förhandla och försöka skydda hemstatens intressen samt underlätta kompromisser.

 • Marknadsundersökning

  De processer, tekniker och ändamål som ingår i det första steget för att utveckla marknadsföringsstrategier, såsom insamling av information om kunder och fastställande av segment och mål.

 • Strategisk planering

  De element som definierar en organisations grund och kärnverksamhet, såsom dess uppdrag, vision, värderingar och mål.

Färdigheter

 • Ge råd om image

  Ge råd till en klient, till exempel en politiker, artist eller annan offentlig person, om hur hen kan presentera sig på ett sätt som vinner allmänhetens eller målgruppens gillande.

 • Värna klientens intressen

  Skydda en klients intressen och behov genom att vidta nödvändiga åtgärder och undersöka alla möjligheter för att se till att klienten uppnår sitt önskade resultat.

 • Utveckla kreativa idéer

  Utveckling av nya konstnärliga koncept och kreativa idéer.

 • Identifiera kundbehov

  Använda lämpliga frågor och aktivt lyssnande för att identifiera kundernas förväntningar, önskningar och krav på produkter och tjänster.

 • Samordna marknadsföringsaktiviteter

  Hantera översynen av marknadsföringsinsatserna, t.ex. marknadsföringsplaneringen, beviljandet av interna finansiella resurser, reklammaterial, genomförande, kontroll och kommunikationsinsatser.

 • Administrera budgetar

  Planera, granska och rapportera om budgeten.

 • Utarbeta presentationsmaterial

  Utarbeta dokument, bildspel, affischer och andra medier som behövs för särskilda målgrupper.

 • Genomföra projektledning

  Förvalta och planera olika resurser, såsom mänskliga resurser, budget, tidsfrister, resultat och kvalitet som krävs för ett specifikt projekt och övervaka projektets utveckling för att uppnå ett specifikt mål inom en fastställd tid och budget.

 • Använda olika kommunikationskanaler

  Använda olika typer av kommunikationskanaler, t.ex. muntlig, handskriven, digital och telefonkommunikation, i syfte att formulera och dela idéer eller information.

 • Ge råd om PR

  Ge råd till företag eller offentliga organisationer om förvaltning av och strategier för PR för att säkerställa effektiv kommunikation med målpubliken och korrekt överföring av information.

 • Dra slutsatser av resultat från marknadsundersökningar

  Analysera, dra slutsatser och lägga fram viktiga synpunkter från resultaten av marknadsundersökningar. Föreslå potentiella marknader, priser, målgrupper eller investeringar.

 • Analysera externa företagsfaktorer

  Bedriva forskning och analys av företagsexterna faktorer som konsumenter, ställning på marknaden, konkurrenter och den politiska situationen.

 • Redigera pressmeddelanden

  Samla in information och skriva pressmeddelanden, anpassa registret till målgruppen och se till att budskapet förmedlas väl.

 • Utföra intervjuer

  Ta reda på fakta om intervjuns kontext. Planera tillgängligheten. Förbereda dig själv beroende på kontexten och mediernas mångfald (radio, tv, webb, tidningar osv.) samt ge en intervju.

 • Sköta pr

  Sköta public relations (PR) genom att hantera spridning av information mellan en individ eller en organisation och allmänheten.

 • Utarbeta rapporter om kostnads-nyttoanalyser

  Utarbeta, sammanställa och meddela rapporter med uppdelning av kostnadsanalysen av företagets förslag och budgetplaner. Analysera de finansiella eller sociala kostnaderna och fördelarna med ett projekt eller en investering i förväg för en viss tidsperiod.

 • Samordna reklamkampanjer

  Organisera åtgärder för att marknadsföra en produkt eller tjänst, ansvara för produktionen av tv-reklam och dagstidnings- och tidskriftannonser samt föreslå direktreklampaket, e-postkampanjer, webbplatser, reklampelare och andra marknadsföringskanaler.

 • Hantera kontrakt

  Förhandla om villkor, kostnader och andra specifikationer för ett kontrakt, och samtidigt försäkra sig om att de uppfyller de rättsliga kraven och är rättsligt bindande. Övervaka genomförandet av kontraktet, komma överens om och dokumentera eventuella ändringar.

 • Integrera företagets strategi i den dagliga verksamheten

  Reflektera över företags strategiska grund, dvs. deras uppdrag, visioner och värden, för att integrera denna grundval i jobbets prestanda.

 • Hålla offentliga presentationer

  Tala offentligt och interagera med de personer som närvarar. Förbereda meddelanden, planer, diagram och annan information till presentationen.

 • Utveckla kommunikationsstrategier

  Hantera eller bidra till utformningen och genomförandet av en organisations interna och externa kommunikationsplaner och presentation, inbegripet dess onlinenärvaro.

 • Utarbeta PR-strategier

  Planera, samordna och genomföra alla insatser som krävs i en PR-strategi, till exempel fastställa mål, förbereda kommunikation, kontakta partner och sprida information bland berörda parter.

 • Organisera presskonferenser

  Organisera intervjuer med en grupp journalister för att göra ett tillkännagivande eller besvara frågor om ett visst ämne.

 • Skapa relationer med medierna

  Anta en professionell inställning för att på ett effektivt sätt svara på mediernas krav.

Source: Sisyphus ODB