Yrke spachef

Spachefer samordnar den dagliga verksamheten på en spa-anläggning för att ge gästerna den bästa möjliga kundupplevelsen. De övervakar personalens aktiviteter och prestationer, förvaltar spa-anläggningens ekonomiska aspekter, hanterar leverantörer och leder spa-anläggningens reklamkampanjer för att locka till sig fler kunder.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Spaprodukter

  Hålla sig uppdaterad om nya spaprodukter såsom vissa oljor och nagelprodukter som lanseras på marknaden och använda deras fördelar på företaget eller anläggningen.

 • Produktkunskap

  De produkter som erbjuds, deras funktioner, egenskaper och rättsliga och lagstadgade krav.

 • Spatyper

  Informationsområde som skiljer mellan olika typer av spa, såsom termiskt spa, hammam, medicinskt spa, ayurvediskt spa, avslappnande spa, destinationsbetingat spa och traditionellt spa. Dessa varianter skiljer sig åt när det gäller behandlingar, terapier, tjänster, program och bestämmelser.

 • Företagens sociala ansvar

  Hantering eller styrning av affärsprocesser på ett ansvarsfullt och etiskt sätt med beaktande av det ekonomiska ansvaret gentemot aktieägarna som lika viktigt som ansvaret gentemot berörda miljö- och samhällsparter.

 • Företagspolicyer

  Den uppsättning regler som reglerar ett företags verksamhet.

 • Kundservice

  Processer och principer relaterade till kunden, klienten, tjänsteanvändaren och till personliga tjänster; dessa kan inkludera rutiner för utvärdering av kundens eller tjänsteanvändarens nöjdhet.

 • Rekreationsverksamhet

  Området rekreationsverksamhet för kunder samt dess kännetecken och uttrycksformer.

 • Kommunikationsprinciper

  Gemensamma principer för kommunikation, t.ex. aktivt lyssnande, utarbetande av rapporter, anpassning av registret och respekt för andras medverkan.

 • Kundvård

  Den kundorienterade ledningsstrategin och de grundläggande principerna för framgångsrika kundrelationer som fokuserar på kontakter med kunder, t.ex. tekniskt stöd, kundservice, eftermarknadsservice och direktkommunikation med kunden.

Färdigheter

 • Leda anställda

  Hantera anställda och underordnade, som arbetar i grupp eller enskilt, för att maximera deras resultat och insatser. Planera deras arbete och verksamhet, ge instruktioner, motivera och leda arbetstagarna så att de når företagets mål. Övervaka och mäta hur en anställd tar sitt ansvar och hur väl detta utförs. Identifiera områden som kan förbättras och lägga fram förslag för att uppnå detta. Leda en grupp människor att uppnå målen och upprätthålla en effektiv arbetsrelation bland personalen.

 • Ansvara för leveranser

  Övervaka och kontrollera flödet av leveranser inklusive inköp, lagring och förflyttning av råvaror med erforderlig kvalitet samt inventering av produkter i arbete. Hantera aktiviteter i försörjningskedjan och synkronisera utbudet med efterfrågan på produktion och kunder.

 • Driva rekreationsanläggning

  Sköta den dagliga driften av en kulturanläggning. Organisera all verksamhet och samordna de olika avdelningarna inom en kulturanläggning. Utarbeta en handlingsplan och se till att det finns tillräckliga medel.

 • Samarbeta med lokala myndigheter

  Upprätthålla samarbetet och utbytet av information med regionala eller lokala myndigheter.

 • Ansvara för verksamhetsbudget

  Förbereda, övervaka och anpassa driftsbudgetar tillsammans med den ekonomiska/administrativa chefen/yrkesverksamma inom konstinstitutet/enheten/projektet.

 • Främja fritidsverksamhet

  Främja genomdrivandet av fritidsprogram i en gemenskap samt de rekreationstjänster som tillhandahålls av en organisation eller institution.

 • Utarbeta fritidsprogram

  Utarbeta planer och strategier som syftar till att tillhandahålla önskade fritidsaktiviteter för en målgrupp eller i ett samhälle.

 • Analysera måluppfyllelse

  Analysera de åtgärder som vidtagits för att nå organisationens mål i syfte att bedöma vilka framsteg som gjorts, huruvida målen är genomförbara och för att säkerställa att målen kan uppnås till satta deadlines.

 • Leda daglig informationsverksamhet

  Direkt daglig drift av olika enheter. Samordna program-/projektverksamhet för att säkerställa respekten för kostnader och tidsåtgång.

 • Uppfylla standarder för orderplockning

  Genomföra plockningsaktiviteter på ett sätt som håller hög kvalitet.

 • Leda en grupp

  Styra, handleda och motivera en grupp människor så att de uppnår förväntade resultat inom en given tidsram och med planerade resurser i åtanke.

 • Fastställa dagliga prioriteringar

  Fastställa dagliga prioriteringar för personal; hantera arbetsbelastning med flera uppgifter effektivt.

 • Hantera relationer med chefer

  Hantera relationer med chefer inom andra avdelningar för att säkerställa effektiv service och kommunikation, dvs. försäljning, planering, inköp, handel, distribution och teknik.

 • Avskeda anställda

  Avskeda arbetstagare från sitt arbete.

 • Följa företagets standarder

  Leda och styra enligt organisationens uppförandekod.

 • Rekrytera medarbetare

  Anställa nya medarbetare genom att fastställa yrkesrollen, annonsera, göra intervjuer och välja ut personal i enlighet med företagets policy och lagstiftningen.

 • Ta fram försäljningsrapporter

  Föra register över de samtal som gjorts och de produkter som sålts under en viss tidsperiod, bl.a. uppgifter om försäljningsvolymer, antalet nya konton och kostnader.

 • övervaka spaunderhåll

  Kontrollera, styra och verkställa förebyggande underhåll och reparation vid spa-anläggningar. Kontrollera att utrustningen och varorna fungerar och finns tillgängliga. Kontakta entreprenörer och samordna deras underhållsarbete på plats samt kostnaden av arbetet.

 • Planera arbetsmiljöförfaranden

  Införa rutiner för att upprätthålla och förbättra hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

 • Planera spatjänster

  Leda olika spatjänster och -program i enlighet med kvalitetsstandarder och riktlinjer för anläggningen.

 • Delegera uppgifter

  Delegera aktiviteter och uppgifter till andra beroende på deras förmåga, förberedelsenivå, behörighet och rättsligt fastställda arbetsområde. Se till att människor förstår vad de ska göra och när de ska göra det.

 • Svara på frågor från kunder

  Svara på frågor från kunder om resvägar, priser och bokning öga mot öga, per post, via e-post och telefon.

 • Se till att kunderna är nöjda

  Hantera kundernas förväntningar på ett professionellt sätt, förutse och tillgodose deras behov och önskemål. Erbjuda flexibel kundservice för att säkerställa kundernas tillfredsställelse och lojalitet.

 • Utbilda anställda

  Leda och vägleda anställda genom en process där de får lära sig den kompetens som behövs för det prospektiva jobbet. Organisera verksamhet som syftar till att introducera arbetet och systemen eller förbättra individers och gruppers prestationer i organisatoriska sammanhang.

 • Hantera logistik

  Skapa en logistisk ram för transport av varor till kunder och för mottagande; genomföra och följa upp logistiska processer och riktlinjer.

 • Ansvara för kundtjänst

  Hantera tillhandahållandet av kundtjänst, bl.a. aktiviteter och strategier som spelar en viktig roll i kundtjänsten, genom att söka och genomföra förbättringar och utvecklingsåtgärder.

 • Fastställa organisationspolicyer

  Delta i fastställandet av organisationspolicyer som omfattar frågor som val av deltagare, programkrav och fördelar för tjänsteanvändarna.

 • Informera kunder om aktivitetsändringar och avbokningar

  Informera kunderna om förändringar, förseningar eller annulleringar av planerad aktivitet.

 • Se till att standarder för hälsa säkerhet och hygien följs

  Övervaka all personal och alla processer för att uppfylla hälso-, säkerhets- och hygienstandarderna. Förmedla och stödja anpassningen av dessa krav till företagets hälso- och säkerhetsprogram.

 • Ta fram strategier för att generera intäkter

  Utarbeta metoder utifrån vilka ett företag ska marknadsföra och sälja en produkt eller tjänst i syfte att generera intäkter.

 • Hantera klagomål från kunder

  Administrera klagomål och negativ återkoppling från kunder i syfte att hantera problem och, i tillämpliga fall, tillhandahålla snabb återupptagning av servicen.

 • Schemalägga rekreationsanläggningar

  Schemalägga användningen av rekreationsanläggningar.

 • Företräda organisationen

  Agera som företrädare för institutionen, företaget eller organisationen inför allmänheten.

 • Identifiera kundbehov

  Använda lämpliga frågor och aktivt lyssnande för att identifiera kundernas förväntningar, önskningar och krav på produkter och tjänster.

 • Hitta lösningar på problem

  Lösa problem som uppstår vid planering, prioritering, organisering, ledning/främjande och prestandabedömning. Använda systematiska processer för insamling, analys och sammanställning av information för att utvärdera nuvarande praxis och skapa nya överenskommelser om praxis.

 • Leda ett driftställe

  Sköta driften av ett driftställe och se till att alla behov som krävs för ett smidigt genomförande av verksamheten tillgodoses.

 • Leda arbete

  Leda och övervaka den underordnade personalens dagliga verksamhet.

 • Schemalägga skift

  Planera personalens arbetstider och skift enligt företagets behov.

Source: Sisyphus ODB