Yrke rektor, vuxenutbildning

Rektorer (vuxenutbildning) leder den dagliga verksamheten på en institution för eftergymnasial utbildning, t.ex. tekniska institut och andra postgymnasiala skolor. De fattar beslut om antagning och ansvarar för efterlevnad av läroplansnormer som underlättar studenternas akademiska utveckling. De leder personal, skolans budget och program samt övervakar kommunikation mellan olika avdelningar. De ser även till att skolan uppfyller de lagstadgade nationella utbildningskraven.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Mål i läroplanen

  De mål som fastställs i läroplanerna och de fastställda läranderesultaten.

 • Läroplaner

  Den offentliga politik som rör läroplaner och godkända kursplaner från särskilda utbildningsinstitutioner.

 • Utbildningslagstiftning

  Rättsområde och lagstiftning som rör utbildningspolitik och yrkesverksamma inom utbildningssektorn på internationell och nationell nivå, t.ex. lärare, elever och administratörer.

 • Projektledning

  Förstå projektledning och verksamhet som omfattar detta område. Känna till de variabler som ingår i projektförvaltningen, till exempel tid, resurser, krav, tidsfrister och svar på oförutsedda händelser.

 • Förfaranden inom eftergymnasial utbildning

  Beskaffenheten hos eftergymnasial utbildning, såsom strukturer för stöd och förvaltning av relevant utbildning samt policyer och förordningar.

Färdigheter

 • Föregå med gott exempel i en organisation

  Prestera, agera och uppföra sig på ett sätt som hjälper medarbetare att följa sina chefers exempel.

 • Leda anställda

  Hantera anställda och underordnade, som arbetar i grupp eller enskilt, för att maximera deras resultat och insatser. Planera deras arbete och verksamhet, ge instruktioner, motivera och leda arbetstagarna så att de når företagets mål. Övervaka och mäta hur en anställd tar sitt ansvar och hur väl detta utförs. Identifiera områden som kan förbättras och lägga fram förslag för att uppnå detta. Leda en grupp människor att uppnå målen och upprätthålla en effektiv arbetsrelation bland personalen.

 • Samarbeta med lärarna

  Kommunicera med skolpersonal, till exempel lärare, lärarassistenter, akademiska rådgivare och rektor, i frågor som rör elevernas välbefinnande. Inom ramen för ett universitet samarbeta med den tekniska personalen och forskningsanställda för att diskutera forskningsprojekt och kursrelaterade frågor.

 • Skriva arbetsrelaterade rapporter

  Sammanställa arbetsrelaterade rapporter som stöder en effektiv relationshantering och en hög standard när det gäller dokumentation och registerföring. Skriva och presentera resultat och slutsatser på ett klart och begripligt sätt så att de kan förstås av en icke-expert.

 • Sköta samarbetet med styrelsemedlemmar

  Rapportera till ledningen, styrelsen och kommittéerna inom en organisation.

 • Analysera personalsituationen

  Utvärdera och identifiera personalbrist i fråga om kvantitet, kompetens, prestationsintäkter och överskott.

 • Lägga fram rapporter

  Visa resultat, statistik och slutsatser för publik på ett överskådligt och lättfattligt sätt.

 • Leda styrelsemöten

  Fastställa datum, förbereda dagordningen, se till att nödvändiga material tillhandahålls och leda mötena i en organisations beslutsfattande organ.

 • Företräda organisationen

  Agera som företrädare för institutionen, företaget eller organisationen inför allmänheten.

 • Samarbeta med utbildningspersonal

  Kommunicera med lärare eller andra yrkesverksamma som arbetar med utbildning för att kartlägga behov och förbättringsområden inom utbildningssystem och upprätta ett samarbetsrelation.

 • Bidra till organisering av skolevenemang

  Bistå vid planering och organisering av skolevenemang, t.ex. öppet hus på skolan, ett idrottsevenemang eller en talangshow.

 • övervaka utvecklingen på utbildningsområdet

  Övervaka förändringarna i utbildningspolitik, -metodik och -forskning genom att se över relevant litteratur samt samarbeta med utbildningstjänstemän och -institutioner.

 • Utarbeta organisationspolicyer

  Utveckla och övervaka genomförandet av policyer som syftar till att dokumentera och närmare beskriva rutinerna kring organisationens verksamhet mot bakgrund av dess strategiska planering.

 • Ansvara för skolbudget

  Genomföra kostnadsberäkningar och budgetplanering från en utbildningsinstitution eller en skola. Övervaka skolbudgeten samt kostnader och utgifter. Göra budgetrapporter.

 • Garantera elevers säkerhet

  Se till att alla elever som omfattas av en instruktörs eller annan persons tillsyn är säkra och inräknade. Följa säkerhetsföreskrifter som gäller för inlärningssituationen.

Source: Sisyphus ODB