Yrke skogvakt

Skogvakter ansvarar för övervakning av den naturliga och ekonomiska bärkraften hos en skogsmark eller skog och för aktiviteter för dess förvaltning och bevarande.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Lagstiftning rörande djurvälfärd

  Rättsliga ramar, yrkesetiska regler, nationella regelverk och EU-regelverk och rättsliga förfaranden för att arbeta med djur och levande organismer i syfte att säkerställa deras välbefinnande och hälsa.

 • Agronomi

  Studiet av hur jordbruksproduktion kombineras med skydd och återställande av naturmiljön. Omfattar principer och metoder för kritiskt urval och lämpliga metoder för hållbarhet inom jordbruket.

 • åtgärder mot växtsjukdomar

  Typer och egenskaper av sjukdomar hos växter och grödor. Olika slags bekämpningsmetoder, aktiviteter med konventionella eller biologiska metoder med beaktande av typen av växt eller gröda, miljö- och klimatförhållanden samt hälso- och säkerhetsföreskrifter. Lagring och hantering av produkter.

 • Lagar för skogsbruk

  Lagstadgade regler som gäller för skogsbruk, dvs. jordbrukslagstiftning, landsbygdslagstiftning och lagar som rör jakt och fiske.

 • Miljöpolitik

  Lokala, nationella och internationella strategier för att främja miljöhållbarhet och utarbetande av projekt som minskar negativ miljöpåverkan och förbättrar miljöns tillstånd.

 • Miljölagstiftning

  Miljöpolitik och lagstiftning som är tillämplig inom ett visst område.

 • Hälso- och säkerhetsföreskrifter

  Nödvändiga hälso-, säkerhets-, hygien- och miljönormer samt lagstiftning inom sektorn för särskilda verksamheter.

 • Skadedjursbekämpning för grödor

  Typer av och egenskaper hos skadedjur i växter och grödor. Olika typer av skadedjursbekämpningsmetoder, åtgärder med konventionella eller biologiska metoder med beaktande av typen av växter eller grödor, miljö- och klimatförhållanden samt hälso- och säkerhetsföreskrifter. Lagring och hantering av produkter.

Färdigheter

 • Förvalta skog

  Utarbeta skogsbruksplaner genom tillämpning av affärsmetoder och skogsbruksprinciper för att på ett effektivt sätt förvalta skogsresurserna.

 • Skriva tekniska rapporter om träd

  Sammanställa skriftliga och lämpliga rapporter om trädrelaterade frågor för parter som ingenjörer, advokater eller hypoteks- och försäkringsbolag, t.ex. om trädrötter orsakar problem för byggnader och infrastruktur.

 • Organisera arbetet

  Organisera, fördela och samordna gruppens medlemmar. Organisera produktionsprogram samt planera produktion och försäljning. Köpa material och utrustning. Förvalta varulagret.

 • övervaka skogens produktivitet

  Övervaka och förbättra skogsproduktionen genom att organisera odling, timmeravverkning och hälsoskyddsåtgärder.

 • Bevara skogar

  Sträva efter att bevara och återställa skogar, biologisk mångfald och ekologiska funktioner.

 • övervaka skogens hälsotillstånd

  Övervaka skogens hälsotillstånd för att se till att alla nödvändiga åtgärder vidtas av arbetsgruppen med skogsarbetare.

 • Främja miljömedvetenhet

  Beräkna företagens koldioxidavtryck och andra metoder för att främja hållbarhet och öka medvetenheten om miljöpåverkan.

 • Organisera trädplantering

  Organisera trädplantering. Odla grödor på ett effektivt sätt.

 • Leda skogsarbetare

  Leda och samordna den personal som arbetar i skogsområden.

Source: Sisyphus ODB