Yrke rektor, förskola

Rektorer (förskola) leder den dagliga verksamheten på en förskola. De hanterar personal, fattar beslut om antagning och ansvarar för efterlevnad av läroplansnormer som är åldersanpassade för förskolebarn och underlättar utbildning för social och beteendemässig utveckling. De ser även till att förskolan uppfyller de lagstadgade nationella utbildningskraven.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Förfaranden i förskolan

  Den inre funktionen på en förskola, till exempel strukturen för relevant undervisningsstöd och ledning, policyer och föreskrifter.

 • Läroplaner

  Den offentliga politik som rör läroplaner och godkända kursplaner från särskilda utbildningsinstitutioner.

 • Projektledning

  Förstå projektledning och verksamhet som omfattar detta område. Känna till de variabler som ingår i projektförvaltningen, till exempel tid, resurser, krav, tidsfrister och svar på oförutsedda händelser.

 • Mål i läroplanen

  De mål som fastställs i läroplanerna och de fastställda läranderesultaten.

 • Utbildningslagstiftning

  Rättsområde och lagstiftning som rör utbildningspolitik och yrkesverksamma inom utbildningssektorn på internationell och nationell nivå, t.ex. lärare, elever och administratörer.

 • Pedagogik

  Gren inriktad på undervisningens teori och praktik, inbegripet olika undervisningsmetoder för utbildning av enskilda personer eller grupper.

Färdigheter

 • Samarbeta med utbildningspersonal

  Kommunicera med lärare eller andra yrkesverksamma som arbetar med utbildning för att kartlägga behov och förbättringsområden inom utbildningssystem och upprätta ett samarbetsrelation.

 • Garantera elevers säkerhet

  Se till att alla elever som omfattas av en instruktörs eller annan persons tillsyn är säkra och inräknade. Följa säkerhetsföreskrifter som gäller för inlärningssituationen.

 • Förbättra arbetsuppgifterna

  Lägga fram rekommendationer till förbättring av arbetsuppgifterna.

 • Leda anställda

  Hantera anställda och underordnade, som arbetar i grupp eller enskilt, för att maximera deras resultat och insatser. Planera deras arbete och verksamhet, ge instruktioner, motivera och leda arbetstagarna så att de når företagets mål. Övervaka och mäta hur en anställd tar sitt ansvar och hur väl detta utförs. Identifiera områden som kan förbättras och lägga fram förslag för att uppnå detta. Leda en grupp människor att uppnå målen och upprätthålla en effektiv arbetsrelation bland personalen.

 • Ansöka om statlig finansiering

  Samla information om och söka bidrag, stipendier och andra finansieringsprogram som regeringen tillhandahåller till små och stora projekt eller organisationer inom olika områden.

 • Analysera personalsituationen

  Utvärdera och identifiera personalbrist i fråga om kvantitet, kompetens, prestationsintäkter och överskott.

 • Bidra till organisering av skolevenemang

  Bistå vid planering och organisering av skolevenemang, t.ex. öppet hus på skolan, ett idrottsevenemang eller en talangshow.

 • Handleda undervisande personal

  Handleda och utvärdera åtgärder som vidtas av undervisande personal, som lärar- eller forskningsassistenter och lärare, och deras metoder. Handleda, utbilda och ge råd till dem vid behov.

 • Bedöma barn och ungdomars utveckling

  Utvärdera de olika aspekterna av barns och ungdomars utvecklingsbehov.

 • övervaka utvecklingen på utbildningsområdet

  Övervaka förändringarna i utbildningspolitik, -metodik och -forskning genom att se över relevant litteratur samt samarbeta med utbildningstjänstemän och -institutioner.

 • Administrera budgetar

  Planera, granska och rapportera om budgeten.

 • Lägga fram rapporter

  Visa resultat, statistik och slutsatser för publik på ett överskådligt och lättfattligt sätt.

 • Främja barns välbefinnande

  Skapa en miljö som stödjer och värdesätter barn och hjälper dem att hantera sina egna känslor och relationer.

 • Föregå med gott exempel i en organisation

  Prestera, agera och uppföra sig på ett sätt som hjälper medarbetare att följa sina chefers exempel.

 • Genomföra vårdprogram för barn

  Bedriva verksamhet med barn i enlighet med deras fysiska, känslomässiga, intellektuella och sociala behov genom att använda lämpliga verktyg och lämplig utrustning som underlättar interaktion och lärande.

 • Skriva arbetsrelaterade rapporter

  Sammanställa arbetsrelaterade rapporter som stöder en effektiv relationshantering och en hög standard när det gäller dokumentation och registerföring. Skriva och presentera resultat och slutsatser på ett klart och begripligt sätt så att de kan förstås av en icke-expert.

 • Utarbeta organisationspolicyer

  Utveckla och övervaka genomförandet av policyer som syftar till att dokumentera och närmare beskriva rutinerna kring organisationens verksamhet mot bakgrund av dess strategiska planering.

Source: Sisyphus ODB