Yrke teknikchef

Teknikchefer bidrar till ett företags tekniska vision och leder alla aspekter av teknisk utveckling i enlighet med företagets strategiska inriktning och tillväxtmål. De matchar teknik med företagets behov.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Beslutsstödsystem

  De IKT-system som används som stöd för företags- eller organisationsbeslut.

 • Metoder för IT-projekthantering

  Metoderna eller modellerna för planering, förvaltning och övervakning av ICT-resurser för att uppfylla specifika mål. Sådana metoder innefattar Waterfall, Incremental, V-Model, Scrum eller Agile och användningen av ICT-verktyg för projektledning.

 • It-projektledning

  Metoder för planering, genomförande, översyn och uppföljning av it-projekt, såsom utveckling, integrering, förändring och försäljning av it-produkter och -tjänster, samt projekt som rör teknisk innovation på it-området.

Färdigheter

 • övervaka tekniktrender

  Studera och undersöka de senaste trenderna och utvecklingarna inom teknik. Iaktta och prognostisera deras utveckling beroende på aktuella eller framtida marknads- och affärsförhållanden.

 • Administrera IT-system

  Hantera komponenter av IKT-systemet genom att upprätthålla konfigurationen, hantera användare, övervaka resursanvändning, skapa säkerhetskopior och installera maskinvara eller programvara för att uppfylla de fastställda kraven.

 • Analysera IT-system

  Undersöka informationssystems funktion och prestanda för att beskriva deras användning och svagheter, ange deras ändamål, struktur och tjänster samt identifiera insatser och förfaranden för att förverkliga dem så effektivt som möjligt.

 • Leda teknikutveckling i en verksamhet

  Utarbeta aktiviteter kring innovation och forskning på teknikområdet inom en organisation, utifrån dess strategiska inriktning och tillväxtmål. Vägleda kolleger i hur dessa kan genomföras på bästa sätt.

 • Utföra strategiska undersökningar

  Undersöka långsiktiga möjligheter till förbättringar och planera åtgärder för att uppnå dem.

 • övervaka IT-forskning

  Utforska och undersöka de senaste trenderna och utvecklingen inom IT-forskning. Observera och förutse utvecklingen av teknikbehärskandet.

 • Koordinera teknikaktiviteter

  Ge instruktioner till medarbetare och andra samarbetsparter för att nå önskade resultat inom ett tekniskt projekt eller uppnå fastställda mål inom en organisation som arbetar med teknik.

 • Implementera bolagsstyrning

  Tillämpa en rad principer och mekanismer utifrån vilka en organisation förvaltas och styrs, fastställa informationsrutiner, kontrollera arbetsflöden och beslutsprocesser, fördela rättigheter och ansvarsområden mellan avdelningar och enskilda personer, fastställa företagsmål samt övervaka och utvärdera åtgärder och resultat.

 • Upprätthålla en plan för driftskontinuitet

  Uppdatera metoder som omfattar åtgärder för att säkerställa att en organisations anläggningar kan fortsätta sin drift vid en rad olika oförutsedda händelser.

 • Implementera IT-kodningskonventioner

  Tillämpa riktlinjer för IKT-programmeringsmetoder, t.ex. konventioner, mönster och metoder för koddesign för att åstadkomma högre säkerhet, tillförlitlighet, bättre läsbarhet och underhåll av produkten.

 • Definiera teknikstrategi

  Skapa en övergripande plan med mål, metoder, principer och taktiker som rör användningen av teknik inom en organisation samt beskriva hur målen ska uppnås.

 • Optimera valet av IT-lösning

  Välja lämpliga lösningar på IKT-området beaktande av potentiella risker, fördelar och den övergripande effekten.

 • Upprätta en process för it-kundsupport

  Utforma en rad IKT-tjänster åt kunder före, under och efter förfrågan. Säkerställa adekvata insatser eller åtgärder, öka kundtillfredsställelsen och inhämta återkoppling på IKT-produkter eller tjänster.

 • Använda beslutsstödsystem

  Utnyttja de tillgängliga IKT-system som kan användas för att underbygga företags- eller organisationsbeslut.

 • Administrera budgetar

  Planera, granska och rapportera om budgeten.

 • Granska utvecklingsprocessen i en organisation

  Bedöma, se över och besluta om innovations- och utvecklingsprocesser i en organisation för att förbättra effektiviteten och minska kostnaderna.

 • Säkerställa efterlevnad av verksamhetens it-standarder

  Säkerställa att händelseläget är i överensstämmelse med de IKT-regler och -förfaranden som beskrivs av en organisation för dess produkter, tjänster och lösningar.

Source: Sisyphus ODB