Yrke slaktchef, vattenbruk

Slaktchefer (vattenbruk) styr skörd av vattenlevande organismer, vilket kräver insikt i och kunskaper om de tekniker och den utrustning som används vid skörd.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Fiskars biologi

  Undersökning av fisk-, skaldjurs- eller kräftdjursorganismer, indelade i många specialiserade områden som täcker deras morfologi, fysiologi, anatomi, beteende, ursprung och fördelning.

 • Identifiering och klassificering av fisk

  De processer som gör det möjligt att identifiera och klassificera fisk.

 • Regelverk för fiskars välbefinnande

  De regler som gäller för fiskskördemetoder som garanterar fiskens välbefinnande.

 • Lagstiftning rörande djurvälfärd

  Rättsliga ramar, yrkesetiska regler, nationella regelverk och EU-regelverk och rättsliga förfaranden för att arbeta med djur och levande organismer i syfte att säkerställa deras välbefinnande och hälsa.

 • Skördemetoder för fisk

  Kunskap om aktuella skördemetoder för fisk.

 • Biosäkerhet

  Känna till de allmänna principerna för begreppet biosäkerhet och särskilt de bestämmelser om förebyggande av sjukdom som ska tillämpas vid epidemier som hotar folkhälsan.

 • Fiskars anatomi

  Studie av fiskarters form eller morfologi.

 • Sortering av fisk

  Metoden för sortering av fisk med hänsyn till olika egenskaper: specifikation, storlek, kvalitet och tillstånd.

Färdigheter

 • Identifiera rättsliga krav

  Undersöka tillämpliga rättsliga och normativa rutiner och standarder, analysera och härleda rättsliga krav som gäller för organisationen, dess policyer och produkter.

 • Installera utrustning för fiskslakt

  Installera fiskavverkningsutrustning för effektiv slakt av fisken och efterföljande lagring.

 • Garantera hälsa och säkerhet för vattenbrukspersonal

  Se till att rutiner för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen fastställs och följs i alla vattenbruksanläggningar, inklusive vattenkassar. Se till att både personalen och allmänheten är informerade och att verksamheten utförs i enlighet med gällande hälso- och säkerhetsföreskrifter.

 • Tillhandahålla djurläkemedel under professionell ledning

  Tillhandahålla veterinärmedicinska läkemedel under överinseende av en veterinär.

 • Utföra sysslor i samband med diagnostisering av djur

  Förbereda utrustning och djur för diagnostisering av djur. Genomföra eller stödja provinsamling. Bevara prover från djur för analys och meddela resultaten. Ta hand om det djur som undersöks.

 • Ha uppsikt över skördearbetet

  Övervaka skörden på kundgårdar och diskutera med gruppen hur de kan förbättra sin verksamhet och lösa problem. Diskutera eventuella nya idéer de har.

 • Assistera vid allmänna veterinärmedicinska förfaranden

  Bistå veterinärer genom att förbereda både djuret och utrustningen för medicinska ingrepp samt ge vård och omsorg till de djur som genomgår ett medicinskt ingrepp.

 • Göra i ordning hälsodokumentation

  Göra i ordning hälsodokumentation för fisk, blötdjur, kräftdjur eller andra.

 • Säkerställa att säkerhetskraven för kassar uppfylls

  Se till att personalen uppfyller säkerhetskraven för kassar.

 • Samarbeta med yrkesverksamma inom djurområdet

  Samarbeta med veterinärspecialister och andra djurrelaterade specialister genom muntlig, skriftlig eller elektronisk informationsutbyte om djur, uppgifter om fall och sammanfattande rapporter.

 • Inspektera vattenbruksutrustning

  Inspektera redskap och maskiner för vattenbruk för att se till att de fungerar korrekt.

 • Beräkna skördekostnader

  Rimligen uppskatta den skördeutrustning som behövs, ge korrekta skördeuppskattningar och arbeta inom tilldelade budgetar.

 • Förebygga arbetsolyckor

  Tillämpa särskilda riskbedömningsåtgärder för att förebygga risker och hot på arbetsplatsen.

 • Säkerställa att standarder för vattenbruk följs

  Se till att driften är förenlig med standarder för ett hållbart vattenbruk.

 • Tillhandahålla utbildning

  Tillhandahålla utbildning och orientering för nya gruppmedlemmar eller överlåta denna uppgift till en medarbetare med lämplig erfarenhet.

 • Hantera djurhygien

  Planera och använda lämpliga hygienåtgärder för att förebygga överföring av sjukdomar och säkerställa en effektiv allmän hygien. Upprätthålla och följa hygienrutiner och hygienföreskrifter vid arbete med djur, meddela hygienkontroller och protokoll till andra. Hantera säkert bortskaffande av avfall i enlighet med destinations- och lokala bestämmelser.

 • Kontrollera den akvatiska produktionsmiljön

  Bedöma effekterna av biologiska förhållanden som alger och påväxt genom hantering av vattenintag, upptagningsområden och syreanvändning.

 • Utföra förebyggande åtgärder mot fisksjukdomar

  Vidta sjukdomsförebyggande åtgärder för fisk, blötdjur och kräftdjur för landbaserade och vattenbaserade vattenbruksanläggningar.

 • Utarbeta program för beståndets hälsa

  Utarbeta i samråd med en fiskvårdspecialist ett program för hälsa och välstånd för de akvatiska resurser som kultiveras.

 • Utarbeta förvaltningsplaner för att minska riskerna inom vattenbruk

  Utarbeta en förvaltningsplan för att minska riskerna för skadedjur, rovdjur och sjukdomar. Övervaka genomförandet av planen, särskilt sjukdomsförebyggande åtgärder, i hela vattenbruksanläggningen.

 • Tillämpa metoder för skörd av fisk

  Tillämpa metoder för skörd av fisk effektivt och på ett sätt som minimerar stressen för fisken. Slakta fisken på ett humant sätt.

 • Förbereda akvatiska djur för skörd

  Kvalitetsbedöma fisk, blötdjur och kräftdjur för hand och med hjälp av utrustning som förberedelse för skörd.

 • Underhålla utrustning för fiskslakt

  Rengöra och ställa av utrustning för fiskslakt efter användning.

 • Underhålla graderingsutrustning

  Upprätta utrustning och områden för effektiv gradering av fisk i enlighet med krav. Hålla utrustningen i funktionsdugligt skick under hela graderingsförfarandet. Rengöra och förvara utrustningen efter användning.

Source: Sisyphus ODB