Yrke säkerhetschef, spel

Säkerhetschefer (spel) följer regelefterlevnaden för spel och övervakar informationssäkerheten för att garantera trygg och säker användning av all informationsteknik i samband med spel.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Ansvarsfullt spelande

  Lämpligt beteende vid deltagande i spel, till exempel att vara uppmärksam på andra människors reaktioner och förstå varför de agerar och reagerar som de gör.

 • Företagspolicyer

  Den uppsättning regler som reglerar ett företags verksamhet.

 • Informationssäkerhetsstrategi

  Den plan som har definierats av ett företag för att fastställa målen för informationssäkerheten och åtgärderna för att minska riskerna, fastställa kontrollmål samt fastställa mått och riktmärken med beaktande av lagstadgade, interna och avtalsenliga krav.

 • Föreskrifter för spelverksamhet

  Rättsliga krav, regler och begränsningar för spel- och vadslagningsverksamhet.

Färdigheter

 • Leda en grupp

  Styra, handleda och motivera en grupp människor så att de uppnår förväntade resultat inom en given tidsram och med planerade resurser i åtanke.

 • Hantera klagomål på spel

  Lösa klagomål beträffande spelverksamhet.

 • Arbeta med konflikthantering

  Ta ansvar för hanteringen av alla klagomål och tvister med empati och förståelse för att uppnå en lösning. Vara fullt medveten om alla protokoll och rutiner för socialt ansvar och kunna hantera problem med spelande på ett professionellt sätt med mognad och empati.

 • Ansvara för spelverksamhet

  Hantera alla aspekter av hasardspel, vadslagning eller lotterier. Leverera effektiva och ändamålsenliga resultat. Införa ett effektivt arbetsschema och hantera personalen för de tillgängliga produkterna. Söka och utveckla kunskaper om branschen, söka möjligheter, vinstoptimering, marginal och omsättning inom alla delar av företaget samt ge lämpliga affärsrekommendationer för genomförande. Tillämpa en effektiv förändringshantering för att förbättra affärsresultatet på ett effektivt sätt.

 • Se till att policy efterlevs

  Säkra kontinuerlig efterlevnad av arbetsmiljölagstiftningen och företagets arbetsmiljörutiner på arbetsplatsen och på offentliga platser. Säkerställa medvetenhet om och efterlevnad av företagets alla policyer på arbetsmiljöområdet samt om lika möjligheter på arbetsplatsen. Utföra andra uppgifter som rimligen kan krävas.

 • Implementera IT-riskhantering

  Utveckla och implementera förfaranden för att identifiera, bedöma, behandla och minska IT-risker, såsom hacknings- och dataläckor, i enlighet med företagets riskstrategi, förfaranden och policyer. Analysera och hantera säkerhetsrisker och incidenter. Rekommendera åtgärder för att förbättra den digitala säkerhetsstrategin.

 • Hantera klagomål från kunder

  Administrera klagomål och negativ återkoppling från kunder i syfte att hantera problem och, i tillämpliga fall, tillhandahålla snabb återupptagning av servicen.

 • Följa etiska uppförandekoder för spel

  Följa de regler och etiska regler som används för hasardspel, vadslagning och lotterier. Hålla aktörernas underhållning i minnet.

Source: Sisyphus ODB