Yrke säkerhetschef

Säkerhetschefer garanterar säkerheten för personer såsom kunder och anställda och företagets tillgångar (fast eller lös egendom, maskiner, fordon och fastigheter). De garanterar säkerhet och trygghet genom att tillämpa säkerhetspolicyer, hålla reda på olika händelser, tillämpa säkerhetsprotokoll, inrätta förfaranden för hantering av nödsituationer, utföra säkerhetsbedömningar och övervaka säkerhetspersonalen.  

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Säkerhetsföreskrifter

  Regelverk, rättsliga förfaranden och strategier för säkerhet och hantering av säkerheten.

 • Intern riskhanteringsprincip

  De interna riskhanteringspolicyer som identifierar, bedömer och prioriterar risker i en it-miljö. De metoder som används för att minimera, övervaka och kontrollera sannolikheten och följderna av katastrofala händelser som påverkar uppnåendet av affärsmålen.

 • Säkerhetshot

  Olika sorters hot mot den offentliga och privata säkerheten, t.ex. olaglig inresa, våldsamt beteende, ofredande, rån, stöld, överfall, kidnappning, mord och offentlig demonstration.

 • Lagligt våld

  De egenskaper som kännetecknar användningen av våld, en rättslära som tillämpas av polis och militära styrkor för att reglera utövandet av våld under ingripanden. Våldsutövandet ska vara en avvägning mellan säkerhetsbehov och etiska frågor inom ramen för angripares och misstänkta individers rättigheter och välbefinnande.

 • Organisatorisk motståndskraft

  Strategier, metoder och tekniker som ökar organisationens förmåga att skydda och upprätthålla de tjänster och den verksamhet som krävs för att uppfylla organisationens mål och skapa hållbara värden genom att effektivt ta itu med de sammanhängande frågorna om säkerhet, beredskap, riskhantering och återhämtning efter katastrofer.

 • Företagens sociala ansvar

  Hantering eller styrning av affärsprocesser på ett ansvarsfullt och etiskt sätt med beaktande av det ekonomiska ansvaret gentemot aktieägarna som lika viktigt som ansvaret gentemot berörda miljö- och samhällsparter.

Färdigheter

 • Sköta säkerhets- och övervakningsutrustning

  Övervaka säkerhets- och övervakningsutrustning för att se vad personer gör inom ett visst område och se till att de är säkra.

 • Se till att utrustning är tillgänglig

  Se till att nödvändig utrustning tillhandahålls, är klar och tillgänglig för användning innan förfarandena inleds.

 • Planera arbetsmiljöförfaranden

  Införa rutiner för att upprätthålla och förbättra hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

 • Administrera budgetar

  Planera, granska och rapportera om budgeten.

 • Ansvara för leveranser

  Övervaka och kontrollera flödet av leveranser inklusive inköp, lagring och förflyttning av råvaror med erforderlig kvalitet samt inventering av produkter i arbete. Hantera aktiviteter i försörjningskedjan och synkronisera utbudet med efterfrågan på produktion och kunder.

 • Fastställa platsbundna säkerhetsrutiner

  Fastställa säkerhetsrutinerna för platsen.

 • Hålla i övningar om katastrofåterställning

  Leda övningar som utbildar människor i vad de ska göra om en oförutsedd katastrof inträffar i IKT-systemens fungerande eller säkerhet, till exempel när det gäller att återställa data, skydda identiteter och information samt vilka åtgärder som bör vidtas för att förebygga ytterligare problem.

 • Leda säkerhetspersonal

  Planera, organisera och schemalägga arbete, utrustning och rutiner för säkerhetspersonalen under sin tillsyn.

 • Fastställa dagliga prioriteringar

  Fastställa dagliga prioriteringar för personal; hantera arbetsbelastning med flera uppgifter effektivt.

 • Föra register över händelserapporter

  Ha ett system för registrering av uppgifter om ovanliga händelser som inträffar på anläggningen, t.ex. arbetsrelaterade skador.

 • Hantera planer för återställande efter datorhaverier

  Utarbeta, testa och vid behov genomföra en åtgärdsplan för att hämta eller kompensera förlorade uppgifter från informationssystemet.

 • Leda daglig informationsverksamhet

  Direkt daglig drift av olika enheter. Samordna program-/projektverksamhet för att säkerställa respekten för kostnader och tidsåtgång.

 • övervaka planering av säkerhetssystem

  Övervaka urval och installation av säkerhetssystem som brandskydds- och ljudisoleringsutrustning och se till att den är tillräckligt effektiv och förenlig med gällande lagstiftning.

 • Säkerställa underhåll av utrustning

  Se till att den utrustning som krävs för verksamheten regelbundet kontrolleras avseende fel, att rutinunderhåll utförs och att reparationer planeras och utförs vid skada eller fel.

 • Hantera relationer med chefer

  Hantera relationer med chefer inom andra avdelningar för att säkerställa effektiv service och kommunikation, dvs. försäljning, planering, inköp, handel, distribution och teknik.

 • Skriva säkerhetsrapporter

  Sammanställa uppgifter om inspektioner, patruller och säkerhetsincidenter till en rapport för ledningsändamål.

 • Sträva efter företagstillväxt

  Utveckla strategier och planer som syftar till att uppnå hållbar företagstillväxt, oavsett om företaget ägs av dig själv eller någon annan. Sträva i handling efter att öka intäkterna och åstadkomma positiva kassaflöden.

 • Sköta säkerhetsutrustning

  Övervaka och genomföra inventering av säkerhetsredskap och säkerhetsutrustning.

 • Hantera logistik

  Skapa en logistisk ram för transport av varor till kunder och för mottagande; genomföra och följa upp logistiska processer och riktlinjer.

 • Följa företagets standarder

  Leda och styra enligt organisationens uppförandekod.

 • Leda anställda

  Hantera anställda och underordnade, som arbetar i grupp eller enskilt, för att maximera deras resultat och insatser. Planera deras arbete och verksamhet, ge instruktioner, motivera och leda arbetstagarna så att de når företagets mål. Övervaka och mäta hur en anställd tar sitt ansvar och hur väl detta utförs. Identifiera områden som kan förbättras och lägga fram förslag för att uppnå detta. Leda en grupp människor att uppnå målen och upprätthålla en effektiv arbetsrelation bland personalen.

 • Undersöka säkerhetsproblem

  Samla in och granska information och belägg som rör säkerhet och trygghet för att analysera möjliga hot, spåra incidenter och förbättra säkerhetsförfaranden.

Source: Sisyphus ODB