Yrke sjötransportchef

Sjötransportchefer samordnar de administrativa aktiviteterna vid förvaltning av fartyg inom ramen för sjötransport. De förbereder fartyg, kontrollerar tillgänglighet, upprätthåller kontakter med kunder, förvaltar budgetar och övervakar verksamheten ur ekonomisk synvinkel i enlighet med gällande sjöfartsbestämmelser.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Fartygstyper

  Känna till ett stort antal fartygstyper, deras egenskaper och specifikationer. Använda denna kunskap för att säkerställa att alla erforderliga säkerhetsåtgärder, tekniska åtgärder och underhållsåtgärder vidtas.

 • Matcha fartyg med sjöfartsleder

  Förstå hur vissa typer av fartyg transporterar olika typer av last och trafikerar olika rutter. Vara förtrogen med de befintliga sjöfartsvägarna för att planera och schemalägga fartygens ankomst och avgång.

 • Finansiell kapacitet

  Finansiella transaktioner som beräkningar, kostnadsuppskattningar och budgetförvaltning med beaktande av relevanta kommersiella och statistiska uppgifter, till exempel uppgifter om material, varor och arbetskraft.

 • IMO:s konventioner

  Känna till IMO:s konventioner i syfte att maximera den internationella sjöfartens effektivitet och säkerhet.

Färdigheter

 • Förenkla kommunikationen inom sjöfartsverksamhet

  Utveckla program och rutiner som förenklar informationsutbytet mellan avdelningar och intressenter om fartygsdrift och fartygsförvaltning. Underlätta en öppen dialog mellan de olika aktörer som deltar i verksamheten såsom besättning, hamnpersonal, fartygsledning, regleringsmyndigheter och kunder.

 • Hålla kontakt med hamnanvändare

  Kommunicera och samarbeta med hamnanvändare som skeppsklarerare, fraktkunder och hamnförvaltare.

 • Etablera kontakt med transportföretag

  Etablera förbindelser med transportföretag för att förhandla fram förmånliga avtal för transport av varor och boskap.

 • Säkerställa kontinuerlig beredskap för revisioner

  Säkerställa en konstant efterlevnad av standarder och krav, till exempel genom att hålla certifieringen uppdaterad och övervaka att verksamheten bedrivs enligt korrekta förfaranden, så att revisioner kan ske smidigt och inga negativa aspekter kan identifieras.

 • Hantera relationer med kollegor

  Hantera relationer med kollegor för att säkerställa en gemensam uppfattning om arbetsrelaterade frågor och komma överens om nödvändiga kompromisser som kan behöva nås mellan parter. Förhandla om kompromisser mellan parter för att se till att det övergripande arbetet fortskrider på ett effektivt sätt och i riktning mot målen.

 • Meddela fartygskrav

  Ge råd till fartygs- och flottledningen om lastbehov, rengöring av tankar, stabilitet och stress och om hur man ska fortsätta att uppfylla alla föreskrivna krav för fartyget på detta område.

 • Planera det dagliga arbetet på fartyg

  Planera de dagliga aktiviteterna ombord på fartyg, bl.a. uppgifter i samband med navigationssäkerhet, frakt, ballast, tankrengöring och tankbesiktningar.

 • Hantera relationer med chefer

  Hantera relationer med chefer inom andra avdelningar för att säkerställa effektiv service och kommunikation, dvs. försäljning, planering, inköp, handel, distribution och teknik.

 • Optimera flottans användbarhet

  Optimera flottans utnyttjande, synlighet, effektivitet och lönsamhet genom användning av särskild programvara för fartygsförvaltning.

 • övervaka sjöfartsverksamhet

  Övervaka sjöfartsverksamhet, material och omgivningar. Granska information från material, händelser eller miljön; identifiera och utvärdera problem och kommunicera med fartygskaptener.

 • Göra miljörevisioner

  Använda utrustning för att mäta olika miljöparametrar för att kunna fastställa miljöproblem och undersöka hur de kan lösas. Utföra inspektioner för att säkerställa att miljölagstiftningen följs.

 • Undersöka möjligheter till diversifiering av sjöfartsverksamhet

  Hålla sig à jour med trender och omsättningsmöjligheter inom sjöfart och sträva efter maximal nyttjandegrad av flottan. Se över möjligheter i form av offshore-tillgångar, brandbekämpning, oljespillshantering, tunga lyft eller kabeldragning.

 • Ta fram effektiviseringsplaner för sjöfart

  Organisera maximalt effektivt utnyttjande av lastutrymme och fartygsrörelse; övervaka antalet tillgängliga kranar och dockutrymme; bedöma fartygs fysiska skick och lastviktens påverkan på stabiliteten.

 • Förbereda granskningsplaner för fartyg

  Planera och förbereda definierade periodiska granskningsplaner för fartyg. Planera de krav och rutiner som ska tillämpas och omvandla dessa till nödvändiga aktiviteter och åtgärder.

 • Avläsa fartygs driftsdata

  Analysera och använda fartygsdata för att förebygga eventuella problem.

 • Hantera säkerhetsstandarder för havssjöfart

  Hantera och upprätthålla säkerhetsstandarder och -rutiner för sjötransport. Se till att alla förordningar och normer följs innan ett fartyg skickas ut. Du kan även begäras att agera som en medlem i ett incidenthanteringsteam.

 • Sköta drift av fartygsflotta

  Hantera en fartygsflotta som ägs av ett företag; känna till flottans exakta kapacitet, underhållskrav och vilka officiella licenser som krävs/innehas.

Source: Sisyphus ODB