Yrke resmålsansvarig

Resmålsansvariga ansvarar för förvaltning och genomförande av de nationella/regionala/lokala turismstrategierna (eller policyerna) för utveckling och marknadsföring av resmål.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Marknadsanalys

  Marknadsanalyser och forskning samt dess tillhörande forskningsmetoder.

 • Lokal och regional turistindustri

  Egenskaper hos lokala sevärdheter och evenemang, logi, barer, restauranger och fritidsaktiviteter.

 • Försäljningsstrategier

  Principerna för kundbeteende och målmarknader i syfte att främja och sälja en produkt eller en tjänst.

 • Geografiska områden för turism

  Turismens geografi i Europa och övriga världen för att lyfta fram relevanta turistområden och turistattraktioner.

 • Turistresurser på ett resmål som kan utvecklas

  Undersökning av turistresurser inom ett specifikt område och dess potential för vidareutveckling av nya turisttjänster och evenemang.

Färdigheter

 • Följa lagar om hälsa, säkerhet, hygien och annat vad gäller livsmedel

  Iaktta optimal livsmedelssäkerhet och livsmedelshygien under beredning, produktion, bearbetning, förvaring, distribution och leverans av livsmedel.

 • Bygga upp ett leverantörsnätverk inom turism

  Etablera ett allmänt spritt nätverk av leverantörer inom turistnäringen. Förbereda bästa möjliga paket- och turisttjänster.

 • Utföra marknadsundersökningar

  Samla in, bedöma och presentera data om målmarknaden och kunderna för att främja strategisk utveckling och genomförbarhetsbedömningar. Kartlägga trender på marknaden.

 • Leda och övervaka arbetslaget

  Leda och observera arbetstagarnas beteende.

 • Ta fram en strategisk marknadsföringsplan för resmål

  Utarbeta en ram och allmän inriktning för marknadsföringsaktiviteter som rör ett turistmål. Detta omfattar marknadsundersökningar, varumärkesutveckling, reklam och kampanjer, distribution och försäljning.

 • Leda anställda

  Hantera anställda och underordnade, som arbetar i grupp eller enskilt, för att maximera deras resultat och insatser. Planera deras arbete och verksamhet, ge instruktioner, motivera och leda arbetstagarna så att de når företagets mål. Övervaka och mäta hur en anställd tar sitt ansvar och hur väl detta utförs. Identifiera områden som kan förbättras och lägga fram förslag för att uppnå detta. Leda en grupp människor att uppnå målen och upprätthålla en effektiv arbetsrelation bland personalen.

 • Leda den strategiska planeringen för varumärket

  Leda den strategiska planeringsprocessen för ett varumärke genom att möjliggöra innovation och framsteg inom strategierna samt förbättra kommunikationen med konsumenter, i syfte att använda konsumenternas åsikter och behov som grund för innovationer och strategier.

 • Tänka strategiskt

  Tillämpa generering och effektiv tillämpning av företagsinsikter och eventuella möjligheter för att få konkurrensfördelar på lång sikt.

 • Planera digitala marknadsföringsstrategier

  Utveckla digitala marknadsföringsstrategier för både fritids- och affärsändamål, skapa webbplatser och hantera mobil teknik och sociala nätverk.

 • övervaka utformningen av turistpublikationer

  Övervaka utformningen av marknadsföringspublikationer och -material för turistrelaterade produkter.

 • Ansvara för produktion av reklam för resmål

  Ansvara för utformning, produktion och distribution av turistkataloger och -broschyrer.

 • Välja optimal distributionskanal

  Välj bästa möjliga distributionskanal för kunden.

 • Skapa affärsrelationer

  Skapa ett positivt, långsiktigt förhållande mellan organisationer och utomstående intressenter, till exempel leverantörer, distributörer, aktieägare och andra intressenter, i syfte att informera dem om organisationen och dess mål.

 • Genomföra marknadsföringsplan

  Genomföra alla de åtgärder som krävs för att uppnå specifika marknadsföringsmål inom en viss tidsram.

 • Koordinera offentlig-privata partnerskap inom turism

  Övervaka offentlig-privata partner för att uppnå turismutveckling.

 • Bedöma turistmål

  Utvärdera ett område genom att analysera dess typologi, egenskaper och dess tillämpning som turistresurs.

 • Ansvara för distribution av reklam för resmål

  Ansvara för distributionen av turistkataloger och -broschyrer.

 • Rekrytera medarbetare

  Anställa nya medarbetare genom att fastställa yrkesrollen, annonsera, göra intervjuer och välja ut personal i enlighet med företagets policy och lagstiftningen.

 • övervaka tryckningen av turistpublikationer

  Hantera tryckningen av publikationer och material för marknadsföring av turismrelaterade produkter.

 • Koordinera intressenters satsningar för främjande av resmål

  Övervaka med relevanta intressenter, såsom företagsägare och statliga institutioner, för att utveckla en samarbetspräglad produkt eller pr-kampanj.

 • Administrera budgetar

  Planera, granska och rapportera om budgeten.

 • Skapa strategier för prissättning

  Tillämpa metoder som ska användas för att fastställa produktvärden med beaktande av marknadsvillkor, konkurrenters åtgärder, insatskostnader och andra faktorer.

Source: Sisyphus ODB