Yrke rektor

Rektorer leder den dagliga verksamheten på en utbildningsinstitution. De fattar beslut om antagning och ansvarar för efterlevnad av läroplansnormer som underlättar studenternas akademiska utveckling. De leder personal i nära samarbete med de olika avdelningscheferna och utvärderar ämneslärarna i tid för att uppnå bästa möjliga resultat. De ser även till att skolan uppfyller de lagstadgade nationella utbildningskraven och samarbetar med lokalsamhällen och regeringar.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Relaterade yrken yrkesförberedande undervisning

 • Chef yrkeskola
 • Yrkeslärare, övrigt
 • Yrkeslärare: allmänna program, inget särskilt område
 • Yrkeslärare: biologi, naturvetenskap, medicin
 • Yrkeslärare: ekonomi, psykologi, pedagogik
 • Yrkeslärare: hälsovård och omsorg
 • Yrkeslärare: jordbruksrelaterade ämnen
 • Yrkeslärare: juridik, ledarskap, administration
 • Yrkeslärare: matematik, informatik
 • Yrkeslärare: pedagogik och lärarutbildning
 • Yrkeslärare: socialt arbete, socialvetenskap
 • Yrkeslärare: språk, historia
 • Yrkeslärare: teknik

Kunskap

 • Läroplaner

  Den offentliga politik som rör läroplaner och godkända kursplaner från särskilda utbildningsinstitutioner.

 • Bokföringsmetoder

  Metoder för registrering och sammanställning av affärs- och finansiella transaktioner samt analys, kontroll och rapportering av resultaten.

 • Utbildningsadministration

  Processer som rör en utbildningsanstalts administrativa områden, dess ledning, anställda och studenter.

 • Utbildningslagstiftning

  Rättsområde och lagstiftning som rör utbildningspolitik och yrkesverksamma inom utbildningssektorn på internationell och nationell nivå, t.ex. lärare, elever och administratörer.

 • Budgetprinciper

  Principer för att uppskatta och planera prognoser för affärsverksamhet, sammanställa regelbundna budgetar och rapporter.

 • Redovisning

  Dokumentation och behandling av uppgifter om finansiell verksamhet.

 • Ekonomisk förvaltning

  Det ekonomiska område som omfattar praktiska analyser och verktyg för att fastställa finansiella resurser. Detta inbegriper affärsstrukturer, investeringskällor och företags värdestegring till följd av ledningsbeslut.

 • Projektledning

  Förstå projektledning och verksamhet som omfattar detta område. Känna till de variabler som ingår i projektförvaltningen, till exempel tid, resurser, krav, tidsfrister och svar på oförutsedda händelser.

 • Kontorsprogramvara

  Programmens egenskaper och funktion, som t.ex. ordbehandling, kalkylblad, presentation, e-post och databas.

 • Elektronisk kommunikation

  Datakommunikation med digitala medel som datorer, telefon eller e-post.

 • Mål i läroplanen

  De mål som fastställs i läroplanerna och de fastställda läranderesultaten.

Färdigheter

 • Ansvara för antagning

  Besluta om antalet tillgängliga platser och välja ut elever eller studenter på grundval av fastställda kriterier och i enlighet med nationell lagstiftning.

 • Sköta ekonomiska transaktioner

  Hantera valutor, finansiella växlingar, inlåning samt företags- och kontrollbetalningar. Upprätta och förvalta gästkonton och ta emot betalningar med kontanter, kreditkort och betalkort.

 • Handleda undervisande personal

  Handleda och utvärdera åtgärder som vidtas av undervisande personal, som lärar- eller forskningsassistenter och lärare, och deras metoder. Handleda, utbilda och ge råd till dem vid behov.

 • Informera om utbildningsfinansiering

  Ge information till föräldrar och studenter om terminsavgifter, studielån och finansiella stödtjänster.

 • Spåra finansiella transaktioner

  Iaktta, spåra och analysera finansiella transaktioner som görs i företag eller banker. Fastställa transaktionens giltighet och kontrollera misstänkta transaktioner eller högrisktransaktioner för att undvika misskötsel.

 • Tillhandahålla stöd till skolledningen

  Stödja förvaltningen av en utbildningsanstalt genom att direkt bistå i förvaltningsarbetet eller genom att tillhandahålla information och vägledning från ert sakområde i syfte att förenkla förvaltningsuppgifterna.

 • Skriva arbetsrelaterade rapporter

  Sammanställa arbetsrelaterade rapporter som stöder en effektiv relationshantering och en hög standard när det gäller dokumentation och registerföring. Skriva och presentera resultat och slutsatser på ett klart och begripligt sätt så att de kan förstås av en icke-expert.

 • Utarbeta organisationspolicyer

  Utveckla och övervaka genomförandet av policyer som syftar till att dokumentera och närmare beskriva rutinerna kring organisationens verksamhet mot bakgrund av dess strategiska planering.

 • Kommunicera med unga

  Använda verbal och icke-verbal kommunikation och kommunicera via skrift, elektroniska hjälpmedel eller teckningar. Anpassa din kommunikation till barns och ungdomars ålder, behov, särdrag, förmågor, preferenser och kultur.

 • Föra register över finansiella transaktioner

  Sammanställa alla de finansiella transaktioner som har utförts i ett företags dagliga verksamhet och registrera dem i deras respektive konton.

 • Administrera budgetar

  Planera, granska och rapportera om budgeten.

 • Samarbeta med utbildningspersonal

  Kommunicera med lärare eller andra yrkesverksamma som arbetar med utbildning för att kartlägga behov och förbättringsområden inom utbildningssystem och upprätta ett samarbetsrelation.

 • Ansvara för skolbudget

  Genomföra kostnadsberäkningar och budgetplanering från en utbildningsinstitution eller en skola. Övervaka skolbudgeten samt kostnader och utgifter. Göra budgetrapporter.

 • Leda anställda

  Hantera anställda och underordnade, som arbetar i grupp eller enskilt, för att maximera deras resultat och insatser. Planera deras arbete och verksamhet, ge instruktioner, motivera och leda arbetstagarna så att de når företagets mål. Övervaka och mäta hur en anställd tar sitt ansvar och hur väl detta utförs. Identifiera områden som kan förbättras och lägga fram förslag för att uppnå detta. Leda en grupp människor att uppnå målen och upprätthålla en effektiv arbetsrelation bland personalen.

Source: Sisyphus ODB