Yrke spelutvecklingschef

Spelutvecklingschefer övervakar och samordnar skapande, utveckling, distribution och försäljning av spel. De kommunicerar med tillverkare för att säkra produktion av spel.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Ansvarsfullt spelande

  Lämpligt beteende vid deltagande i spel, till exempel att vara uppmärksam på andra människors reaktioner och förstå varför de agerar och reagerar som de gör.

Färdigheter

 • Ansvara för spelhotell

  Ansvara för den operativa driften av spelhotelltjänster, se till att tjänsterna levereras och håller hög kvalitet enligt bestämmelser från behöriga myndigheter. Se över kostnadskontroller och -förvaltning inom tjänsteutbudet samt ansvara för internrevisioner.

 • Ansvara för spelkassa

  Se till att företagets verksamhetsrutiner och relevant lagstiftning om spelkassor följs. Tillämpa obligatoriska principer för motverkande av penningtvätt och annan bedräglig ekonomisk aktivitet samt tillse aktiv skuld- och indrivningsförvaltning inom etablerade ramar.

 • Följa etiska uppförandekoder för spel

  Följa de regler och etiska regler som används för hasardspel, vadslagning och lotterier. Hålla aktörernas underhållning i minnet.

 • Ansvara för spelanläggningar

  Förvalta möjligheter till kostnads- och processeffektivitet i samband med underhåll, rengöring, säkerhet, administration och andra perifera funktioner inom ramen för kasinots anläggningar.

 • Utbilda anställda

  Leda och vägleda anställda genom en process där de får lära sig den kompetens som behövs för det prospektiva jobbet. Organisera verksamhet som syftar till att introducera arbetet och systemen eller förbättra individers och gruppers prestationer i organisatoriska sammanhang.

 • Leda en grupp

  Styra, handleda och motivera en grupp människor så att de uppnår förväntade resultat inom en given tidsram och med planerade resurser i åtanke.

 • Ansvara för hasardspel

  Observera och granska spelarnas historiska speldata och analysera deras profil för att möjliggöra en proaktiv ledning av spelverksamheten. Regelbundet involvera spelansvariga i granskningsprocessen för att bistå vid behov.

 • Upprätthålla operativa rutiner

  Säkerställa fullständig överensstämmelse med kraven i spellagstiftningen. Se till att all spelpersonal och alla chefer regelbundet får schemalagd utbildning i teknisk kompetens och procedurmässig efterlevnad. Se över och enas om förbättringar där så är nödvändigt för revisioner inom ditt ansvarsområde. Säkerställa att alla överenskomna ändringar av spelförfarandena och -processerna genomförs fullt ut. Förebygga stöld och bedrägeri (extern och/eller intern personal) genom att genomföra förfarandena för säkerhetskontroll. Sammanställa tillförlitliga och aktuella resultatrapporter i enlighet med företagets krav. Utarbeta en efterträdarplan för all spelpersonal och se till att det finns tillräckligt med utbildade och licensierade chefer för att driva avdelningen. Aktivt söka och utnyttja möjligheter till personlig utveckling inom verksamheten.

 • Jobba med förändringsledning

  Hantera och driva på förändringar på ett effektivt sätt för att förbättra affärsresultat och konkurrensfördelar.

 • övervaka tillhandahållande av tjänster

  Se till att alla anställda tillhandahåller kundservice av hög kvalitet och i enlighet med företagets policy.

 • Se till att policy efterlevs

  Säkra kontinuerlig efterlevnad av arbetsmiljölagstiftningen och företagets arbetsmiljörutiner på arbetsplatsen och på offentliga platser. Säkerställa medvetenhet om och efterlevnad av företagets alla policyer på arbetsmiljöområdet samt om lika möjligheter på arbetsplatsen. Utföra andra uppgifter som rimligen kan krävas.

 • Ansvara för spelfinanser

  Bistå vid sammanställningen av den årliga budgeten för spel-, vadslagnings- och lotteriverksamhet. Utarbeta och genomföra handlingsplaner för att se till att verksamhetens nödvändiga omsättning och lönsamhet uppnås. Övervaka utgifterna inom verksamheten och se till att förvaltningskontroller och kostnader ligger inom budgeten. Övervaka alla kompletterande kostnader för att säkerställa att ledningen följer reglerna.

 • Samordna arbete för företagsutveckling

  Samordna insatser, planer, strategier och åtgärder mellan företagens avdelningar för att öka verksamhetens tillväxt och omsättning. Framhålla affärsutveckling som det slutliga målet för alla insatser som görs inom företaget.

Source: Sisyphus ODB